Ευαγγέλιο της Κυριακής -ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Α/ 1 – 25 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Α/ 1 – 25  Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυίδ, υιού Αβραάμ. 2 Αβραάμ εγέννησεν τόν Ισαάκ, Ισαάκ δέ εγέννησεν τόν Ιακώβ, Ιακώβ δέ εγέννησεν τόν Ιούδαν καί τούς αδελφούς αυτού, …
3 Ιούδας δέ εγέννησεν τόν Φαρές καί τόν Ζαρά εκ τής Θάμαρ, Φαρές δέ εγέννησεν τόν Εσρώμ, Εσρώμ δέ εγέννησεν τόν Αράμ, 4 Αράμ δέ εγέννησεν τόν Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δέ εγέννησεν τόν Ναασσών, Ναασσών δέ εγέννησεν τόν Σαλμών, 5 Σαλμών δέ εγέννησεν τόν Βοόζ εκ τής Ραχάβ, Βοόζ δέ εγέννησεν τόν Ωβήδ εκ τής Ρούθ, Ωβήδ δέ εγέννησεν τόν Ιεσσαί, 6 Ιεσσαί δέ εγέννησεν τόν Δαυίδ τόν βασιλέα. Δαυίδ δέ εγέννησεν τόν Σολομώντα εκ τής τού Ουρίου, 7 Σολομών δέ εγέννησεν τόν Ροβοάμ, Ροβοάμ δέ εγέννησεν τόν Αβιά, Αβιά δέ εγέννησεν τόν Ασά, 8 Ασά δέ εγέννησεν τόν Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δέ εγέννησεν τόν Ιωράμ, Ιωράμ δέ εγέννησεν τόν Οζίαν, 9 Οζίας δέ εγέννησεν τόν Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δέ εγέννησεν τόν Αχαζ, Αχαζ δέ εγέννησεν τόν Εζεκίαν, 10 Εζεκίας δέ εγέννησεν τόν Μανασσή, Μανασσής δέ εγέννησεν τόν Αμών, Αμών δέ εγέννησεν τόν Ιωσίαν, 11 Ιωσίας δέ εγέννησεν τόν Ιεχονίαν καί τούς αδελφούς αυτού επί τής μετοικεσίας Βαβυλώνος. 12 Μετά δέ τήν μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησεν τόν Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δέ εγέννησεν τόν Ζοροβάβελ,

13 Ζοροβάβελ δέ εγέννησεν τόν Αβιούδ, Αβιούδ δέ εγέννησεν τόν Ελιακείμ, Ελιακείμ δέ εγέννησεν τόν Αζώρ, 14 Αζώρ δέ εγέννησεν τόν Σαδώκ, Σαδώκ δέ εγέννησεν τόν Αχείμ, Αχείμ δέ εγέννησεν τόν Ελιούδ, 15 Ελιούδ δέ εγέννησεν τόν Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δέ εγέννησεν τόν Ματθάν, Ματθάν δέ εγέννησεν τόν Ιακώβ, 16 Ιακώβ δέ εγέννησεν τόν Ιωσήφ τόν άνδρα Μαρίας, εξ ής εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. 17 Πάσαι ούν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαυίδ γενεαί δεκατέσσαρες, καί από Δαυίδ έως τής μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, καί από τής μετοικεσίας Βαβυλώνος έως τού Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες. 18 Τού δέ Ιησού Χριστού η γένεσις ούτως ήν μνηστευθείσης τής μητρός αυτού Μαρίας τώ Ιωσήφ, πρίν ή συνελθείν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος αγίου.

19 Ιωσήφ δέ ο ανήρ αυτής, δίκαιος ών καί μή θέλων αυτήν παραδειγματίσαι, εβουλήθη λάθρα απολύσαι αυτήν. 20 ταύτα δέ αυτού ενθυμηθέντος ιδού άγγελος Κυρίου κατ όναρ εφάνη αυτώ λέγων Ιωσήφ υιός Δαυίδ, μή φοβηθής παραλαβείν Μαριάμ τήν γυναίκά σου, τό γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματός εστιν αγίου 21 τέξεται δέ υιόν καί καλέσεις τό όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γάρ σώσει τόν λαόν αυτού από τών αμαρτιών αυτών. 22 Τούτο δέ όλον γέγονεν ίνα πληρωθή τό ρηθέν υπό τού Κυρίου διά τού προφήτου λέγοντος 23 Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει καί τέξεται υιόν, καί καλέσουσι τό όνομα αυτού Εμμανουήλ, ό εστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ ημών ο Θεός.

24 Διεγερθείς δέ ο Ιωσήφ από τού ύπνου εποίησεν ως προσέταξεν αυτώ ο άγγελος Κυρίου καί παρέλαβε τήν γυναίκα αυτού, 25 καί ουκ εγίνωσκεν αυτήν έως ού έτεκε τόν υιόν αυτής τόν πρωτότοκον, καί εκάλεσε τό όνομα αυτού Ιησούν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Α/ 1 – 25

1 Κατάλογος γενεαλογικός, εις τόν οποίον καταφαίνεται πόθεν κατάγεται ο Ιησούς Χριστός, ο απόγονος τού Δαβίδ, ο οποίος πάλιν ήτο απόγονος τού Αβραάμ 2 Ο Αβραάμ εγέννησε τόν Ισαάκ, ο Ισαάκ δέ εγέννησε τόν Ιακώβ, ο Ιακώβ δέ εγέννησε τόν Ιούδαν καί τούς αδελφούς του, 3 ο Ιούδας δέ εγέννησε διδύμους τόν Φαρές καί τόν Ζαρά από τήν νύμφην του Θάμαρ, ο Φαρές δέ εγέννησε τόν Εσρώμ, ο Εσρώμ δέ εγέννησε τόν Αράμ,

4 ο Αράμ δέ εγέννησε τόν Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ δέ εγέννησε τόν Ναασσών, ο Ναασσών δέ εγέννησε τόν Σαλμών, 5 ο Σαλμών δέ εγέννησε τόν Βοόζ από τήν Ραχάβ τήν πόρνην, η οποία εδέχθη εις Ιεριχώ καί εφυγάδευσε σώους τούς κατασκόπους τού Ιησού τού Ναυή ο Βοόζ δέ εγέννησε τόν Ωβήδ εκ τής Ρούθ, η οποία ως προσήλυτος Μωαβίτις κατήγετο εξ έθνους πολύ μισητού εις τούς Εβραίους, ο Ωβήδ δέ εγέννησε τόν Ιεσσαί, 6 ο Ιεσσαί δέ εγέννησε τόν Δαβίδ τόν βασιλέα. Δαβίδ δέ ο βασιλεύς εγέννησε τόν Σολομώντα από τήν γυναίκα πού υπήρξε σύζυγος τού Ουρίου, διά νά καταφαίνεται όχι μόνον από τάς περιπτώσεις τής Θάμαρ καί τής Ραχάβ, αλλά καί από τό ολίσθημα αυτό τού Δαβίδ, ότι η αμαρτία είχεν εισχωρήσει καί εις αυτούς τούς προγόνους τού Μεσσίου.

7 Σολομών δέ εγέννησε τόν Ροβοάμ, ο Ροβοάμ δέ εγέννησε τόν Αβιά, ο Αβιά δέ εγέννησε τόν Ασά, 8 ο Ασά δέ απέκτησε τρισέγγονον τόν Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ δέ εγέννησε τόν Ιωράμ, ο Ιωράμ δέ απέκτησε τρισέγγονον τόν Οζίαν, 9 ο Οζίας δέ εγέννησε τόν Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ δέ εγέννησε τόν Άχαζ, ο Άχαζ δέ εγέννησε τόν Εζεκίαν, 10 ο Εζεκίας δέ εγέννησε τόν Μανασσή, ο Μανασσής δέ εγέννησε τόν Αμών, ο Αμών δέ εγέννησε τόν Ιωσίαν, 11 ο Ιωσίας δέ εγέννησε τόν Ιωαχίμ ή Ιεχονίαν καί τούς αδελφούς του κατά τούς χρόνους, κατά τούς οποίους συνέπεσεν η αιχμαλωσία τών Ιουδαίων εις τήν Βαβυλώνα. 12 Όταν δέ οι Ιουδαίοι μετεφέρθησαν ως αιχμάλωτοι εις τήν Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας εγέννησε εκεί τόν Σαλαθιήλ, ο Σαλαθιήλ δέ εγέννησε τόν Ζοροβάβελ,

13 τού Ζοροβάβελ δέ απόγονος υπήρξεν ο Αβιούδ, ο Αβιούδ δέ εγέννησε τόν Ελιακείμ, ο Ελιακείμ δέ εγέννησε τόν Αζώρ, 14 ο Αζώρ δέ εγέννησε τόν Σαδώκ, ο Σαδώκ δέ εγέννησε τόν Αχείμ, ο Αχείμ δέ εγέννησε τόν Ελιούδ, 15 ο Ελιούδ δέ εγέννησε τόν Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ δέ εγέννησε τόν Ματθάν, ο Ματθάν δέ εγέννησε τόν Ιακώβ, 16 ο Ιακώβ δέ εγέννησε τόν Ιωσήφ, τόν αρραβωνιαστικόν τής Μαρίας.Κατήγετο δέ καί η Μαρία από τό αυτό γένος από τό οποίον καί ο Ιωσήφ.Εκ τής Μαρίας δέ αυτής, η οποία ήτο απόγονος τού Δαβίδ καί τού Αβραάμ, εγεννήθη ο Ιησούς, πού επονομάζεται Χριστός.

17 Σύμφωνα λοιπόν μέ τόν ανωτέρω κατάλογον όλαι αι γενεαί, όσαι έζησαν από τόν Αβραάμ μέχρι τού Δαβίδ, καθώς αριθμούνται από τούς συντάκτας τού καταλόγου, είναι γενεαί δεκατέσσαρες καί αι γενεαί από τού Δαβίδ μέχρι τής εποχής, πού οι Ιουδαίοι μετοίκησαν ως αιχμάλωτοι εις τήν Βαβυλώνα, είναι γενεαί δεκατέσσαρες καί αι γενεαί, πού έζησαν από τήν εποχήν τής μετοικήσεως τών Ιουδαίων εις Βαβυλώνα μέχρι τών χρόνων τού Χριστού, είναι γενεαί δεκατέσσαρες.

18 Η γέννησις δέ τού Ιησού Χριστού έγινε κατά τόν ακόλουθον υπερφυσικόν καί πρωτοφανή τρόπον.Όταν δηλαδή η μήτηρ του Μαρία ηρραβωνίσθη μέ τόν Ιωσήφ, προτού νά συγκατοικήσουν ως σύζυγοι, ευρέθη η Μαρία έγκυος διά δημιουργικής επενεργείας τού Αγίου Πνεύματος. 19 Ο Ιωσήφ δέ ο αρραβωνιαστικός της, όταν αντελήφθη τήν εγκυμοσύνην, επειδή ήτο ενάρετος καί αγαθός καί δέν ήθελε νά τήν διαπομπεύση πρός δημόσιον παραδειγματισμόν, εσκέφθη νά τής δώση διαζύγιον μυστικά. 20 Όταν όμως αυτός εσυλλογίσθη αυτά, ιδού ένας άγγελος τού Κυρίου τού εφάνη εις τό όνειρόν του καί τού είπεν Ιωσήφ, απόγονε τού Δαβίδ, μή δοκιμάσης κανένα δισταγμόν καί φόβον διά νά παραλάβης εις τόν οίκον σου τήν Μαριάμ τήν μνηστήν σου διότι εκείνο, πού εγεννήθη μέσα της, προέρχεται εκ δημιουργικής επενεργείας τού Αγίου Πνεύματος.

21 Θά γεννήση δέ υιόν καί σύ, πού από τόν νόμον τόν Μωσαϊκόν αναγνωρίζεσαι προστάτης καί πατέρας του, θά καλέσης τό όνομά του Ιησούν, τό οποίον εις τήν ελληνικήν μεταφράζεται σωτήρ.Καί θά τού δώσης αυτό τό όνομα, διότι αυτός θά σώση από τάς αμαρτίας του τόν νέον Ισραήλ, πού θά τόν πιστεύση ως σωτήρα καί θά γίνη μέ τήν πίστιν αυτήν ο πραγματικός λαός του.

22 Όλον δέ τό θαύμα αυτό τής υπερφυσικής συλλήψεως τής Παρθένου έγινε, διά νά λάβη πλήρη πραγματοποίησιν καί επαλήθευσιν εκείνο, πού ελέχθη από τόν Κύριον διά μέσου τού προφήτου Ησαΐου, ο οποίος είπε πολλούς αιώνας προτήτερα. 23 Ιδού η παρθένος, πού δέν εγνώρισεν άνδρα, θά συλλάβη καί θά γεννήση υιόν καί όσοι θά πιστεύουν εις αυτόν, θά τόν ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα εβραϊκόν, πού μεταφράζεται ελληνικά.Ο Θεός είναι μαζί μας. 24 Όταν δέ ο Ιωσήφ εσηκώθη από τόν ύπνον, έκαμε καθώς τόν διέταξεν ο άγγελος τού Κυρίου.Καί παρέλαβεν εις τόν οίκον του τήν μνηστήν του,

25 καί δέν ήλθεν εις σχέσιν συζυγικήν μαζί της ποτέ, άρα δέ καί έως ότου εγέννησε τόν πρώτον καί μονάκριβον υιόν της, καί εκάλεσεν ο Ιωσήφ τό όνομά του Ιησούν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Read previous post:
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ας γίνουν τούτα τα Χριστούγεννα μια κραυγή ικεσίας προς τον Θεό»

Εκτενή συνέντευξη στην εφημερίδα «Μαγνησία»

Close