Εκκλησία της Ελλάδος: Στηρίξτε τους νέους που προσέρχονται στην Ιερωσύνη

Η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, κατόπιν εισηγήσεως τής Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως καί Επιμορφώσεως τού Εφημεριακού Κλήρου, εξαπέστειλε την υπ αριθ. 3038 Εγκύκλιό Της πρός τον Ορθόδοξο Ελληνικό Λαό, η οποία μέ φροντίδα τών κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών θά αναγνωσθεί στούς Ιερούς Ναούς τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί θά γνωστοποιηθεί ευρύτερα καί μέ κάθε άλλο πρόσφορο μέσο καί τρόπο.
Τό περιεχόμενο τής Εγκυκλίου είναι τό εξής:

«Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Ευρισκόμεθα στό μέσο τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Γ΄ Κυριακή τών Νηστειών ονομάζεται «Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως» καί η Εκκλησία μας, πρός πνευματική ενίσχυση τών πιστών στό νοητό ταξίδι μας στό «μέγα πέλαγος» τής τεσσαρακονθήμερης νηστείας, προβάλλει πρός προσκύνηση στό κέντρο τού ναού τόν Τίμιο Σταυρό. Επεξηγεί τό συναξάρι τής ημέρας σχετικά: «Τή αυτή ημέρα, Κυριακή τρίτη τών Νηστειών, τήν προσκύνησιν εορτάζομεν τού τιμίου καί ζωοποιού Σταυρού». Επειδή
κατά τήν διάρκεια τής νηστείας τών σαράντα ημερών αγωνιζόμαστε νά «σταυρωθούμε» καί εμείς, νά «νεκρωθούμε» από τά πάθη, έχοντας τήν πίκρα τής ακηδίας καί τής πτώσης, γι αυτό υψώνεται ο τίμιος καί ζωοποιός Σταυρός, γιά αναψυχή, υποστήριξη καί παρηγορία όλων μας, θυμίζοντάς μας τά πάθη τού Κυρίου
Ιησού Χριστού.

Η Αγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή σηματοδοτεί τόν αγώνα γιά «σταύρωση» τού εαυτού μας, τήν εμπειρία πού αποκομίζουμε από τήν εντολή τού Χριστού, η οποία ακούγεται στό ευαγγελικό ανάγνωσμα αυτής τής Κυριακής: «όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν καί αράτω τόν σταυρόν αυτού καί
ακολουθείτω μοι» (Μάρκ. 8, 35). Αλλά δέν μπορούμε νά σηκώσουμε τόν σταυρό μας καί νά ακολουθήσουμε τόν Χριστό, άν δέν ατενίζουμε τόν Σταυρό πού Εκείνος σήκωσε γιά νά μάς σώσει. Ο δικός Του Σταυρός, όχι ο δικός μας, είναι εκείνος ο οποίος μάς σώζει. Ο δικός Του Σταυρός είναι εκείνος πού δίνει νόημα καί δύναμη
στούς δικούς μας σταυρούς. Ο Σταυρός τού Κυρίου είναι τό ιερώτερο απ όλα τά χριστιανικά σύμβολα.

Γι αυτό καί είναι τό καύχημά μας. «Εμοί δέ», γράφει ο Απόστολος Παύλος πρός τούς χριστιανούς τής Γαλατίας, «μή γένοιτο καυχάσθαι ει μή εν τώ σταυρώ τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (Γαλ. 6, 14). Ο Σταυρός συμβολίζει καί εκφράζει καί τήν ζωή τού χριστιανού. Πιστεύουμε στόν Ιησού Χριστό καί Τόν
ακολουθούμε ελεύθερα. Όμως, η πίστη μας αυτή καί η οδός τού Κυρίου συνεπάγεται καί τήν άρση τού σταυρού τής κατά Χριστόν ζωής.

Παράλληλα όμως μέ τήν προβολή τού Τιμίου Σταυρού ενώπιον τών πιστών κατά τήν σημερινή Κυριακή, η Εκκλησία τής Ελλάδος έχει θεσπίσει νά τιμά καί νά προβάλλει τίς Ιερατικές Κλήσεις, τό κάλεσμα δηλαδή πού ο ίδιος ο Θεός απευθύνει σέ νέους ανθρώπους, προκειμένου νά ακολουθήσουν τόν δύσκολο δρόμο τής
αφιέρωσης στόν Θεό καί τής διακονίας τής Εκκλησίας. Καί μάς δίδει τήν ευκαιρία νά αναλογιστούμε τήν στάση μας απέναντι στήν Ιερωσύνη καί τούς Ιερείς μας, αλλά καί απέναντι στούς νέους εκείνους, οι οποίοι νιώθουν τήν κλήση τής Ιερωσύνης.

«Λαμπρόν τό τής ιερωσύνης αξίωμά τε καί ένδυμα»1 μάς διδάσκει η Φιλοκαλία. «Θεία καί σεβάσμιος»2 η Ιερωσύνη καί η χάρις αυτής υπερκόσμιος3. Ο ευσεβής Ιερεύς «δεκτός είναι μεσίτης Θεού καί ανθρώπων ώσπερ ισάγγελος»4 καί ιερουργεί τήν Θεία Λειτουργία «ήν καί άγγελοι σέβονται»5. Καί ο πιστός ορθόδοξος Χριστιανός αγαπά τούς Ιερείς, όπως η πατερική φωνή λέγει: «ός αγαπά τόν Κύριον […] τούς ιερείς από ψυχής στέργει, τιμά, δοξάζει»6, καθώς «ο δεχόμενος αυτούς δέχεται τόν Δεσπότην»7. Ο πιστός ορθόδοξος

1 Οσίου Θεογνώστου, Περί Ιερωσύνης, κεφ. νστ’, Φ.Τ.Ι.Ν.
2 Αυτόθι, κεφ. να΄.
3 Αυτόθι.
4 Αυτόθι, κεφ. ιδ΄.
5 Αυτόθι.
6 Οσίου Μελετίου Γαλησιώτου, Αλφαβηταλφάβητος (μνημ. έκδοσις), ροβ’, Περί
τών ιερέων, σελ. 475.
7 Αυτόθι.

Χριστιανός σέβεται καί τιμά τούς Ιερείς, διότι ο ευσεβής Ιερεύς διαλέγεται μέ τόν Κύριον Ιησούν Χριστόν «ως φίλος πρός φίλον»8. Ο Ιερεύς είναι κατά τόν Άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης τύπος τού Χριστού9 καί η τάξις τών Ιερέων «φωτιστική φωταγωγός»10. Όπως σέ κάθε εποχή, έτσι καί στήν εποχή μας, υπάρχουν νέοι καταξιωμένοι καί μέ σπουδές, μέ ήθος καί αρετή, οι οποίοι νιώθουν τήν φλόγα τής κλήσεως τού Θεού γιά τήν Ιερωσύνη. Οι καλοί καί πιστοί γονείς αυτών τών παιδιών όταν διαπιστώσουν ότι έχουν αυτό τό θείο δώρο τής ιερατικής κλήσεως, οφείλουν νά παιδαγωγούν τά παιδιά «εν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου»11, ώστε νά αυξηθεί ο ένθεος αυτός ζήλος.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τούς προτρέπει νά φροντίζουν, ώστε τά παιδιά τους νά αποκτούν ευσέβεια, αρετή καί πλούτο ψυχής. «Νά τούς μάθετε τά μυστήρια τής Εκκλησίας, τή δικαιοσύνη, τή σωφροσύνη, τήν ανδρεία τής ψυχής»12 διδάσκει. Καλεί τούς πιστούς γονείς νά αναλογιστούν πόση είναι η δύναμις τών
ιερέων! Νά βάλουν μέ τόν νού τους τίς πολλές ευεργεσίες τού Θεού πού γίνονται μέ τά Ιερά Μυστήρια καί τίς ευχές τών Ιερέων:

«Σκόπει, όση τών ιερέων η δύναμις, εννόησον τό βάπτισμα, τών αμαρτιών τήν άφεσιν, τήν υιοθεσίαν, τά μυστήρια, τά μύρια αγαθά, ά διά τής επιθέσεως τών χειρών τούτων σοί παραγίγνεται καί διά τής
επικλήσεως τής υπό τούτων γινομένης»13. Καί δηλώνει μέ βεβαιότητα, καθώς ερμηνεύει τήν Β΄ πρός Τιμόθεον επιστολή τού Αποστόλου Παύλου, ότι ο Ιερεύς «Άγγελος Κυρίου εστί».

Σέ έναν κόσμο όπου τά πάντα ανατρέπονται γοργά, σέ μία εποχή πού αμφισβητεί τίς παραδεδομένες αξίες, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, «χθές καί σήμερον ο αυτός καί εις τούς αιώνας»14, δέν παύει νά καλεί όλον τόν κόσμο κοντά του καί δέν σταματά νά αναζητεί τούς λίγους εκείνους ανθρώπους, οι οποίοι θά θελήσουν νά
σηκώσουν τό βάρος τής Ιερωσύνης. Εκείνους οι οποίοι θά θελήσουν νά γίνουν εργάτες, πού θά οικοδομήσουν ψυχές, θά τίς ακούσουν, θά τίς ξεκουράσουν, θά τίς οδηγήσουν στήν χαρά τής σωτηρίας. Καί δέν κουράζεται ο Κύριός μας νά μάς παροτρύνει νά προσευχόμαστε γιά τούς Ιερείς καί νά καλλιεργούμε τά παιδιά μας μέ τήν ευσέβεια, ώστε, άν λάβουν τήν υψηλή κλήση τής Ιερωσύνης από τόν Θεό, νά γίνουν άξιοι λειτουργοί τών μυστηρίων Του.

8 Αγίου Συμεών Νέου Θεολόγου, Κεφάλαια πρακτικά καί θεολογικά, κεφ. ρνβ΄,
Φ.Τ.Ι.Ν.
9 Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης, κεφ. σοδ’, PG 155, 501-504.
10 Οσίου Μελετίου Γαλησιώτου, Αλφαβηταλφάβητος (μνημ. έκδοσις), ρκδ’, Περί
τής τάξεως τών μοναχών…, σελ. 383 384.
11 Εφεσ. στ΄ 4.
12 Θέματα Ζωής, Κείμενα τού Αγ. Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Ι. Μονή
Παρακλήτου Ωρωπού, τόμ. Α’.
13 Βλ. εις http://www.ecclesia.gr/greek/news/ieratikes/pateres.html
14 Εβρ. 13, 8.

Εκείνοι τούς οποίους ο Θεός εκλέγει καί καλεί νά υπουργήσουν τήν δική Του ιερατεία, βρίσκονται ανάμεσά μας. Η προσωπική τους κλίση έχει ήδη αρχίσει νά διαφαίνεται. Είναι τά παιδιά σας πού πλησιάζουν τά ιερά αναλόγια, διακονούν στό Ιερό Βήμα, κρατούν τίς λαμπάδες, τά θυμιατήρια καί τά ιερά μας σύμβολα καί χαίρεται η ψυχή τους. Χαρείτε τα, ενθαρρύνετέ τα. Επαινέστε τα, πείτε έναν καλό λόγο στούς γονείς τους. Μήν τά απαξιώνετε καί μήν τά απογοητεύετε. Μήν μπαίνετε εμπόδιο μπροστά στόν Κύριο, τήν ώρα πού έχει βγεί νά καλέσει εργάτες στόν αμπελώνα Του. Αναλογιστείτε ότι τά σημερινά παιδιά αποφασίζουν νά γίνουν Ιερείς σέ μία αφιλόξενη καί αδιάφορη γι αυτά εποχή. Τήν ώρα πού οι άνθρωποι τού κόσμου, τεχνοκράτες καί
οικονομικοί σωτήρες τής κοινωνίας, περιφρονούν τούς Ιερείς σάν μή παραγωγικούς, εσείς ενθαρρύνετε τούς νέους αυτούς πού εμπιστεύονται τήν ζωή τους, τό είναι τους, στήν πρόνοια καί τό έλεος τού Θεού, γιά νά προσφέρουν στήν Εκκλησία καί στόν λαό έργο λειτουργικό, ποιμαντικό, διδακτικό. Χωρίς νά υπολογίζουν τό
άμισθον πολλών εκ τών συγχρόνων εργατών τής Ιερωσύνης, προετοιμάζονται, σπουδάζουν, κοπιάζουν, εργάζονται γι αυτήν τήν διακονία.

Υποδεχθείτε τους στά ιερά θυσιαστήρια, στόν άμβωνα, στά σπίτια σας, μέσα στήν γεμάτη από πίστη στόν Χριστό καρδιά σας, μέ αγάπη, μέ χαρά, μέ αγαλλίαση.

Αγαπητοί μας αδελφοί,

Σάς προτρέπουμε πατρικά ελάτε νά ενθαρρύνουμε καί νά στηρίξουμε τούς νέους πού μέ ιερό ενθουσιασμό εισέρχονται στό ιερό Θυσιαστήριο καί σάς παρακαλούμε θερμώς νά προσεύχεσθε ο Μέγας Αρχιερεύς τής πίστεώς μας, ο Λυτρωτής καί Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, νά δίδει αξίους Ιερείς στήν Εκκλησία Του.

Καλό υπόλοιπο τής Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής!
Μετ ευχών πατρικών καί αγάπης

Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
Ο Μυτιλήνης, Ερεσσού καί Πλωμαρίου Ιάκωβος
Ο Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
Ο Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
Ο Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης Ανδρέας
Ο Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
Ο Άρτης Καλλίνικος
Ο Ιλίου, Αχαρνών καί Πετρουπόλεως Αθηναγόρας
Ο Ζακύνθου Διονύσιος

Ο Κηφισίας, Αμαρουσίου καί Ωρωπού Κύριλλος
Ο Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου καί Χαλκηδόνος
Γαβριήλ
Ο Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης
Αντώνιος
Ο Αρχιγραμματεύς
Ο Ωρεών Φιλόθεος»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Εφάπαξ η οικονομική ενίσχυση στην Εκκλησία της Ελλάδος και μητροπόλεις

Πέρασε το σχέδιο νόμου για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση

Close