Ευαγγέλιο Κυριακής: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 35 – 43

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 35 – 43 –Εγένετο δέ εν τώ εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά τήν οδόν προσαιτών.
36 ακούσας δέ όχλου διαπορευομένου επυνθάνετο τί είη ταύτα. 37 απήγγειλαν δέ αυτώ ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. 38 καί εβόησε λέγων Ιησού, υιέ Δαυίδ, ελέησόν με. 39 καί οι προάγοντες επετίμων αυτώ ίνα σιωπήση αυτός δέ πολλώ μάλλον έκραζεν Υιέ Δαυίδ, ελέησόν με. 40 σταθείς δέ ο Ιησούς εκέλευσεν αυτόν αχθήναι πρός αυτόν. εγγίσαντος δέ αυτού επηρώτησεν αυτόν 41 λέγων Τί σοι θέλεις ποιήσω; ο δέ είπε Κύριε, ίνα αναβλέψω. 42 καί ο Ιησούς είπεν αυτώ Ανάβλεψον η πίστις σου σέσωκέ σε. 43 καί παραχρήμα ανέβλεψε, καί ηκολούθει αυτώ δοξάζων τόν Θεόν καί πάς ο λαός ιδών έδωκεν αίνον τώ Θεώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 35 – 43

35 Όταν δέ επλησίαζεν ο Κύριος εις τήν Ιεριχώ, συνέβη κάποιος τυφλός νά κάθεται κοντά εις τόν δρόμον καί νά ζητιανεύη. 36 Όταν δέ ήκουσε τόν θόρυβον τού λαού πού επερνούσεν, ηρώτησε, σάν τί νά ήσαν αυτά, πού ήκουε. 37 Τού ανήγγειλαν δέ, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος επέρνα απ εκεί. 38 Καί τότε αυτός έβαλε φωνήν δυνατήν καί έλεγεν Ιησού, απόγονε ένδοξε τού Δαβίδ, τόν οποίον προανήγγειλαν καί προεκήρυξαν οι προφήται, ελέησέ με.

39 Καί αυτοί, πού επροπορεύοντο, τόν επέπληττον καί τόν ανάγκαζον νά σιωπήση νομίζοντες, ότι μέ τάς φωνάς του θά ηνωχλείτο ο Ιησούς. Αυτός όμως πολύ περισσότερον εφώναζεν Απόγονε τού Δαβίδ, ελέησέ με. 40 Διέκοψε δέ τήν πορείαν του ο Ιησούς καί διέταξε νά τόν φέρουν πλησίον του. Όταν δέ αυτός επλησίασε, τόν ηρώτησεν ο Κύριος 41 καί τού είπε Τί θέλεις νά σού κάμω; Ο δέ τυφλός είπε Κύριε, θέλω νά αποκτήσω πάλιν τό φώς μου καί νά ξαναΐδω.

42 Καί ο Ιησούς τού είπεν: Ανάβλεψον η πίστις πού έχεις, ότι είμαι ο απόγονος τού Δαβίδ καί ότι έχω τήν δύναμιν νά σού δώσω τήν υγείαν τών ματιών σου, σέ έσωσεν από τήν αθεράπευτον τύφλωσίν σου. 43 Καί τήν ίδια στιγμή απέκτησε πάλιν τό φώς του καί ηκολούθει τόν Ιησούν δοξάζων τόν Θεόν, πού τόν εθεράπευσε διά μέσου τού Ιησού. Καί όλον τό πλήθος τού λαού, όταν είδε τό θαύμα, εδοξολόγησε καί ανύμνησε τόν Θεόν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Read previous post:
Βιασμός 24χρονης : Καλεσμένη αποκαλύπτει την κατάσταση στο πάρτι

Ο βιασμός που κατήγγειλε στη Θεσσαλονίκη

Close