Βεροίας Παντελεήμων: Παράκληση στην Παναγία Σουμελά

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ σού· σούς γάρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών». Μία υπόσχεση δώσαμε όλοι από­ψε, ψάλλοντας τόν Μικρό Παρα­κλητικό Κανόνα τής Παναγίας μας ενώπιον τής χαριτοβρύτου καί θαυματουργού εικόνος τής Πα­να­γίας τής Σουμελά, τής ιστορη­θείσης, κατά τήν παράδοση, από τόν άγιο ευαγγελιστή Λουκά.

Καί η υπόσχεση αυτή είναι ότι δέν θά απομακρυνθούμε ποτέ από κοντά της. Δέν θά εγκαταλεί­ψου­με ποτέ τή γεμάτη στοργή μητρική της αγκάλη. Δέν θά παύσουμε πο­τέ νά είμεθα προσκολλημένοι σέ Αυτήν, η οποία είναι, κατά τόν άγιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα, ο μο­να­δικός οδηγός κάθε ψυχής καί κάθε νού πρός τήν αλήθεια τού Θεού.

Διότι, εάν ο Μονογενής Υιός της, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, σύμφωνα μέ τόν λόγο του «ουδέ τόν Πατέρα τις επιγινώσκει, ει μή ο Υιός καί ώ εάν βούληται αυτός αποκαλύψαι», είναι αυτός ο οποί­ος μάς γνωρίζει καί μάς αποκα­λύ­πτει τόν Θεό-Πατέρα του, η Πανα­γία Μητέρα του είναι εκείνη η οποία οδηγεί μέ ασφάλεια κάθε πι­στό, κάθε τέκνο της, κάθε ευλαβή ψυχή πού επιθυμεί καί φλέγεται από τόν πόθο νά συναντήσει τόν Θεό, πρός τόν Υιό της.

Δώσαμε όμως τήν υπόσχεση αυτή καί γιά έναν ακόμη λόγο. Καί ο λόγος είναι ότι η Παναγία μας αποτελεί γιά κάθε χριστιανό τό κατα­φύγιο, τήν προστασία, τή βοήθεια καί τή σωτηρία από κάθε κίνδυνο πού ελλοχεύει στή ζωή του είτε τή φυσική είτε τήν πνευ­ματική. Αποτελεί τό τείχος καί τό οχύρωμα πού τόν διαφυλάσσει καί τόν σώζει από κάθε εχθρό πού τόν απειλεί. Αποτελεί τήν ασφαλή καί βεβαία άγκυρα πού δέν αφήνει νά βυθισθεί τό σκάφος τής υπάρξεώς του καί από τόν μεγαλύτερο κλύ­δω­να καί από τήν πιό ισχυρή καται­γίδα.

Γι’ αυτό καί ο ιερός υμνογράφος τού Μεγάλου Παρακλητικού Κα­νό­νος διερωτάται «Πρός τίνα κα­τα­φύγω άλλην, Αγνή; πού προσ­δράμω λοιπόν καί σωθήσομαι; πού πορευθώ; ποίαν δέ εφεύρω κατα­φυ­γήν; ποίαν θερμήν αντίληψιν; ποίαν εν ταίς θλίψεσι βοηθόν;» γιά νά καταλήξει καί εκείνος στήν απόφαση νά έχει τήν Υπεραγία Θεοτόκο στή ζωή του ως τή μόνη ελπίδα του, τό μόνο καύχημά του καί τό μόνο πρόσωπο στό οποίο μπορεί μέ θάρρος νά καταφεύγει, λέγοντας: «Εις σέ μόνην ελπίζω, εις σέ μόνην καυχώμαι καί επί σέ θαρρών κατέφυγον».

Μέ μία παρόμοια ομολογία συν­δυάσαμε καί εμείς απόψε τήν υπό­σχεσή μας ότι δέν θά εγκατα­λεί­ψουμε ποτέ τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Παναγία μητέρα μας, διότι Αυτή είναι πού σώζει πάντοτε τούς δούλους της από κάθε κακό. «Σούς γάρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών».

Καί η ομολογία μας αυτή δέν είναι κενός λόγος. Είναι βεβαιότη­τα πού εκπηγάζει από τήν ιστορία καί τή ζωή είκοσι αιώνων, πού ερεί­δεται στίς αναρίθμητες σωστι­κές επεμβάσεις τής Υπερμάχου Στρατηγού τού Γένους μας σέ όλες τίς κρίσιμες στιγμές τής πορείας του, πού αποδεικνύεται από τά εκα­τομμύρια θαύματα πού έχει επι­τελέσει σώζοντας καί θεραπεύ­ο­ντας όσους προστρέχουν στή χάρη της καί επικαλούνται μέ πί­στη τή βοήθειά της, αλλά καί πού πιστοποιείται καί από τή μεγάλη ευλάβεια τών Ποντίων πρός τό ιερό πρόσωπο τής Παναγίας μας, μέ τό μοναστήρι τής οποίας στό όρος Μελά καί τή θαυματουργό της εφέστια εικόνα, τήν οποία με­τέ­φεραν οι κτίτορες τής παλαιφά­του μονής από τήν Αθήνα, συνέ­δεσαν τή ζωή τους αδιάρρηκτα γιά αιώνες.

Καί όταν οι ιστορικές συγκυρίες τούς ανάγκασαν νά ξεριζωθούν από τίς πατρογονικές τους εστίες στόν Πόντο καί νά πάρουν τόν δρόμο τής ξενιτειάς, αυτήν τήν υπόσχεση επαναλάμβαναν ενδό­μυ­χα πρός τήν Παναγία Παρθένο, τήν Παναγία τή Σουμελιώτισσα: «Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ σού· σούς γάρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών».

Καί δέν απέστησαν οι ευλαβείς Πόντιοι από τή Δέσποινά τους, τήν Υπεραγία Θεοτόκο, αλλά τήν με­τέ­φεραν εδώ, στό ιερό αυτό Προ­σκύνημα πού ανίδρυσε η πίστη τους στό Βέρμιο, γιά νά τήν έχουν κοντά τους, γιά νά ανηφορίζουν στή χάρη της κάθε Δεκαπενταύ­γουστο καί όχι μόνο, όπως καί οι πατέρες τους, καί νά τήν διαβεβαι­ώ­νουν γιά τήν εμμονή τους στήν αγάπη της καί γιά τήν εμπιστο­σύ­νη τους στήν προστασία καί τή βοήθειά της στίς ανάγκες τους.

Αυτή τή βεβαιότητα, ότι θά μάς σώσει η Υπερα­γία Θεοτόκος από τά ποικίλα δει­νά πού μάς βασανί­ζουν αυτό τό διάστημα ιδιαιτέρως καί δοκι­μά­ζουν τήν πίστη μας, εκφράσαμε πρός τήν Παναγία μας απόψε, μαζί μέ τή διάπυρη ευχή νά προστα­τεύει τήν πατρίδα μας καί τόν λαό μας από τόν κίνδυνο τού αοράτου εχθρού μας, τού κορωνοϊού, πού μάς απειλεί, αλλά καί από τόν κίν­δυνο τών ορατών εχθρών μας, τών γειτόνων μας, οι οποίοι αμφι­σβητούν έμπρακτα τά κυριαρχικά δικαιώματα τής πατρίδος μας.

Καί έχουμε τήν ακράδαντη πίστη ότι η Παναγία μας θά φωτίσει τούς υπευθύνους καί γιά τά δύο θέματα πού μάς απασχολούν καί μάς κάνουν νά ανησυχούμε, καί θά απο­διώξει τά νέφη τών πειρα­σμών, θά κατευνάσει τή ζάλη τών κυμάτων καί εν τέλει θά μάς σώ­σει. Εφόσον, βεβαίως, τηρούμε τήν υπόσχεσή μας καί μένουμε στα­θερά προσκολλημένοι στήν Πα­ναγία μας, όχι μόνο στά λόγια, όχι μόνο στήν ώρα τής ανάγκης αλλά πάντοτε καί σέ όλη μας τή ζωή, ακολουθώντας μέ τίς πράξεις καί τή ζωή μας τή δική της παναγία ζωή, ώστε νά μπορούμε νά επαναλαμβάνουμε διαρκώς τούς λόγους τού ιερού ποιητού: «ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ σού· σούς γάρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών».

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ερντογάν περί Ορούτς Ρέις: Μην επιτεθείτε θα πληρώσετε βαρύ τίμημα

Ερντογάν περί Ορούτς Ρέις: Μην επιτεθείτε θα πληρώσετε βαρύ τίμημα

Close