Αυτή μόνη είναι θεός άμεσος μετά τόν Θεόν

Άν τά εννέα τάγματα τών αγγέλων ήθελαν κρημνισθή από τούς ουρανούς, καί νά γένουν δαίμονες.

Άν όλοι οί άνθρωποι εγένοντο κακοί.

Άν όλα τά κτίσματα, ουρανός, φωστήρες, ιερείς, ζώα, ήθελον αποστατήσει κατά τού Θεού.

Όλαι αυταί αί κακίαι τών κτισμάτων συγκρινόμεναι μέ τό πλήρωμα τής Αγιότητος τής Θεοτόκου δέν εδύναντο νά λυπήσουν τόν Θεόν.

Διότι μόνη ή Κυρία Θεοτόκος ήτο ικανή νά τόν ευχαριστήσει κατά πάντα.

Αυτή μοναχή σταθείσα αναμέσον Θεού καί ανθρώπων, τόν μέν Θεόν υιόν ανθρώπου εποίησε, τούς δέ ανθρώπους υιούς Θεού.

Χωρίς τήν μεσιτείαν αυτής κανένας, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, δύναται νά πλησιάση είς τόν Θεόν, επειδή καί αυτή ευρίσκεται μόνον μεθόριον αναμεταξύ τής ακτίστου καί κτιστής φύσεως.

Αυτή μόνη είναι Θεός άμεσος μετά τόν Θεόν καί έχει τά δευτερεία τής Αγίας Τριάδος, ώς ούσα μήτηρ αληθώς τού Θεού.

Καί αυτή μοναχή είναι, όχι μόνον ό θησαυροφύλαξ όλου τού πλούτου τής Θεότητος, αλλά καί ό διαμοιραστής είς όλους καί αγγέλους καί ανθρώπους, όλων τών από Θεού δεδομένων είς τήν κτίσιν υπερφυσικών ελλάμψεων καί θείων καί πνευματικών χαρισμάτων. Καί δέν έιναι τινας πού νά τήν επικαλέσθη μέ πίστιν καί νά μήν τόν υπήκουσε μέ ευσπλαχνίαν.

Αυτός ό Υιός τού Θεού καί αγαπητός υιός τής Παρθένου έδωκε τή μητέρα Του διά μητέρα μας καί συνήγορον νά μάς βοηθή πρός σωτηρίαν μας .

Μαρία, ή Μητέρα τού Θεού(αγίου Νικοδήμου τού Αγιορείτου)

Πρωτ. Δημήτριος Αθανασίου -Πρεσβ. Χαρούλα Τσουλιάη ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΑΣΣΑ Φανερώσεις καί Θαύματα τής Θετόκου !

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
 Ο Θεός βλέπει πολύ μακρύτερα από εμάς
Ο Θεός προγνωρίζει τα μέλλοντα

Οι άγγελοι και οι άνθρωποι γνωρίζουν κάποτε τα μυστικά αυτά πράγματα, όχι όμως από μόνοι τους, αλλ’ από αποκάλυψη του...

Close