Ευαγγέλιο της Κυριακής : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ/ 12 – 19

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ/ 12 – 19  καί εισερχομένου αυτού είς τινα κώμην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οί έστησαν πόρρωθεν, …
13 καί αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. 14 καί ιδών είπεν αυτοίς Πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς τοίς ιερεύσι. καί εγένετο εν τώ υπάγειν αυτούς εκαθαρίσθησαν. 15 είς δέ εξ αυτών, ιδών ότι ιάθη, υπέστρεψε μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τόν Θεόν, 16 καί έπεσεν επί πρόσωπον παρά τούς πόδας αυτού ευχαριστών αυτώ καί αυτός ήν Σαμαρείτης.

17 αποκριθείς δέ ο Ιησούς είπεν Ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν; οι δέ εννέα πού; 18 ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τώ Θεώ ει μή ο αλλογενής ούτος; 19 καί είπεν αυτώ Αναστάς πορεύου η πίστις σου σέσωκέ σε.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ/ 12 – 19

12 Καί όταν εισήρχετο εις κάποιο χωρίον, τόν συνήντησαν δέκα λεπροί άνδρες, οι οποίοι εστάθησαν από μακράν, επειδή σύμφωνα μέ τόν νόμον κάθε λεπρός εθεωρείτο ακάθαρτος καί δέν τού επετρέπετο νά πλησιάση κανένα. 13 Καί αυτοί έβγαλαν φωνήν μεγάλην καί είπαν Ιησού, Κύριε, κάμε έλεος εις ημάς καί θεράπευσέ μας.

14 Καί όταν τούς είδε, είπε πρός αυτούς Πηγαίνετε καί δείξατε τό σώμα σας εις τούς ιερείς διά νά βεβαιώσουν αυτοί, σύμφωνα μέ τήν διάταξιν τού νόμου, εάν πράγματι εθεραπεύθητε. Καί συνέβη, όταν αυτοί επήγαιναν νά εξετασθούν από τούς ιερείς, εκαθαρίσθησαν από τήν λέπραν. 15 Ένας δέ από αυτούς, όταν είδε ότι εθεραπεύθη, επέστρεψε καί μέ φωνήν μεγάλην εκφράζων τήν χαράν καί ευγνωμοσύνην του εδόξαζε τόν Θεόν, πού διά μέσου τού Ιησού τόν εθεράπευσε.

16 Καί έπεσε μέ τό πρόσωπον κατά γής πλησίον τών ποδών τού Ιησού καί τόν ευχαριστεί. Καί αυτός ήτο Σαμαρείτης, σχισματικός καί ολιγώτερον φωτισμένος από τούς Ιουδαίους καί συνεπώς δέν θά επερίμενε κανείς νά δείξη αυτός ευγνωμοσύνην, οποίαν δέν έδειξαν οι άλλοι εννέα, πού ήσαν Ισραηλίται. 17 Απεκρίθη δέ ο Ιησούς καί είπε Δέν εκαθαρίσθησαν από τήν λέπραν καί οι δέκα; Οι δέ άλλοι εννέα πού είναι;

18 Εχάθησαν νά γυρίσουν πίσω καί νά δώσουν δόξαν εις τόν Θεόν, εκτός από τόν ξένον αυτόν, πού δέν ανήκει εις τό γνήσιον ιουδαϊκόν γένος; 19 Καί είπε πρός αυτόν Σήκω καί πήγαινε η πίστις σου δέν εθεράπευσε τό σώμα σου μόνον, αλλ αποτελεί καί καλήν αρχήν, πού θά σέ οδηγηση εις τήν πνευματικήν σωτηρίαν.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Read previous post:
Άγιος Νεκτάριος: Ζωντανός μετά τον θάνατο …

Άγιος Νεκτάριος:  Ζωντανός μετά τον θάνατο. Μανώλης Μελινός: Mπάρμπα-Αντώνη, τι θυμάσαι

Close