Ευαγγελική περικοπή 15-3, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Ευαγγέλιο 15-3,Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

῞Οποιος θέλει

να με ακολουθήσει,

ας απαρνηθεί τον εαυτό του,

ας σηκώσει τον σταυρό του

κι ας με ακολουθεί.(Μαρκ. η´ 34 – θ´ 1)

Είπεν ο Κύριος· όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν καίαράτω τον σταυρόν αυτού, καίακολουθείτω μοι. ῞Ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ος δ᾿αν απολέση την

εαυτού ψυχήν ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος σώσει αυτήν. Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; ῎Η τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού; ῞Ος γαρ εάν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι καίαμαρτωλώ, καίο υιός τούανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθηεν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των αγίων.

Καί έλεγεν αυτοίς· αμήν λέγω υμίν ότι εισί τινες των ώδε εστηκότων, οίτινες ου μη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσι την βασιλείαν του Θεού εληλυθυίαν εν δυνάμει.

Απόδοση σε απλή γλώσσα

Είπε ο Κύριος «῞Οποιος θέλει να μέακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του κι ας με ακολουθεί. Γιατίόποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει· όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου καίεξαιτίας του ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θάωφεληθείοάνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του; Τι μπορεί να δώσει οάνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του; ῞Οποιος, ζώντας μέσα σ’ αυτή τη γενιά την άπιστη κι αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί γι’ αυτόν καίο Υιός του᾿Ανθρώπου, όταν έρθει μέόλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του, μαζί με τους αγίους αγγέλους».

Τούς έλεγε ακόμη ο᾿Ιησούς· «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο, πριν δουν να έρχεται δυναμικά η βασιλεία του Θεού».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Η Μεγάλη Μέρα της Σταυροπροσκυνήσεως σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση

Η Γ΄ Κυριακή των Νηστειών ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως .

Close