Γονατιστός ο Βεροίας Παντελεήμονας ανέγνωσε ευχή (ΒΙΝΤΕΟ)

Την Τρίτη το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Μεγάλη Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου και κήρυξε τον θείο λόγο στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα που τελείται η Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, ανέγνωσε την σχετική ευχή για την καταπολέμηση και ιατρεία του κορονοϊού.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ακατανόητον θαύμα πώς γα­λου­­χείς τόν Δεσπότην».

Ψάλλοντας καί απόψε ενώπιον τής ιερής εικόνος τής Υπεραγίας Παρθένου τή Μεγάλη Παράκληση, εδώ στόν ναό τού αγίου Λουκά, αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τού ιατρού καί θαυματουργού, εκ­φράσαμε καί εμείς μαζί μέ τόν ιερό υμνογράφο τήν αγάπη αλλά καί τόν θαυμασμό μας πρός τήν Κυρία Θεοτόκο καί ό,τι αφορά τό ιερό καί πανσεβάσμιο πρόσωπό της. Γιατί ό,τι σχετίζεται μέ τήν Παναγία μας είναι ένα θαύμα. Θαύμα είναι η γέννησή της, μέ τήν οποία ελύθη η ατεκνία τών γονέων της, τών αγί­ων Ιωακείμ καί Άν­νας. Θαύμα εί­ναι η παραμονή της στά Άγια τών Αγίων. Θαύμα είναι ότι αξιώθηκε νά γίνει Μητέρα τού Θεού καί νά χωρέσει μέσα της τόν αχώρητο Θεό. Θαύμα είναι ότι πα­ρέ­μεινε παρ­θένος καί μετά τόν τό­κον, όπως ήταν καί πρό τού τό­κου. Θαύ­μα είναι καί η Κοίμησή της, θαύμα είναι ακόμη καί η διαρκής παρου­σία της στόν κόσμο.

Καί όλα αυτά τά θαύματα είναι ακα­τανόητα γιά τήν πεπερασμένη ανθρώπινη λογική μας καί ανε­ξή­γητα μέ τά μέσα πού διαθέτουμε, αλλά δέν παύουν νά είναι απτή πραγματικότητα, η οποία μάς απο­καλύπτει τήν αγάπη τού Θεού, πού επέλεξε τήν Υπεραγία Θεο­τόκο γιά νά διακονήσει τό μυστή­ριο τής θείας οικονομίας καί νά γίνει συνερ­γός τού Θεού στό έργο τής σωτηρίας μας.

Μπορεί βέβαια όλα αυτά τά θαύ­ματα νά είναι ακατανόητα καί ασύλληπτα γιά τόν ανθρώπινο νού, δέν είναι όμως παράδοξα, για­τί τό κάθε έργο τού Θεού είναι ένα θαύμα, διότι ο Θεός δέν εργάζεται μέ τίς προϋποθέσεις καί τίς προ­δια­γραφές μέ τίς οποίες εργαζόμεθα εμείς οι άνθρωποι. Γι’ αυτό καί οι ενέργειές του δέν περιορίζονται από τούς όρους τής φύσεως καί τούς κανόνες τής επιστήμης, αλλά τούς υπερβαίνουν, γιατί αυτοί δέν μπορούν νά περιορίσουν τόν δημι­ουργό τους, τόν Θεό.

Γι’ αυτό καί ο μόνος τρόπος νά προσεγγίσουμε τά θαύματα είναι η πίστη. Αυτή είναι η δύναμη πού κά­νει αισθητά αλλά καί δυνατά τά θαύματα στή ζωή τού ανθρώπου. Θαύμα όμως εί­ναι καί κάθε τι πού μπορεί νά κάνει όποιος πιστεύει στόν Θεό μέ τή δύ­ναμή του καί μέ τήν επίκληση τού ονόματός του. «Ο πιστεύων εις εμέ τά έργα ά εγώ ποιώ κακείνος ποιήσει καί μείζονα τούτων ποιή­σει», μάς υποσχέθηκε ο ίδιος ο Χριστός.

Καί η Παναγία μας ήταν κατ’ ε­ξο­χήν άνθρωπος τής πίστεως. Όλη της η ζωή ήταν απόδειξη τής με­γά­λης πίστεώς της στόν Θεό, γι’ αυτό καί αξιώθηκε τόση χάρη. Γι’ αυτό καί αξιώθηκε όχι μόνο νά ζή­σει μέσα στό θαύμα τού σχεδίου τής θείας οικονομίας γιά τή σω­τηρία τού ανθρωπίνου γένους, όχι μόνο νά δανείσει τήν ανθρώπινη σάρκα στόν Υιό καί Λόγο τού Θεού καί νά κρατήσει στή μητρική της αγκάλη τόν ύψιστο Θεό, αλλά καί νά γίνει η ίδια καί οι ιερές της εικόνες πη­γές ακενώτων ιαμάτων καί θαυμά­των.

Καί μπορεί εμείς οι χοϊκοί άν­θρω­ποι νά μήν μπορούμε νά εννοή­σουμε τά αμέ­τρητα καί ακατα­νό­ητα θαύματα τής Παναγίας μας, όπως ψάλαμε καί προηγουμένως, γιατί υπερβαί­νουν τήν ανθρώπινη λογική, θά πρέπει όμως νά προσπα­θή­σου­με νά τά προσεγγίσουμε μέ τήν πίστη. Νά τά προσεγγίσουμε μέ τήν πίστη πού είχαν οι πατέρες μας, γι’ αυτό καί περιέβαλαν μέ τό­ση αγάπη καί τόσο σεβασμό τήν Πα­ναγία μητέρα μας. Νά τά προ­σεγ­γίσουμε μέ τήν πίστη πού είχε ο άγιος Λουκάς, ο ιατρός καί θαυ­ματουργός, ο οποίος ευλαβείτο καί τιμούσε τόσο πολύ τήν Κυρία Θεο­τόκο, ώστε είχε πάντοτε τήν ιερή εικόνα της στό χειρουργείο καί δέν έκανε ποτέ καμία επέμβαση, εάν προ­ηγουμένως δέν προσευχόταν στήν Υπεραγία Θεοτόκο καί δέν επεκαλείτο τή δική της βοήθεια. Τό έκανε αυτό μάλιστα μέ τέτοια συνέ­πεια καί ακρίβεια, ώστε όταν, κατ’ εντολή τού αθέου καθεστώς στή Ρωσία αφαίρεσαν κάποιοι όλα τά χριστιανικά σύμβολα καί τίς εικόνες από τά δημόσια κτίρια, αλλά καί τήν εικόνα τής Παναγίας πού είχε ο άγιος Λουκάς στό χει­ρουρ­γείο, εκείνος αρνείτο νά χει­ρουργήσει, ακόμη καί τή σύζυγο ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου, πού βρισκόταν σέ κίνδυνο, εάν δέν επέστρεφε τήν εικόνα τής Πανα­γίας στή θέση. Καί όταν τήν επα­νέ­φεραν, τότε μόνο έκανε τήν επέμ­βαση. Τόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του καί ο σεβασμός του γιά τήν Υπεραγία Θεοτόκο. Γι’ αυτό καί είχε καί τή δική της προστασία καί χάρη.

Άς παραδειγματισθούμε, λοιπόν, καί εμείς από τήν πίστη καί τήν αγά­πη τού αγίου μας, τού αγίου Λουκά πρός τήν Παναγία, η οποία είναι πάντοτε πρόθυμη νά ακούσει τά αιτήματά μας καί νά θαυμα­τουρ­γήσει γιά χάρη τών πιστών τέκνων της, γιά χάρη όσων ζητούν τή μεσιτεία καί τή βοήθειά της, γιά χάρη όσων τήν τιμούν καί μέ τήν ευλάβειά τους τής δείχνουν ότι θέ­λουν νά είναι πάντοτε κοντά της.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Φωτιές Ελλάδα: Η Εκκλησία της Σερβίας μαζεύει λεφτά για την χώρα μας

Ο Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος

Close