Ε΄ Νηστειών – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 32 – 45

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 32 – 45 – 32 Ήσαν δέ εν τή οδώ αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα καί ήν προάγων αυτούς ο Ιησούς, καί εθαμβούντο, καί ακολουθούντες εφοβούντο. καί παραλαβών πάλιν τούς δώδεκα ήρξατο αυτοίς λέγειν τά μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν…
33 ότι Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα καί ο υιός τού ανθρώπου παραδοθήσεται τοίς αρχιερεύσι καί γραμματεύσι, καί κατακρινούσιν αυτόν θανάτω καί παραδώσουσιν αυτόν τοίς έθνεσι,

34 καί εμπαίξουσιν αυτώ καί μαστιγώσουσιν αυτόν καί εμπτύσουσιν αυτώ καί αποκτενούσιν αυτόν, καί τή τρίτη ημέρα αναστήσεται.

35 Καί προσπορεύονται αυτώ Ιάκωβος καί Ιωάννης υιοί Ζεβεδαίου λέγοντες Διδάσκαλε, θέλομεν ίνα ό εάν αιτήσωμεν ποιήσης ημίν.

36 ο δέ είπεν αυτοίς Τί θέλετε ποιήσαί με υμίν; 37 οι δέ είπον αυτώ Δός ημίν ίνα είς εκ δεξιών καί είς εξ ευωνύμων σου καθίσωμεν εν τή δόξη σου. 38 ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς Ουκ οίδατε τί αιτείσθε. δύνασθε πιείν τό ποτήριον ό εγώ πίνω, καί τό βάπτισμα ό εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι;

39 οι δέ είπον αυτώ Δυνάμεθα. ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς Τό μέν ποτήριον ό εγώ πίνω πίεσθε, καί τό βάπτισμα ό εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε

40 τό δέ καθίσαι εκ δεξιών μου καί εξ ευωνύμων ουκ έστιν εμόν δούναι, αλλ οίς ητοίμασται. 41 καί ακούσαντες οι δέκα ήρξαντο αγανακτείν περί Ιακώβου καί Ιωάννου. 42 ο δέ Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτοίς Οίδατε ότι οι δοκούντες άρχειν τών εθνών κατακυριεύουσιν αυτών καί οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών.

 

 

43 ουχ ούτω δέ έσται εν υμίν, αλλ ός εάν θέλη γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται υμών διάκονος, 44 καί ός εάν θέλη υμών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλος 45 καί γάρ ο υιός τού ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι καί δούναι τήν ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 32 – 45

32 Επροχώρουν δέ καί ανέβαιναν εις τόν δρόμον πρός Ιεροσόλυμα. Καί επροπορεύετο από αυτούς ο Ιησούς κα θάμβωναν από θαυμασμόν οι μαθηταί, πού τόν έβλεπαν τόσον άφοβα καί μέ τόσον θαρραλέαν απόφασιν νά προχωρή πρός τήν πόλιν, όπου επρόκειτο νά πάθη τόσα. Καί ενώ από σεβασμόν τόν ηκολούθουν, εφοβούντο διά τά όσα θά τούς εύρισκον εις Ιεροσόλυμα. Καί αφού επήρεν ιδιαιτέρως τούς δώδεκα, ήρχισε νά τούς λέγη εκείνα, πού έμελλον νά τού συμβαίνουν.

 

 

33 Τούς έλεγε δηλαδή, ότι ιδού αναβαίνομεν εις τά Ιεροσόλυμα καί ο υιός τού ανθρώπου, ο Μεσσίας, θά παραδοθή εις τούς αρχιερείς καί εις τούς γραμματείς καί θά τόν καταδικάσουν εις θάνατον καί θά τόν παραδώσουν εις τούς εθνικούς στρατιώτας τής Ρώμης. 34 Καί αυτοί θά τόν εμπαίξουν καί θά τόν μαστιγώσουν καί θά τόν εμπτύσουν καί θά τόν φονεύσουν καί τήν τρίτην ημέρα από τού θανάτου του θά αναστηθή. 35 Καί πηγαίνουν πρός αυτόν ο Ιάκωβος καί ο Ιωάννης, οι υιοί τού Ζεβεδαίου καί λέγουν Διδάσκαλε, θέλομεν νά μάς κάμης εκείνο, πού θά σού ζητήσωμεν. 36 Αυτός δέ τούς είπε Τί θέλετε νά σάς κάμω;

 

 

37 Αυτοί δέ τού είπαν Δός μας, όταν έλθης εις τήν δόξαν σου καί θά αναβής εις τόν επίγειον βασιλικόν θρόνον τού Δαβίδ νά καθίσωμεν ο ένας από τά δεξιά σου καί ο άλλος από τά αριστερά σου. 38 Ο δέ Ιησούς τούς είπε Δέν ξεύρετε, τί ζητάτε. Δέν είναι τώρα καιρός κοσμικών μεγαλείων καί αξιωμάτων, αλλά κόπων καί διωγμών καί θανάτου μαρτυρικού. Μπορείτε λοιπόν νά πίετε τό ποτήριον τού θανάτου, πού πρόκειται εγώ μετ ολίγον νά πίω, καί νά βαπτισθήτε τό βάπτισμα τού μαρτυρίου, πού μετ ολίγον θά υποστώ; 39 Αυτοί δέ θέλοντες νά εξασφαλίσουν τό αίτημά των τού είπαν, χωρίς νά τό σκεφθούν καλώς Δυνάμεθα. Ο δέ Ιησούς τούς είπε Τό μέν ποτήριον τού μαρτυρίου, τό οποίον εγώ εντός ολίγου πίνω, θά τό πίετε, καί τό βάπτισμα, τό οποίον μετ ολίγον θά βαπτισθώ εις τήν θάλασσαν τών παθημάτων μου, θά βαπτισθήτε. Διότι καί σείς θά υποστήτε διωγμούς καί μαρτύριον διά τό ευαγγέλιον.

40 Τό νά καθίσετε όμως εις τά δεξιά μου καί εις τά αριστερά μου, δέν εξαρτάται από εμέ νά τό δώσω εις όποιον μού τό ζητήση, αλλά θά δοθή τούτο εις εκείνους, εις τούς οποίους έχει ετοιμασθή από τόν δικαιοκρίτην Πατέρα μου, πού κανονίζει τάς ανταμοιβάς σύμφωνα μέ τήν αρετήν εκάστου. 41 Καί όταν ήκουσαν αυτό οι άλλοι δέκα μαθηταί, ήρχισαν νά αγανακτούν διά τήν συμπεριφοράν αυτήν τού Ιακώβου καί τού Ιωάννου, οι οποίοι εζήτουν νά τούς παραγκωνίσουν καί νά τιμηθούν περισσότερον από αυτούς. 42 Ο Ιησούς δέ, αφού τούς προσεκάλεσε, τούς είπε Γνωρίζετε, ότι αυτοί πού νομίζονται καί φαίνονται άρχοντες τών εθνών, συμπεριφέρονται πρός τούς λαούς των, ως νά ήσαν ανεξέλεγκτοι κύριοί των καί ως νά ήσαν οι λαοί κτήματά των. Καί εκείνοι πού έχουν μέγα αξίωμα, όπως είναι οι ανθύπατοι, τούς μεταχειρίζονται μέ μεγάλην εξουσίαν, σάν νά είναι δούλοι τους.

43 Μεταξύ σας όμως δέν ημπορεί ούτε επιτρέπεται νά γίνεται έτσι. Αλλ οποιοσδήποτε θέλει νά γίνη μεγάλος μεταξύ σας, άς είναι υπηρέτης σας καί άς σπουδάζη νά γίνεται εξυπηρετικός εις τούς άλλους. 44 Καί οποιοσδήποτε θέλει νά γίνη πρώτος από σάς, οφείλει νά γίνη δούλος όλων, ασκών μέ πάσαν ταπεινοφροσύνην τήν αγάπην. 45 Διότι καί ο υιός τού ανθρώπου, ο Μεσσίας, δέν ήλθεν εις τόν κόσμον διά νά υπηρετηθή, αλλ ήλθε διά νά υπηρετήση καί δώση τήν ζωήν του λύτρον, όπως εξαγορασθούν καί ελευθερωθούν από τήν αμαρτίαν καί τόν θάνατον πολλοί.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Read previous post:
Μαριώ: «Ανατρίχιασα όταν έμαθα ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν θείος μου»

Η ρεμπέτισσα Μαριώ, μίλησε για την σχέση της με τον γέροντα Παΐσιο

Close