Άστραψαν και βρόντηξαν οι Ιεράρχες φωνάζοντας «ΟΧΙ» στην κυβέρνηση, όχι στην σύγχρονη υποδούλωση των Ελλήνων!

Σε αντίθεση με τον Αρχιεπίσκοπο ο οποίος μεσοβδόμαδα ζήτησε χρήματα από την κυβέρνηση, χθες οι περισσότεροι Ιεράρχες της Ελλαδικής Εκκλησία με αφορμή και την εθνική μας εορτή άστραψαν και βρόντηξαν κατά των εξουσιαστών!

Ακόμη ένα δείγμα πόσο απομονωμένος είναι ο κ. Ιερώνυμος ο οποίος έχει χάσει για τα καλά την έξωθεν καλή μαρτυρία….

Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η ιστορία δεν είναι μία αποθήκη ξηρών γνώσεων αλλά ένας πολύτιμος δάσκαλος, που μας διδάσκει με την ανδρεία
των προγόνων μας, την Αληθινή Πίστη ως το αίτιο εκείνο που κράτησε τον λαό μας ανύσταχτο και αγωνιστικά υπεροχικό και
ώθησε τους προγόνους μας στο έπος του 1940, ώστε να ανέβουν στα κακοτράχηλα βουνά και να δώσουν την μεγάλη μαρτυρία τους στο κάλεσμα της ιστορίας. Η Παναγία μας, την οποία σήμερα τιμούμε ως Σκέπη του Κόσμου ήταν εκείνη που εμψύχωνε με την Παρουσία Της, τους γενναίους ήρωες μας», ενώ καταλήγοντας προέτρεψε τους νέους που προσήλθαν στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και οι οποίοι αποτελούν το μέλλον και την χρυσή ελπίδα του τόπου μας, «να έχουν πάντοτε γενναίο φρόνημα, κρατώντας ψηλά την Ελληνική Σημαία και τα Λάβαρα του Πολιτισμού μας».

Ο Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος μίλησε για όσους θέλουν τον αφελληνισμό του τόπου:

“Ὑπάρχουν πολλοί, οἱ ὁποῖοι ἀπεργάζονται τόν ἀφελληνισμόν αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τήν διαστρέβλωσιν τῆς ἱστορίας του. Ἀλλά τό Γένος τοῦτο τῶν Ρωμιῶν καί ἡ πατρίς μας ἡ Ἑλλάς, πρέπει νά ζήσῃ. Καί θά ζήσῃ, διότι ἔχει ἱστορίαν μεγίστην καί ἔνδοξον. Διότι ἡ πατρίς μας εἶναι τόπος εὐλογημένος, εἶναι ὁ τόπος ὅστις ὑπεδέχθη μέ ἀνακούφισιν τόν σπόρον τοῦ Εὐαγγελίου. Θά ζήσῃ, διότι τό ἔνδοξον Γένος μας ἐδώρισε εἰς τόν Χριστιανισμόν τήν ὑπέροχον γλῶσσαν του διά τήν συγγραφήν τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν διατύπωσιν τῶν λεπτοτάτων τῆς Πίστεως δογμάτων. Θά ζήσῃ, διότι ἡ ἑλληνική γλῶσσα ἐθεμελιώσεν πᾶσαν ἐπιστημονικήν ὁρολογίαν εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε νά μή δύναται σήμερον νά σταθῇ οὐδεμία ἐπιστήμη παγκοσμίως δίχα τῆς χρήσεως τῆς ἑλληνικῆς ἐπιστημονικῆς ὁρολογίας.

Πρέπει νά ζήσῃ ἡ Ἑλλάς. Ἡ ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους εἶναι γεμάτη ἀπό θαύματα. Ὅσοι βλέπουν καί ἐρευνοῦν τήν ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος ὑπό τό πρῖσμα τῆς ἀντικειμενικότητος, ἴστανται κατάπληκτοι καί ἔκθαμβοι. Διαπιστώνουν γεγονότα, τά ὁποῖα δέν ἐξηγοῦνται μέ τήν λογικήν τοῦ πολέμου ἤ μέ τήν ἐπέμβασιν τῶν ἀνθρωπίνων παραγόντων, ἀφοῦ πολλάκις εἰς τήν νεωτέραν ἱστορίαν διαπιστώνεται ὅτι οἱ λίγοι νικοῦν τούς πολλούς καί οἱ ἀδύναμοι τούς δυνατούς.

Νικοῦν οἱ λίγοι, ἀλλά ἄς μή λησμονῶμεν, ὅτι αὐτοί οἱ λίγοι λέγονται Ἕλληνες. Εἶναι Χριστιανοί Ἕλληνες.

Ἡ σημερινή ἑορτή ἑνώνει τήν ἱστορίαν μας, ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται. Ἡ Παναγία μᾶς ἐσκέπασε διά μίαν ἀκόμη φοράν. Μᾶς ἐσκέπασε τότε ἀλλά καί ἐσχάτως εἰς τόν πόλεμον τοῦ 40. Μᾶς διεφύλαξε διότι ὑπῆρχε τό ἡρωικόν ΟΧΙ. Αὐτό τό ΟΧΙ, τό ὁποῖον ἐβροντοφώναξαν ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι καί τό ὁποῖον ἀποτελεῖ ἔκφρασιν ἀντιστάσεως τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς εἰς κάθε ἐπιδρομέα. Αὐτό τό ΟΧΙ, τό ὁποῖον συνιστᾶ ἔκφρασιν τῆς ἀδούλωτης χριστιανικῆς ψυχῆς.
Τό ΟΧΙ εἰς τόν συμβιβασμόν, εἰς τήν ἔκπτωσιν τῶν ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν, εἰς τάς παραλόγους καί ἀκορέστους ἐπιθυμίας τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό τό ΟΧΙ δύναται νά προσελκύσει τήν χάριν καί τήν σκέπην τῆς Παναγίας μας καί νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά πάσης φύσεως δεινά καί ἀπό τίς πάσης φύσεως κρίσεις.
Πρέπει ὅλοι μας νά συνειδητοποιήσωμεν ὅτι τό Γένος μας θά εἶναι ἀήττητον μόνον μέ τήν συμμαχίαν τοῦ Θεοῦ”.

Ο Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων έκανε συσχετισμό με την σημειρνή πραγματικότητα λέγοντας: “τό Ἔθνος καί ἡ πα­τρίδα μας μπορεῖ νά μήν βρί­σκονται σή­μερα σέ ἐμπόλεμη κατάσταση, ὅπως τό 1940, μπορεῖ νά μήν ἀπει­λεῖται τόσο ἄμεσα ἡ ἐδαφική μας ἀκεραιότητα ὅπως τότε, ἀλλά δέν εἶναι λίγοι οἱ κίνδυνοι τούς ὁποί­ους διατρέχουμε, δέν εἶναι λίγες οἱ προ­κλήσεις πού δοκιμάζουν τίς ἀντοχές μας ὡς ἄτομα, ὡς κοι­νω­νία καί ὡς Ἔθνος, καί ἀνα­ζη­τοῦμε προστασία, ἀναζητοῦμε ὑπο­στή­ρι­ξη, ἀναζητοῦμε βοήθεια.

Ὅμως δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἀσφαλέστερη βοήθεια καί προ­στασία πού μποροῦμε νά ἔχου­με εἶναι αὐτή πού μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία Μητέρα του.
Θά πρέπει νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν κραταιά σκέπη τῆς Παναγίας μας. Θά πρέ­πει νά ἔχουμε ἀμετάθετη τήν ἐλ­πί­δα μας στή στοργική προστα­σία της καί νά κάνουμε τό καθῆκον μας, ὅπως τό ἔκαναν καί οἱ πα­τέ­ρες μας, πού δέν ὑπολόγισαν τί­πο­τε, πού θυσίασαν τά πάντα γιά νά ὑπερασπισθοῦν τό πάτριο ἔδα­φος, γιά νά ὑπερασπισθοῦν τά δί­καια τοῦ Ἔθνους μας.

Νά κάνουμε τό κα­­θῆκον μας, νά μήν ἀπεμ­πο­λοῦ­με γιά κανένα λό­γο τά ἐθνικά μας συμφέροντα καί νά ἀναθέτουμε τήν ἐλπίδα μας στήν προστασία τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία, ὅπως δέν ἐγκατέλειψε τούς πατέρες μας στό παρελθόν, ἔτσι δέν θά ἐγκα­ταλείψει καί ἐμᾶς στό παρόν καί στό μέλλον, ἐφό­σον τῆς τό ζη­τοῦ­με μέ πίστη”.

Φραγγέλιο από τον Μητροπολίτη Αιτωλία Κοσμά που μίλησε έξω από τα δόντια.

“Η Παναγία μας σκέπασε το Έθνος μας, το έσωσε σε αυτούς τους δύσκολους, γεμάτους ανισότητα αγώνες. Ο Θεός, με τις μεσιτείες της Παναγίας μας, έδωσε δύναμη και νίκη στο Ελληνικό μας Έθνος.

Παρακαλώ αγαπητοί, να προσευχηθούμε θερμά σήμερα, αλλά και πάντα, να φωτίσει ο Θεός τους συγχρόνους Έλληνες και μάλιστα τους ηγήτορες, να σταματήσουν τον πόλεμο κατά της Παναγίας μας” είπε και συμπλήρωσε

“Βλέπουμε και ακούμε τί πόλεμος γίνεται σήμερα… Άλλος τάχα που έχει εξουσία πετάει την εικόνα της Παναγίας μας στα σκουπίδια… κι άλλοι παρουσιάζουν θέατρο που την εξυβρίζουν!

Ο Θεός να μας ελεήσει, για το τί παρουσιάζεται εκεί για την Παναγία μας. Αυτή είναι η ευχαριστία των Ελλήνων για την προστασία και την αγάπη της Παναγίας;

Να προσευχηθούμε, αγαπητοί, να μετανοήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Να προσευχηθούμε να προστατεύσει ο Θεός το Γένος μας. Δεν θα ανεχθεί άλλο ο Θεός μας αυτή την πρόκληση.

Σήμερα, η Ελλάδα η Ορθόδοξος, η Ελλάδα των Αγίων και των Ηρώων υβρίζει τον Θεό, προσφέρει άθεα γράμματα στα παιδιά, καταρρακώνει με τη διαστροφή τη νέα γενιά, υβρίζει την Παναγία!

Η Χώρα μας σήμερα, δυστυχώς υποδουλώνεται, υποτιμάται. Πραγματικά εξευτελίζεται, γιατί κάποιοι νόες σκοτισμένοι – συγχωρέστε με – βρώμικοι, έχοντας εξουσία δεν κατάλαβαν ότι είναι άνθρωποι. Μάλλον θέλουν να κάνουν όπως τον εαυτό τους και όλους τους Έλληνες.

Εμείς, μην αφήσουμε τον εαυτό μας. Ας κρατήσουμε την σημαία ψηλά. Η Ελλάδα μας υποδουλώνεται και χάνεται. Σήμερα, στην Εθνική μας Εορτή, ας το ακούσουμε όλοι μας: να σταθούμε όρθιοι!

Όχι άλλη υποδούλωση και αποκτήνωση της Πατρίδας μας. Στην Ελλάδα μας, έχουμε Τριαδικό Θεό. Έχουμε Αλήθεια. Έχουμε Αγίους. Έχουμε Θαύματα. Έχουμε Μυστήρια. Έχουμε Εκκλησία Ορθόδοξο.

Ελάτε να σταθούμε όρθιοι και να προσευχηθούμε πολύ, ώστε εκείνοι μεν να μετανοήσουν, αλλά και η Ελλάδα μας να σωθεί.

Και τους νέους, τα νιάτα μας που τα έχουμε πετάξει στη λάσπη, να τα επαναφέρουμε στη δόξα, στον ηρωισμό, στα ιδανικά, στις αξίες, στην αλήθεια, στην πραγματική πρόοδο και ολοκλήρωση.

Ας ευχηθούμε, η Παναγία μας να σκέπει και πάλι την Ελλάδα και να μην επιτρέψει άλλη υποδούλωση”.

Από τνη πλευρά του ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος έστειλε το εξής μήνυμα: «Για τη σημερινή ημέρα ένα «όχι» σε όσους ζητούν την ψυχή μας, γεμάτη από Χριστό και Ελλάδα, «όχι» αυτή την ψυχή δεν την δίνουμε».

Ο “συνήθης ύποπτος” Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος δεν χαρίστηκε για ακόμη μια φορά.

“Δυστυχώς σήμερα εμείς ροχαλίζουμε τον ύπνο του αδιαφόρου, ενώ γύρω μας χαλάει ο κόσμος και οι απειλές κύκλωθεν υπάρχουν και έχουν στραμμένα τον φθόνο τους και την κακία τους προς την Ελλάδα, δεν κάνουμε προσευχή και δεν καταφεύγουμε στον Θεό να μας βοηθήσει, αφηνόμαστε στις τύχες των ισχυρών, οι οποίοι σχεδιάζουν όπως αυτοιί εξυπηρετούνται γεοπολιτικώς και δεν ξέρουμε σε τι μοίρα και κατάσταση θα βρεθούμε πάλι.

Εμείς που είμαστε πιστοί και Έλληνες Πατριώτες εορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου ενώ ορισμένοι απάτριδες ομιλούν για την κατάργηση της Εορτής, την κατάργηση των παρελάσεων και του σημαιοστολισμού.

Το πρόβλημα είναι πως δεν ενεργοποιούμαστε και διερωτώμαι πως θα αντισταθούμε εάν υπάρξει μια απειλή;

Ο ηθικός και πνευματικό πόλεμος που γίνεται σήμερα είναι παρατεταμένος. Είναι χρέος μας να ομιλούμε για την πατρίδα και τα ιδανικά μας. Η Ελληνορθόδοξη ταυτότητά μας είναι η περηφάνια μας. Η Ελλάδα ανέκαθεν υπήρχε και πάντοτε θα είναι το προπύργιο της Ορθοδοξίας. Είναι ευκαιρία να προβληματιστούμε να μην περνούν αυτές οι Εορτές ως θέαμα αλλά ως εμπειρία και εμπειρία κυρίως με την σκέπη της Παναγίας. Θα σωθούμε μόνο εάν ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού και της Παναγίας»” ανέφερε.

Ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος υπογράμμισε ότι Παναγία μας, η Αγία Σκέπη ανά τους αιώνες φυλάττει το Έθνος μας και ευχήθηκε σε όλους η Αγία Σκέπη να προστατεύει τον Κλήρο, τον λάο και τους άρχοντες ημών, ακόμα και αν μερίδα εξ’αυτών αποστασιοποιούνται από την Εκκλησία. “Δεν έχει κανείς παρά να ανατρέξει στην ιστορία μας και θα διαπιστώσει πόσα θαύματα έχει επιτελέσει ο Τριαδικός Θεός στην πατρίδα μας” τόνισε.

Ενώ ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος είπε χαρακτηριστικά: «Ἡ Ἑλληνικῆ γῆ ἀχνίζει ἀπό τό αἷμα τῶν Ἡρώων καί Μαρτύρων μας»

Ὁ Σεβασμιώτατος των Πατρών στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στίς θυσίες τῶν Ἑλλήνων γιά τήν Πίστη στόν Χριστό καί τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος. «…Τά βουνά εἶναι σπαρμένα μέ τά κόκκαλα τά ἱερά τῶν ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι στάθηκαν ἐνώπιον τῶν σιδερόφρακτων στρατιῶν τῶν κατακτητῶν τῆς Ἑλλάδος. Νίκησαν μιά χούφτα Ἓλληνες γιατί εἲχαν πίστη φλογερή στό Θεό καί ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα…» ἐτόνισε χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Απ’ την Κόλαση στον Παράδεισο

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας άνθρωπος που η ψυχή του ήταν γεμάτη καλοσύνη. Όταν πέθανε, όλοι υπέθεσαν ότι...

Close