Ευαγγέλιο της Κυριακής 11-7-2021 : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 22 – 33

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 22 – 33  Ο λύχνος τού σώματός εστιν ο οφθαλμός. εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλον τό σώμά σου φωτεινόν έσται 23 εάν δέ ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον τό σώμά σου σκοτεινόν έσται. ει ούν τό φώς τό εν σοί σκότος εστί, τό σκότος πόσον;

24 Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν ή γάρ τόν ένα μισήσει καί τόν έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται καί τού ετέρου καταφρονήσει ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν καί μαμωνά. 25 Διά τούτο λέγω υμίν, μή μεριμνάτε τή ψυχή υμών τί φάγητε καί τί πίητε, μηδέ τώ σώματι υμών τί ενδύσησθε ουχί η ψυχή πλείόν εστιν τής τροφής καί τό σώμα τού ενδύματος;

26 εμβλέψατε εις τά πετεινά τού ουρανού, ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, καί ο πατήρ υμών ο ουράνιος τρέφει αυτά ουχ υμείς μάλλον διαφέρετε αυτών; 27 τίς δέ εξ υμών μεριμνών δύναται προσθείναι επί τήν ηλικίαν αυτού πήχυν ένα; 28 καί περί ενδύματος τί μεριμνάτε; καταμάθετε τά κρίνα τού αγρού πώς αυξάνει ου κοπιά ουδέ νήθει

29 λέγω δέ υμίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τή δόξη αυτού περιεβάλετο ως έν τούτων. 30 Ει δέ τόν χόρτον τού αγρού, σήμερον όντα καί αύριον εις κλίβανον βαλλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιέννυσιν, ου πολλώ μάλλον υμάς, ολιγόπιστοι;

31 μή ούν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ή τί πίωμεν ή τί περιβαλώμεθα; 32 πάντα γάρ ταύτα τά έθνη επιζητεί οίδεν γάρ ο πατήρ υμών ο ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων. 33 ζητείτε δέ πρώτον τήν βασιλείαν τού Θεού καί τήν δικαιοσύνην αυτού, καί ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 22 – 33

22 Δέν είναι δέ μικρά συμφορά η καρδία σας καί ο νούς σας νά κολλήσουν εις τά γήϊνα καί τά μάταια.Διά νά τό καταλάβετε, σάς φέρω μίαν εικόνα.Ο λύχνος, πού δίδει φώς εις τό σώμα, είναι τό μάτι όπως καί ο λύχνος, πού φωτίζει τήν ψυχήν, είναι ο νούς εάν λοιπόν τό μάτι είναι υγιές, όλον τό σώμα σου θά είναι γεμάτον φώς, σάν νά ήτο ολόκληρον τό σώμα σου μάτι έτσι θά φωτίζεται καί η ψυχή σου, εάν ο νούς σου καί η καρδία σου δέν έχουν τυφλωθή από τήν φιλαργυρίαν καί τήν προσκόλλησιν εις τά μάταια.

23 Εάν όμως τό μάτι σου είναι βλαμμένον καί τυφλωμένον, όλον τό σώμα σου θά είναι βυθισμένον εις τό σκότος.Εάν λοιπόν εκείνο, πού σού εδόθη διά νά μεταδίδη φώς εις σέ, γίνη σκότος, εις πόσον σκότος θά βυθισθής; Κάτι ανάλογον θά συμβή, εάν καί ο νούς σου σκοτισθή από τήν προσκόλλησιν εις τόν πλούτον.Εις πόσον σκότος ηθικόν θά βυθισθή τότε η ψυχή σου!

24 Μή απατάτε δέ τόν εαυτόν σας μέ τήν ιδέαν, ότι είναι δυνατόν καί εις τήν γήν νά θησαυρίζη κανείς καί εις τόν Θεόν νά είναι προσκολλημένος.Κανείς δέν ημπορεί νά είναι δούλος συγχρόνως εις δύο κυρίους.Διότι ή θά μισήση τόν ένα καί θά αγαπήση τόν άλλον ή θά προσκολληθή εις τόν ένα καί θά καταφρονήση τόν άλλον.Δέν δύνασθε νά είσθε συγχρόνως δούλοι καί τού Θεού καί τού μαμωνά.Ή θά μισήσετε τόν πλούτον, διά νά αγαπήσετε τόν Θεόν, ή θά προσκολληθήτε εις τόν πλούτον καί θά καταφρονήσετε τότε τόν Θεόν.

25 Αφού λοιπόν η καρδία σας πρέπει νά ανήκη αποκλειστικά εις τόν Θεόν, διά τούτο σάς λέγω, κόψατε τήν ρίζαν τής πλεονεξίας καί μή φροντίζετε μέ αγωνίαν καί στενοχωρίαν διά τήν ζωήν σας, τί θά φάγετε καί τί θά πίετε, ούτε διά τό σώμα σας, τί θά ενδυθήτε.Δέν αξίζει η ζωή περισσότερον από τήν τροφήν καί τό σώμα πιό πολύ από τό ένδυμα; Ο Θεός λοιπόν, πού σάς έδωκε τά ανώτερα ταύτα, θά σάς δώση καί τά κατώτερα, τήν τροφήν δηλαδή καί τό ένδυμα.

26 Κυττάξατε τά πετεινά, πού πετούν εις τόν αέρα, καί ίδετε, ότι αυτά δέν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν εις αποθήκας διά τόν χειμώνα ή τόν καιρόν τής στερήσεως.Καί όμως ο Πατήρ σας ο επουράνιος τά τρέφει.Σείς δέν αξίζετε πολύ περισσότερον από αυτά; 27 Διά νά καταλάβετε δέ, πόσον ανόητος καί ανίσχυρος είναι η μέριμνά σας αυτή, σάς ερωτώ: Ποίος από σάς, οσονδήποτε καί άν φροντίση, ημπορεί νά προσθέση εις τό ανάστημά του ένα πήχυν; Κανείς.Τί κατορθώνετε λοιπόν μέ τήν μέριμνάν σας; 28 Καί διά τό ένδυμα διατί κυριεύεσθε από ανήσυχον καί αγωνιώδη φροντίδα; Παρατηρήσατε τά άνθη, πού φυτρώνουν μόνα των εις τόν αγρόν, μέ ποίον τρόπον αυξάνουν.Δέν κοπιάζουν ούτε γνέθουν

29 καί όμως σάς λέγω, ότι ούτε ο σοφός εις επινοήσεις Σολομών, μέ όλην τήν εξακουσμένην βασιλικήν μεγαλοπρέπειάν του καί τήν λαμπράν καί ένδοξον περιβολήν καί παράστασίν του, δέν περιεβλήθη ένδυμα τόσον ωραίον καί θαυμάσιον, όπως περιβάλλεται ένα από τά άνθη αυτά. 30 Εάν δέ ο Θεός τόσον μεγαλοπρεπώς ενδύη τά αγριόχορταρα, πού φυτρώνουν μόνα των εις τόν αγρόν, καί πού δέν έχουν προορισμόν νά ζήσουν αιώνια, όπως σείς, αλλά σήμερον υπάρχουν καί αύριον ρίπτονται εις τόν φούρνον ως καύσιμον υλικόν, δέν θά δώση ένδυμα πολύ περισσότερον εις σάς, ώ ολιγόπιστοι; 31 Μή καταληφθήτε λοιπόν ποτέ από ανήσυχον φροντίδα λέγοντες, τί θά φάγωμεν ή τί θά πίωμεν ή τί θά περιβληθώμεν ως ένδυμα;

32 Διότι οι εθνικοί καί ειδωλολάτραι, πού αγνοούν ολοτελώς τά ασυγκρίτου αξίας ουράνια αγαθά, ζητούν όλα αυτά τά μάταια καί φθαρτά, ως τά μόνα σοβαρά καί απαραίτητα.Σείς όμως μή ανησυχήτε δι’ αυτά, διότι ο Πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει, ότι έχετε ανάγκην από όλα αυτά καί συνεπώς θά σάς τά δώση αυτός. 33 Ζητείτε δέ πρωτίστως καί κυρίως τά πνευματικά αγαθά τής βασιλείας τού Θεού καί τήν απόκτησιν τών αρετών, πού ο Θεός ζητεί από σάς ως όρον, διά νά σάς χαρίση τά αγαθά ταύτα, καί τότε όλα αυτά τά επίγεια θά σάς δοθούν μαζί μέ εκείνα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Να ‘ναι ευλογημένο, να ‘ναι ευλογημένο…

Κάποια φορά, που ο Πατερούλης Ευμένιος

Close