Τι είναι λοιπόν ή Ευρώπη;

Τι είναι ή Ευρώπη;

Είναι ή επιθυμία και ο πόθος της εξουσίας και της ηδονής και ή γνώσης. Αμφότερα ανθρώπινα, ή ανθρωπινή επιθυμία και πόθος και ή ανθρωπινή γνώσης.

Και τα δύο προσωποποιούνται εις τον Πάπα και εις τον Λούθηρο.

Τι είναι λοιπόν ή Ευρώπη;

Ό Πάπας και ό Λούθηρος.

Χορτασμένοι οι ανθρώπινες επιθυμίες εις το έπακρον και χορτασμένη ή ανθρωπινή γνώσης εις το έπακρον.

Ό ευρωπαϊκός Πάπας είναι ή ανθρωπινή επιθυμία της εξουσίας.

Ό ευρωπαϊκός Λούθηρος, ή πείσμων απόφασης του ανθρώπου τα πάντα να εξηγηθούν με τον νουν του.
Ό Παπισμός χρησιμοποιεί την πολιτική, επειδή μόνον δι’ αυτής αποκτά τις την εξουσία.

Ό Λουθηρανισμός χρησιμοποιεί την φιλοσοφία και την επιστήμη, επειδή νομίζει ότι αυτός είναι ό δρόμος, δια να απόκτηση τις την σοφία.

Ούτως, ή επιθυμία κήρυξε τον πόλεμο κατά της γνώσεως και ή γνώσις κατά της επιθυμίας.

Τούτο είναι ή Ευρώπη.

Εις την εποχή μας, όμως, ήλθε μία νέα γενεά Ευρωπαίων, ή οποία νύμφευσε την επιθυμία με την γνώσιν και απέρριψε και τον Πάπα και τον Λούθηρο… Ή ανθρωπινή επιθυμία και ή ανθρωπινή σοφία εστεφανώθησαν εις τάς ημέρας μας και ούτω συνήφθη γάμος, ό οποίος δεν είναι ούτε ρωμαιοκαθολικός ούτε λουθηρανικός, άλλ’ οφθαλμοφανώς και δημοσίως σατανικός.

Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι πλέον ούτε παπική ούτε λουθηρανική.

Είναι υπεράνω και έκτος τούτων. Είναι ολότελως επίγειος, χωρίς έστω και τον πόθον να ανεβαίνει εις τον ουρανό, είτε με το διαβατήριο του αλάθητου Πάπα είτε πάλιν δια της κλίμακας της προτεσταντικής σοφίας.

Αρνείται εντελώς το ταξίδιον εκ του κόσμου τούτου.

Επιθυμεί να παραμείνει εδώ.

Επιθυμεί να είναι Ο τάφος της όπου και το λίκνο της.

Δεν γνωρίζει περί άλλου κόσμου.

Δεν αισθάνεται την ουράνιο ευωδία. Δεν βλέπει εις τον ύπνον της τους Αγγέλους και τους Αγίους. Δία την Θεοτόκο δεν θέλει να ακούσει. Ή ακολασία την στερεώνει εις το μίσος κατά της παρθενίας. […]
Οι φίλαρχοι και υπερήφανοι λαοί της Ευρώπης δεν αναγνωρίζουν ποτέ το σφάλμα των.

Έχουν χάσει την έννοια της αμαρτίας και της μετανοίας. Δια κάθε κακόν εις τον κόσμον την ευθύνη έχει άλλος, αυτοί ποτέ.

Πώς θα ηδύναντο αυτοί να διαπράξουν αμαρτία, αφού εκάθησαν επί τού θρόνου του Θεού και ανακήρυξαν τους εαυτούς των αλάθητους θεούς!

Πρώτον ανακήρυξε τον εαυτόν του αλάθητο ό θρησκευτικός των ηγέτης, ό Πάπας.

Το παράδειγμά του, και εις πείσμα του, το ακολούθήσαν οι άρχοντες της Δύσεως και οι Βασιλείς. Όλοι ανακηρύχτηκαν αλάθητοι και οι τον Σταυρόν φορούντες και οι την μάχαιραν φέροντες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Όλοι έχουμε δικαίωμα στην σωτηρία της ψυχής μας

Δεν μπορούμε ούτε μια μέρα της εβδομάδας να νηστέψουμε, δεν μπορούμε ούτε για λίγο να στρέψουμε το μυαλό μας στον...

Close