Επιστολή της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για το Σύμφωνο Συμβίωσης

Διαβάστε το κείμενο της επιστολής των Αγιορείτων Πατέρων.

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.2/7/2807
ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 8η/21η Δεκεμβρίου 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Εξοχώτατον
Υπουργόν Δικαιοσύνης
κύριον Ν. Παρασκευόπουλον
Εις Αθήνας

Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ,

Δια του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος έχομεν την τιμήν να
υποβάλωμεν τας ευχάς της καθ᾽ ημάς Ιεράς Κοινότητος επί ταις
επικειμέναις εορταίς των Χριστουγέννων και του νέου έτους.

Πληροφορηθέντες την πρωτοβουλίαν της Κυβερνήσεως περί της νομοθετήσεως
του συμφώνου συμβιώσεως, με διακηρυσσόμενον στόχον την ισότητα και την
προάσπισιν των ατομικών ελευθεριών, επιθυμούμεν όπως Σας μεταφέρομεν την
ανησυχίαν του Αγίου Όρους δια την απειλουμένην εκτροπήν (δια νόμου
πλέον) από τας αρχάς και αξίας που συνιστούν την ταυτότητα και τας ρίζας
της Ορθοδόξου Παραδόσεως και του πολιτισμού μας.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σεβόμεθα βαθύτατα τας προσωπικάς επιλογάς του
κάθε ανθρώπου, και το δικαίωμά του να θέτη τον εαυτόν του είτε εντός
είτε εκτός της Εκκλησίας, διότι πιστεύομε ότι κανείς δεν έχει το
δικαίωμα να παραβιάζη το θεόσδοτον αγαθόν της ελευθερίας του ατόμου.

Ωστόσο είναι σαφώς ξένον προς τα ήθη του λαού μας και ιδιαιτέρως
προκλητικόν προς την ελληνικήν κοινωνίαν, να αφήνεται να εννοηθή ότι το
«ομόφυλον ζεύγος» είναι δυνατόν να θεωρήται ως οικογένεια, με όλας τας
εντεύθεν νομικάς και κοινωνικάς συνεπείας, ως η υιοθεσία τέκνων κλπ.

Παρακαλούμεν θερμώς να λάβητε υπ᾽ όψιν τα ανωτέρω ως φωνήν αγωνίας και
ειλικρινούς ενδιαφέροντος δια την πορείαν αυτού του Τόπου, την τύχην του
οποίου ενεπιστεύθη ο ελληνικός λαός εις την υμετέραν Κυβέρνησιν, και να
μη προχωρήσετε εις την ψήφισιν του εν λόγω νομοσχεδίου, παραμονάς
μάλιστα της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. Ίσως μία προς ώρας
απόσυρσίς του, θα έδιδε τον απαιτούμενον χρόνον δια την ενδελεχή
διαβούλευσίν του και την δυνατότητα να εκφρασθή επαρκώς η βούλησις του
εντίμου ελληνικού λαού δια τόσον σοβαρά θέματα, ως ο θεσμός της οικογενείας.

Η ανωτέρω θερμή παράκλησις των πατέρων του Αγίου Όρους διαβιβάζεται και
εις όλα τα κόμματα και τους βουλευτάς της Βουλής των Ελλήνων, με την
προσδοκίαν να συμβάλλουν, εντός των δυνατοτήτων των, εις την αποτροπήν
της «επείγουσας» ταύτης νομοθετήσεως.

Επί τούτοις, ευχόμενοι ολοθύμως ο ενανθρωπήσας Θεός χαρίσαι Υμίν ειρήνην
και γαλήνην, εις δε το έργον Υμών βοήθειαν και ενίσχυσιν, διατελούμεν
μετά τιμής

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Αποκαλύφθηκαν τα τρία είδη βλακείας

Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι αποκάλυψαν τα τρία είδη βλακείας,

Close