Βεροίας Παντελεήμων: Να παραμένουμε σταθεροί σε όσα και μόνο διδάσκει η Αγία μας Εκ­κλη­σία

Την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ενώ στο τέλος ευχήθηκε στον εορτάζοντα εφημέριο του Ιερού Ναού Αρχιμ. Γρηγόριο Μάζα.
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Σού γάρ ο φθόγγος επί πάντα διήλθε τής γής τά πέρατα, εκ­δι­δά­σκων δοξάζειν τήν Τριάδα ομο­ού­σιον». Λίγες ημέρες πρίν νά εορτάσουμε τούς τρείς μεγίστους φωστήρες τής τρισηλίου Θεότητος, τούς τρείς με­γάλους καί σοφούς ιεράρχες, η Εκ­κλησία μας τιμά σήμερα τόν θεο­λογικώτερο τών τριών. Τιμά τόν άγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, τόν μεγάλο υπερασπιστή τής ορθοδό­ξου πίστεως έναντι τών αιρετικών διδασκαλιών τών χριστομάχων οπα­δών τού Αρείου καί τών πνευ­ματομάχων, καί αυτόν πού συνέ­βα­λε τά μέγιστα στή θεμελίωση τής ορθοδόξου πίστεως σχετικά μέ τήν Αγία Τριάδα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ιστορική μέρα! Έπεσαν οι υπογραφές για τα Rafale

Γιατί ο άγιος Γρηγόριος ο Θεο­λό­γος δέν υπερασπίσθηκε τήν ορθή πίστη καί τήν ορθότητα τής παρα­δε­­δομένης από τήν Εκκλησία καί τούς πατέρες της πίστεως στά τρία πρόσωπα τής αγίας Τριάδος μόνο κατά τίς συνεδριάσεις τής Β/ Οι­κου­­μενικής Συνόδου, αλλά καί προηγουμένως. Διότι αυτός ανέλα­βε νά στηρίξει τόν πατέρα του, επί­σκοπο Ναζιανζού Γρηγόριο, στόν αγώνα του εναντίον τών Αρεια­νών, πού είχαν αρχίσει καί πάλι νά δημιουργούν ταραχές στήν Εκκλη­σία, αλλά καί τόν επιστήθιο φίλο του, τόν Μέγα Βασίλειο, αρχιεπί­σκο­πο Καισαρείας τής Καππαδο­κίας, στόν ίδιο αγώνα. Καί ακόμη, όταν οι ορθόδοξοι τόν κάλεσαν στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά υπε­ρασπισθεί καί εκείνους από τήν μανία τών αιρετικών, έσπευσε χω­ρίς δεύτερη σκέψη νά υπε­ρα­σπι­σθεί καί νά ανορθώσει τήν Εκ­κλη­σία τής Κωνσταντι­νο­πό­λεως, πού είχε μείνει εγκαταλελειμένη καί είχε περιέλθει στά χέρια τών αιρετικών. Βρήκε μόνο μία εκκλησία στήν οποία ορθοδόξως ελατρεύετο ο Θεός καί όταν έφυγε όλες οι εκκλησίες είχαν επανέλθει στήν Ορθοδοξία.

Καί επέτυχε σέ αυτή τήν προ­σπάθεια μέ τή χάρη τού Θεού καί κατόρθωσε νά καταγάγει μεγάλο θρίαμβο, ο οποίος ολοκλη­ρώθηκε μέ τή συμπλήρωση τού Συμ­βόλου τής Πίστεως μέ τά άρθρα πού δια­τυ­πώνουν τήν πίστη τών Ορθοδό­ξων γιά τό τρίτο πρόσωπο τής Πα­να­γίας Τριάδος, τό Πανάγιο Πνεύ­μα καί τή σχέση μέ τά άλλα δύο πρόσωπα τής Τριαδικής Θεότητος.

Καί μπορεί εμείς νά μήν είμαστε σέ θέση νά κατανοήσουμε τίς λε­πτές έννοιες πού αφορούν στό μυστήριο τής Αγίας Τριάδος, ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τίς κα­τενόησε μέ τή χάρη καί τόν φω­τισμό τού Θεού καί κατόρθωσε νά τίς διατυπώσει καί νά διατρα­νώσει τήν αληθή πίστη σέ όλο τόν κόσμο. Η πίστη αυτή αποτελεί τό θεμέλιο τής εν Χριστώ ζωής αλλά καί τήν προϋπόθεση τής σω­τη­ρίας μας. Διότι η σωτηρία μας οφείλεται ακρι­βώς στή σχέση αγά­πης καί ενό­τητος τού Τριαδικού Θεού, μέσω τής οποίας πραγμα­τώ­νεται τό μυστήριο τής θείας οικο­νομίας, διά τού οποίου ο άνθρωπος απαλ­λάσσεται από τά δεσμά τής αμαρ­τίας καί ενώνεται καί πάλι μέ τόν Θεό.

Άν ο Χριστός δέν ήταν ομοούσιος μέ τόν Θεό-Πατέρα, όπως υποστή­ρι­ζε ο αιρετικός Άρειος, τότε ο Χριστός, ο οποίος «σάρξ εγένετο καί εσκή­νωσεν εν ημίν», δέν θά ήταν Θεός, αλλά κτίσμα τού Θεού, άρα δέν θά μπορούσε ούτε νά σώσει ούτε νά θεώσει τόν άνθρωπο.

Άν πάλι τό άγιο Πνεύμα δέν ήταν «ομοούσιο» μέ τά άλλα δύο πρό­σω­πα τής Παναγίας Τριάδος, αλλά κτίσμα καί αυτό τού Θεού, τότε δέν θά μπορούσε νά είναι ο Παρά­κλη­τος, πού «συγκροτεί» τόν θεσμό τής Εκκλησίας καί οδηγεί τήν Εκ­κλησία καί τούς πιστούς «εις πά­σαν τήν αλήθειαν», η οποία απο­­τελεί προϋπόθεση τής σωτη­ρίας, αλλά καί δέν θά μπορούσε νά τε­λεοί τά ιερά μυστήρια τής Εκ­κλη­σίας, ώστε νά αγιάζονται δι’ αυτών οι πιστοί.

Γι’αυτό καί είναι σημαντικό νά πι­στεύουμε σύμφωνα μέ τά ορθό­δο­ξα δόγματα τής Εκκλησίας, αυτά πού διδάσκει αιώνες τώρα, ακο­λου­­θώ­ντας τούς θεοφόρους καί πνευ­ματοφόρους πατέρες καί διδα­σκά­λους της, όπως ο εορταζόμενος σήμερα άγιος Γρηγόριος ο Θεολό­γος, καί νά μήν αφήνουμε τόν εαυ­τό μας νά παρασύρεται από διδα­σκαλίες πού αποκλίνουν από τήν ορθή πίστη· νά μήν αφή­νουμε τόν εαυτό μας νά παρασύρεται από ανθρώπους πού παριστά­νουν τούς διδασκάλους, αλλά δι­δάσκουν τίς δικές τους «αλήθειες» καί όχι τήν αλή­θεια τής Εκκλησίας τού Χρι­στού, διότι πιστεύ­οντάς τους καί ακο­λουθώ­ντας τους, ακόμη καί άν δέν τό κάνουν σκόπιμα, κινδυνεύ­ου­­με νά παρασυρθούμε καί νά απο­μακρυνθούμε από τήν Ορθόδοξη Εκκλησία καί πίστη καί νά χά­σουμε τή σωτηρία μας.

Αντίθετα, εμείς θά πρέπει νά παραμένουμε σταθεροί σέ όσα καί μόνο διδάσκει η Αγία μας Εκ­κλη­σία, διότι αυτά είναι επιβεβαιω­μέ­να από τή χάρη τού Παναγίου Πνεύ­μα­τος η οποία καί φώτισε καί αγίασε τούς πατέρες καί διδασκά­λους τής Εκκλησίας μας. Καί τιμώντας τους, όπως τόν εορταζόμενο σήμερα μεγάλο ιεράρχη καί θεολό­γο, τόν άγιο Γρηγόριο, νά εμπνευ­όμεθα από τή δική τους πίστη καί υπακοή στήν Εκκλησία καί νά τιμούμε ορθοδόξως τήν Παναγία Τριάδα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Άγιος Σεραφείμ της Βύριτσα: Όπου κι αν κρυφτείς, ο Θεός θα σε βρει…

Όπου και αν κρυφτείς, ο Θεός θα σε βρει

Close