Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Ιανουαρίου 2021 – Άγιος Εφραίμ

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α/ 1 – 8 – 1 Αρχή τού ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιού τού Θεού. 2 Ως γέγραπται εν τοίς προφήταις, ιδού εγώ αποστέλλω τόν άγγελόν μου πρό προσώπου σου, ός κατασκευάσει τήν οδόν σου έμπροσθέν σου…
3 φωνή βοώντος εν τή ερήμω, Ετοιμάσατε τήν οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τάς τρίβους αυτού, 4 εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τή ερήμω καί κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. 5 καί εξεπορεύετο πρός αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα καί οι Ιεροσολυμίται, καί εβαπτίζοντο πάντες εν τώ Ιορδάνη ποταμώ υπ αυτού εξομολογούμενοι τάς αμαρτίας αυτών.6 ήν δέ ο Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου καί ζώνην δερματίνην περί τήν οσφύν αυτού, καί εσθίων ακρίδας καί μέλι άγριον. 7 καί εκήρυσσε λέγων Έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου, ού ουκ ειμί ικανός κύψας λύσαι τόν ιμάντα τών υποδημάτων αυτού. 8 εγώ μέν εβάπτισα υμάς εν ύδατι, αυτός δέ βαπτίσει υμάς εν Πνεύματι αγίω.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α/ 1 – 8
1 Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού έγινε ο Ιωάννης· 2 σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφή στους προφήτας περί του Ιωάννου του Προδρόμου·Ιδού εγώ, λέγει ο Θεός δια του προφήτου Μαλαχίου, αποστέλλω τον αγγελιοφόρον μου ολίγον ενωρίτερα από σε, ο οποίος και θα προπαρασκευάση την οδόν σου (δηλαδή τας ψυχάς και τας καρδίας των ανθρώπων) δια να σε υποδεχθούν.

3 Και ο σταλμένος αυτός από τον Θεόν αγγελιοφόρος είναι εκείνος, δια τον οποίον ο προφήτης Ησαΐας είπε· Φωνή ανθρώπου, ο οποίος βοά εις έρημον· ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου· κάμετε ευθείς τους δρόμους του (ευθύνατε τας καρδίας σας). 4 Εγινε δε ο Ιωάννης αρχή κατά την εποχήν εκείνην, βαπτίζων εις την έρημον και κηρύσσων βάπτισμα εις πιστοποίησιν της μετανοίας, δια να λάβουν οι βαπτιζόμενοι την άφεσιν των αμαρτιών, όταν θα εδέχοντο τον ερχόμενον μετ’ ολίγον Μεσσίαν.

Απόρρητο: roula_manika

5 Και επήγαιναν προς αυτόν οι κάτοικοι ολοκλήρου της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίται και εβαπτίζοντο από αυτόν στον Ιορδάνην ποταμόν, εξομολογούμενοι συγχρόνως τας αμαρτίας των. 6 Εφορούσε δε ο Ιωάννης ένδυμα από τρίχας καμήλου και είχε δερματίνην ζώνην γύρω από την μέσην του και έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριον. 7 Και εκήρυττε λέγων· έρχεται ύστερα από εμέ εκείνος που είναι ισχυρότερός μου και του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί των υποδημάτων του. 8 Εγώ μεν σας εβάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας βαπτίση με Πνεύμα Αγιον.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Άγιος Σεραφείμ Σαρώφ:Συγκλονιστική προφητεία για το τέλος του κόσμου!

Διαβάστε την συγκλονιστική προφητεία για τον ρόλο

Close