Ευαγγέλιο 14 Σεπτεμβρίου – Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 6 – 11  καί λέγει αυτοίς Ίδε ο άνθρωπος. ότε ούν είδον αυτόν οι αρχιερείς καί οι υπηρέται, εκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον αυτόν. λέγει αυτοίς ο Πιλάτος Λάβετε αυτόν υμείς καί σταυρώσατε εγώ γάρ ουχ ευρίσκω εν αυτώ αιτίαν.
7 απεκρίθησαν αυτώ οι Ιουδαίοι Ημείς νόμον έχομεν, καί κατά τόν νόμον οφείλει αποθανείν, ότι εαυτόν Θεού υιόν εποίησεν. 8 Ότε ούν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον τόν λόγον, μάλλον εφοβήθη, 9 καί εισήλθεν εις τό πραιτώριον πάλιν καί λέγει τώ Ιησού Πόθεν εί σύ; ο δέ Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτώ.

10 λέγει ούν αυτώ ο Πιλάτος Εμοί ου λαλείς; ουκ οίδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσαί σε καί εξουσίαν έχω απολύσαί σε; 11 απεκρίθη Ιησούς Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ εμού, ει μή ήν δεδομένον σοι άνωθεν διά τούτο ο παραδιδούς μέ σοι μείζονα αμαρτίαν έχει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 13 – 20

13 ο ούν Πιλάτος ακούσας τούτον τόν λόγον ήγαγεν έξω τόν Ιησούν, καί εκάθισεν επί τού βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Εβραϊστί δέ Γαββαθά 14 ήν δέ παρασκευή τού πάσχα, ώρα δέ ωσεί έκτη καί λέγει τοίς Ιουδαίοις Ίδε ο βασιλεύς υμών. 15 οι δέ εκραύγασαν Άρον άρον, σταύρωσον αυτόν. λέγει αυτοίς ο Πιλάτος Τόν βασιλέα υμών σταυρώσω; απεκρίθησαν οι αρχιερείς Ουκ έχομεν βασιλέα ει μή Καίσαρα. 16 τότε ούν παρέδωκεν αυτόν αυτοίς ίνα σταυρωθή.

17 Παρέλαβον δέ τόν Ιησούν καί ήγαγον καί βαστάζων τόν σταυρόν αυτού εξήλθεν εις τόν λεγόμενον κρανίου τόπον, ός λέγεται Εβραϊστί Γολγοθά, 18 όπου αυτόν εσταύρωσαν, καί μετ αυτού άλλους δύο εντεύθεν καί εντεύθεν, μέσον δέ τόν Ιησούν. 19 έγραψε δέ καί τίτλον ο Πιλάτος καί έθηκεν επί τού σταυρού ήν δέ γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς τών Ιουδαίων.

20 τούτον ούν τόν τίτλον πολλοί ανέγνωσαν τών Ιουδαίων, ότι εγγύς ήν τής πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς καί ήν γεγραμμένον Εβραϊστί, Ελληνιστί, Ρωμαϊστί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 25 – 28

25 Οι μέν ούν στρατιώται ταύτα εποίησαν. ειστήκεισαν δέ παρά τώ σταυρώ τού Ιησού η μήτηρ αυτού καί η αδελφή τής μητρός αυτού, Μαρία η τού Κλωπά καί Μαρία η Μαγδαληνή. 26 Ιησούς ούν ιδών τήν μητέρα καί τόν μαθητήν παρεστώτα όν ηγάπα, λέγει τή μητρί αυτού Γύναι, ίδε ο υιός σου,

27 είτα λέγει τώ μαθητή Ιδού η μήτηρ σου. καί απ εκείνης τής ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τά ίδια. 28 Μετά τούτο ειδώς ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσται, ίνα τελειωθή η γραφή, λέγει Διψώ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 30 – 35

30 ότε ούν έλαβε τό όξος ο Ιησούς είπε Τετέλεσται, καί κλίνας τήν κεφαλήν παρέδωκε τό πνεύμα. 31 Οι ούν Ιουδαίοι, ίνα μή μείνη επί τού σταυρού τά σώματα εν τώ σαββάτω, επεί παρασκευή ήν ήν γάρ μεγάλη η ημέρα εκείνου τού σαββάτου ηρώτησαν τόν Πιλάτον ίνα κατεαγώσιν αυτών τά σκέλη, καί αρθώσιν.

32 ήλθον ούν οι στρατιώται, καί τού μέν πρώτου κατέαξαν τά σκέλη καί τού άλλου τού συσταυρωθέντος αυτώ 33 επί δέ τόν Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνηκότα, ου κατέαξαν αυτού τά σκέλη, 34 αλλ είς τών στρατιωτών λόγχη αυτού τήν πλευράν ένυξε, καί ευθέως εξήλθεν αίμα καί ύδωρ.

35 καί ο εωρακώς μεμαρτύρηκε, καί αληθινή αυτού εστιν η μαρτυρία, κακείνος οίδεν ότι αληθή λέγει, ίνα καί υμείς πιστεύσητε.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 6 – 11

6 Καί λέγει πρός αυτούς ο Πιλάτος Ίδε εις ποίαν αθλίαν κατάστασιν κατήντησεν ο άνθρωπος ! Όταν λοιπόν τόν είδαν οι αρχιερείς καί οι υπηρέται τού συνεδρίου, εφώναξαν δυνατά καί είπαν Σταύρωσε, σταύρωσε αυτόν. Λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος Πάρτε τον σείς καί σταυρώσατέ τον διότι εγώ δέν ευρίσκω καμμίαν ενοχήν εις αυτόν καί δέν ημπορώ νά τόν σταυρώσω.

7 Επειδή δέ τό ρωμαϊκόν κράτος συνήθιζε νά αναγνωρίζη τούς νόμους τών λαών, τούς οποίους υπεδούλωνεν, υπενθυμίζοντες τούτο εις τόν Πιλάτον, απεκρίθησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι Ημείς έχομεν νόμον καί σύμφωνα μέ τόν νόμον μας πρέπει νά αποθάνη, διότι έκαμε τόν εαυτόν του υιόν τού Θεού καί έτσι εβλασφήμησε κατά τού Θεού. 8 Όταν λοιπόν ο Πιλάτος, ο οποίος ως ειδωλολάτρης πού ήτο, παρεδέχετο πολλούς θεούς καί ημιθέους, ήκουσεν αυτόν τόν λόγον, ότι δηλαδή ο Ιησούς εθεώρει τόν εαυτόν του υιόν τού Θεού, ετρόμαξε περισσότερον, φοβηθείς μήπως πράγματι ο Ιησούς ήτο υιός κάποιου θεού καί διά τής δυνάμεώς του εξολοθρεύση αυτόν.

9 Καί εμβήκε πάλιν εις τό πραιτώριον καί είπεν εις τόν Ιησούν Από πού είσαι σύ; Κατάγεσαι από τήν γήν ή ήλθες από τόν ουρανόν; Ο Ιησούς όμως δέν τού έδωκεν απάντησιν. 10 Κατόπιν λοιπόν τής σιωπής αυτής είπεν εις αυτόν ο Πιλάτος Εις εμέ δέν ομιλείς; Δέν ηξεύρεις, ότι έχω εξουσίαν νά σέ σταυρώσω καί έχω εξουσίαν νά σέ αφήσω ελεύθερον;

11 Απεκρίθη ο Ιησούς Δέν θά είχες καμμίαν εξουσίαν εναντίον μου, εάν δέν σού είχε δοθή η εξουσία αυτή απ επάνω, δηλαδή από τόν Θεόν. Η ανοχή τού Θεού σέ κρατεί άρχοντα επί τής δικαστικής έδρας, καί επεφύλαξεν εις σέ νά μέ δικάσης. Επειδή δέ η εξουσία αυτή έχει δοθή εις σέ από τόν Θεόν, καί δέν δύνασαι νά αποφύγης τό νά μέ δικάσης, δι αυτό ο Καϊάφας καί τό συνέδριον τών Ιουδαίων, οι οποίοι μέ παρέδωκαν εκ φθόνου καί μίσους εις σέ καί σέ πιέζουν νά μέ καταδικάσης, έχουν μεγαλυτέραν αμαρτίαν από σέ, ο οποίος εκ φόβου πρός αυτούς καταχράσαι τώρα τήν εξουσίαν σου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 13 – 20

13 Ο Πιλάτος λοιπόν όταν ήκουσε τούς τελευταίους τούτους λόγους, μέ τούς οποίους οι Ιουδαίοι ανεγνώριζαν καθαρά, ότι βασιλέα των είχον τόν Καίσαρα, ωδήγησε τόν Ιησούν έξω από τό πραιτώριον καί αυτός εκάθισε επί τής δικαστικής του έδρας, πού είχε τοποθετηθή πρόχειρα εις τόν τόπον, ο οποίος ήτο στρωμένος μέ πέτρας καί μωσαϊκά καί δι αυτό ελέγετο εις μέν τήν ελληνικήν γλώσσαν Λιθόστρωτον, εις τήν εβραϊκήν όμως ελέγετο λόγω τού σχήματός του Γαββαθά, ήτοι ύψωμα.

14 Ήτο δέ η ημέρα τής παραμονής καί προετοιμασίας τού Πάσχα, καί η ώρα ήτο περίπου έξ από τής ανατολής τού ηλίου, δηλαδή μεσημβρία. Καί λέγει ο Πιλάτος πρός τούς Ιουδαίους Ιδού εις ποίαν αθλιότητα καί καταφρόνησιν κατήντησεν ο βασιλεύς σας. 15 Αυτοί όμως αντί νά κινηθούν εις συμπάθειαν καί οίκτον, εφώναζαν δυνατά Πάρε τον, πάρε τον, νά μή τόν βλέπωμεν σταύρωσέ τον. Λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος Τόν βασιλέα σας νά σταυρώσω; Απεκρίθησαν οι αρχιερείς Δέν έχομεν βασιλέα άλλον παρά μόνον τόν Καίσαρα.

16 Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι ηρνήθησαν όχι μόνον τόν Μεσσίαν, αλλά καί τήν θεμελιώδη αρχήν τής θεοκρατίας των, κατά τήν οποίαν βασιλεύς των ήτο μόνον ο Θεός, τότε ο Πιλάτος παρέδωκε τόν Ιησούν εις αυτούς διά νά σταυρωθή. 17 Παρέλαβον δέ οι στρατιώται τόν Ιησούν, καί τόν ωδήγησαν νά τόν σταυρώσουν. Καί αυτός βαστάζων επί τού ώμου τόν σταυρόν του εβγήκεν έξω από τά τείχη τής πόλεως εις κάποιον τοποθεσίαν, πού λέγεται Κρανίου τόπος καί εις τήν εβραϊκήν γλώσσαν λέγεται Γολγοθά.

18 Εκεί εσταύρωσαν αυτόν, καί μαζί του εσταύρωσαν άλλους δύο, από τό έν μέρος τόν ένα καί από τό άλλο μέρος τόν άλλον, διά νά ατιμάσουν δέ περισσότερον τόν Ιησούν έδωκαν εις αυτόν τήν πρωτεύουσαν εις τό μέσον τών δύο κακούργων θέσιν. 19 Έγραψε δέ καί επιγραφήν ο Πιλάτος καί έθεσεν αυτήν εις τό επάνω μέρος τού σταυρού. Ήτο δέ γραμμένον εις τήν επιγραφήν Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς τών Ιουδαίων.

20 Αυτήν λοιπόν τήν επιγραφήν, πού διεκήρυττεν, ότι ο Ιησούς ήτο βασιλεύς τού νέου Ισραήλ τής χάριτος, τήν ανέγνωσαν πολλοί από τούς Ιουδαίους, διότι ο τόπος, όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, ήτο πλησίον τής πόλεως. Καί τό περιεχόμενον τής επιγραφής ήτο γραμμένον εις τρείς γλώσσας, εις τήν Εβραϊκήν, πού ήτο εθνική γλώσσα τών Εβραίων, εις τήν Ελληνικήν, πού ήτο γλώσσα διεθνής, καί εις τήν Ρωμαϊκήν, πού ήτο η επίσημος γλώσσα τού Κράτους. Έτσι εδόθη εις τό περιεχόμενον τής επιγραφής όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρα δημοσιότης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 25 – 28

25 Καί οι μέν στρατιώται έκαμαν αυτά. Έστεκαν δέ κοντά εις τόν σταυρόν τού Ιησού η μητέρα του καί η αδελφή τής μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα τού Κλωπά καί η Μαρία η Μαγδαληνή. 26 Ο Ιησούς λοιπόν, όταν είδε τήν μητέρα του καί τόν μαθητήν, τόν οποίον ηγάπα, νά στέκεται εκεί πλησίον, λέγει εις τήν μητέρα του Γύναι, ιδού ποίος από τώρα θά είναι ο υιός σου.

27 Έπειτα λέγει εις τόν μαθητήν Ιδού η μητέρα σου. Καί από τήν ώραν εκείνην τήν επήρεν ο μαθητής εις τό κατάλυμά του. 28 Ύστερα απ αυτό, αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς, ότι όλα, όσα επρόκειτο σύμφωνα μέ τάς προφητείας νά πάθη, είχαν πλέον συντελεσθή καί τελείως πληρωθή, διά νά επαληθεύση καθ όλα καί μέχρι τής τελευταίας λεπτομερείας η Γραφή, είπε Διψώ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 30 – 35

30 Όταν λοιπόν επήρε τό ξίδι ο Ιησούς είπεν Έχουν πλέον τελειώσει όλα. Καί αι προφητείαι όλαι επληρώθησαν, καί τό έργον μου έλαβεν αίσιον πέρας καί τά όσα έπρεπε νά πάθω ετελείωσαν καί η σωτηρία τών ανθρώπων εξησφαλίσθη πλήρως. Καί αφού μόνος του αφήκε τήν κεφαλήν του νά γείρη πρός τά κάτω, παρέδωκεν εξουσιαστικώς καί όταν αυτός ηθέλησε τήν ψυχήν του εις τόν Πατέρα του.

31 Εν τώ μεταξύ οι Ιουδαίοι ελάμβανον τά μέτρα των, διά νά μή μείνουν επάνω εις τόν σταυρόν νεκρά τά σώματα τών καταδίκων καί κατά τήν διάρκειαν τού Σαββάτου. Επειδή η ημέρα, κατά τήν οποίαν έγινεν η σταύρωσις, ήτο ημέρα προπαρασκευής καί προετοιμασίας εκτάκτου καί εξαιρετικής διότι η ημέρα τού Σαββάτου εκείνου, πού θά ήρχιζεν από τήν δύσιν τού ηλίου, ήτο μεγάλη καί επίσημος, επειδή εκτός τού ότι ήτο Σάββατον, συνέπιπτεν ακόμη καί η πρώτη ημέρα τής μεγάλης εορτής τού Πάσχα. Απηγορεύετο δέ ρητώς εις τό Δευτερονόμιον νά διανυκτερεύσουν άταφα τά σώματα επί τού σταυρού. Παρεκάλεσαν λοιπόν τόν Πιλάτον νά διατάξη, όπως συντριβούν τά σκέλη τών καταδίκων, διά νά συντομευθή έτσι ο θάνατός των καί τούς σηκώσουν τό ταχύτερον από εκεί.

32 Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώται, διά νά συντρίψουν τά οστά τών καταδίκων, καί τού μέν ληστού, τόν οποίον επλησίασαν πρώτον, έσπασαν τά σκέλη, καθώς καί τού άλλου ληστού, πού εσταυρώθη μαζί μέ τόν Ιησούν. 33 Όταν όμως ήλθαν εις τόν Ιησούν, σάν τόν είδαν ότι ήτο πλέον πεθαμένος, δέν τού έσπασαν τά σκέλη.

34 Αλλ ένας από τούς στρατιώτας, διά νά διαπιστώση βεβαιότερον τόν θάνατόν του, τού εκτύπησε τήν πλευράν μέ λόγχην καί αμέσως εβγήκεν από τό τρυπηθέν μέρος αίμα καί ύδωρ, φαινόμενον πρωτοφανές καί παράδοξον, διότι εις κάθε πεθαμένον τό αίμα πήγνυται, όσον δέ καί άν τόν τρυπήση κανείς, δέν βγαίνει ποτέ καθαρόν αίμα καί διαυγές ύδωρ.

35 Τό γεγονός όμως αυτό είναι αληθές καί βεβαία η υπ αυτού σημαινομένη κάθαρσις τού βαπτίσματος καί ο αγιασμός εκ τού αίματος τού Κυρίου, καί εκείνος, πού τό είδε μέ τά μάτια του, έδωκε μαρτυρίαν περί αυτού, καί η μαρτυρία του είναι αληθινή καί δέν έχει καμμίαν περί τούτου αμφιβολίαν εκείνος, αλλά ηξεύρει καλά, ότι λέγει αλήθειαν. Καί έδωκε μαρτυρίαν τόσον περί τού γεγονότος αυτού, όσον καί περί τού ότι δέν έσπασαν τά σκέλη τού Ιησού, αλλά μόνον τήν πλευράν του ετρύπησαν, διά νά πιστεύσετε καί σείς, ότι ο επί τού σταυρού Ιησούς είναι ο Χριστός, τόν οποίον προεκήρυξαν οι προφήται.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Σχετικά με τα cookies

Τί είναι το cookie;
Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.
Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).
Τύποι cookies
Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω
• Cookies επίσκεψης (session cookies)
Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
• Μόνιμα cookies (persistent cookies)
Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
• Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
• Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.
Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε
Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .
Cookies της Google Analytics
Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.
Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)
Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.
Cookies από κοινωνικά δίκτυα
Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Advertising

Analytics

Other

Read previous post:
Η ζωή του Αγίου Παϊσίου έγινε τηλεοπτική σειρά και έρχεται σύντομα

Η ζωή του Αγίου Παϊσίου

Close