Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή πρό της Υψώσεως, 13/09/2020 Ιωάν. γ΄ 13-17

Θεία Λειτουργία της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού από τους Αγίους Ισιδώρους Λυκαβηττού

Ευαγγέλιο Κυριακής
Κατά Ιωάννη Γ'(3) 13-17

καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ.
καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική
13 Αλλά στον ουρανό δεν ανέβηκε κανένας, παρά μόνο ΄Ένας: Εκείνος που κατέβη από τον Ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, που εξακολουθεί να ευρίσκεται εις τον Ουρανό. 14 Και αυτός, ο Υιός του Ανθρώπου, θα χρειαστεί να “υψωθεί” με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, που ο Μωϋσής ύψωσε τον όφι στην έρημο, 15 δηλαδή για να μην κινδυνεύει στο εξής ο κάθε άνθρωπος που θα πιστεύει σ΄ Αυτόν, να χαθεί, αλλά να μπορεί να αποκτήσει ζωή αιώνια. 16 Και μην το ξεχνάτε ποτέ: Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό Του τον Μονογενή, για να μην κινδυνεύει πια να χαθεί ο κάθε άνθρωπος που θα πιστεύει σ΄ Αυτόν, αλλά να μπορεί να έχει ζωή αιώνια! 17 Γιατί ο Θεός τον Υιό Του δεν Τον έστειλε στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να μπορέσει να σωθεί ο κόσμος χάρις σ΄ Αυτόν.

Απόστολος
Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Γαλάτες, ΣΤ'(6) 11-18

῎Ιδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί.
ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται.
οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.
ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ.
ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.
καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ.
Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω.
῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού από τους Αγίους Ισιδώρους Λυκαβηττού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Read previous post:
Η ώρα του θανάτου μας :…«Ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην»

Αν είμαστε ετοιμασμένοι, δεν θα ταραχθούμε όταν έρθει η φοβερή ώρα του θανάτου. Θα ‘ρθει η φοβερή ώρα. Ο θάνατος...

Close