Ευαγγέλιο της Κυριακής ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 27 – 35

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 27 – 35 Καί παράγοντι εκείθεν τώ Ιησού ηκολούθησαν αυτώ δύο τυφλοί κράζοντες καί λέγοντες Ελέησον ημάς, υιέ Δαυίδ.
28 ελθόντι δέ εις τήν οικίαν προσήλθον αυτώ οι τυφλοί, καί λέγει αυτοίς ο Ιησούς Πιστεύετε ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι; λέγουσιν αυτώ Ναί, Κύριε. 29 τότε ήψατο τών οφθαλμών αυτών λέγων Κατά τήν πίστιν υμών γενηθήτω υμίν. 30 καί ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί καί ενεβριμήσατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων Οράτε μηδείς γινωσκέτω.31 οι δέ εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τή γή εκείνη. 32 Αυτών δέ εξερχομένων ιδού προσήνεγκαν αυτώ άνθρωπον κωφόν δαιμονιζόμενον 33 καί εκβληθέντος τού δαιμονίου ελάλησεν ο κωφός. καί εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες, Ουδέποτε εφάνη ούτως εν τώ Ισραήλ.

34 οι δέ Φαρισαίοι έλεγον Εν τώ άρχοντι τών δαιμονίων εκβάλλει τά δαιμόνια. 35 Καί περιήγεν ο Ιησούς τάς πόλεις πάσας καί τάς κώμας, διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς αυτών καί κηρύσσων τό ευαγγέλιον τής βασιλείας καί θεραπεύων πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν εν τώ λαώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 27 – 35

27 Καί ενώ επροχώρει απ εκεί ο Ιησούς, τόν ηκολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι εφώναζαν δυνατά καί έλεγαν Σπλαγχνίσου μας καί ιάτρευσέ μας, ένδοξε απόγονε τού Δαβίδ.

28 Όταν δέ ήλθεν εις τό σπίτι, ήλθαν πλησίον του οι τυφλοί, καί λέγει πρός αυτούς ο Ιησούς Πιστεύετε, ότι έχω τήν δύναμιν νά κάνω αυτό πού ζητείτε; Λέγουν εις αυτόν εκείνοι Ναί, Κύριε. 29 Τότε ήγγισε μέ τά δάκτυλά του τά μάτια τους καί είπε Σύμφωνα μέ τήν πίστιν σας άς γίνη εις σάς.

30 Καί ήνοιξαν τά μάτια τους καί μέ αυστηρότητα παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς καί τούς είπε Προσέχετε, κανείς νά μή μάθη τό θαύμα πού σάς έκαμα. 31 Αυτοί όμως, όταν εβγήκαν από τό σπίτι, διέδωκαν τήν φήμην του ως θαυματουργού καί Μεσαίου εις όλην τήν χώραν εκείνην.

32 Όταν δέ οι δύο αυτοί έβγαιναν από τό σπίτι, ιδού έφεραν πρός τόν Ιησούν άνθρωπον, πού κατείχετο από δαιμόνιον καί ήτο κωφός καί άλαλος. 33 Καί αφού εξεδιώχθη τό δαιμόνιον, ωμίλησεν ο κωφός καί εθαύμασαν τά πλήθη τού λαού καί έλεγαν Ουδέποτε εφάνησαν τέτοια θαύματα εις τό έθνος τού Ισραήλ.Ούτε όταν οι προφήται καί οι λοιποί άγιοι άνδρες εθαυματούργουν εν μέσω αυτού.

34 Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν Μέ τήν βοήθειαν καί συνέργειαν τού αρχηγού τών δαιμόνων βγάζει από τούς πάσχοντας τά δαιμόνια.

35 Καί περιήρχετο ο Ιησούς όλας τάς πόλεις καί τά χωρία, διδάσκων εις τάς συναγωγάς των καί κηρύττων τό χαρμόσυνον κήρυγμα τής βασιλείας τού Θεού καί θεραπεύων κάθε ασθένειαν καί αδιαθεσίαν μεταξύ τού λαού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Φωτιά στην Εύβοια: Νέα λιτανεία στο Προκόπι – Θα περιφέρουν το σκήνωμα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου

Βλέποντας ότι εισακούστηκαν οι προσευχές των κατοίκων

Close