Προσευχή για μαγεία, του Αγίου Παρθενίου

Τού Κυρίου δεηθώμεν Θεοφόρε Ιεράρχα του Χριστού, Άγιε Παρθένιε, ο της Λαμψάκου πανθαύμαστος ποιμήν και πάσης της Εκκλησίας λύχνος φαεινότατος˙ ο Αποστολικοίς χαρίσμασι θαυμαστωθείς, και πλείστους ευεργετήσας διά της εν σοι του Παρακλήτου χάριτος και δυνάμεως˙ ο νοσούντας θεραπεύσας, και παραλύτους συσφίγξας, και πάντων των αιτούντων τας αιτήσεις πληρώσας, πρόσδεξαι δεόμεθα, συμπαθέστατε Πάτερ, την παρούσαν ημών δέησιν, και πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ίασαι τον πάσχοντα δούλον σου (όνομα ασθενούς – ασθενών) τον προσελθόντα μετά πίστεως τη χάριτί σου.

Κατάργησον και ανενέργητον ποίησον της αντικειμένης του σκότους δυνάμεως την κατ’ αυτού ολέθριον ενέργειαν. Ανόρθωσον αυτόν από κλίνης οδυνηράς επελθούσης ασθενείας και συνοχής, πάσης μαγείας και γοητείας, και τερατείας, και βασκανίας, και πάσης άλλης κακοτρόπου επιβουλής και μανίας διαλύων τας συστροφάς και καταργών τας επινοίας και επηρείας και μηχανίας, τη αοράτω επισκιάσει της οξείας βοηθείας σου, Πάτερ.

Συ των ακαθάρτων πνευμάτων την ισχύν κατήσχυνας˙ συ το χαλεπώτατον πάθος του καρκίνου εθεράπευσας˙ συ εν σημείοις τε και τέρασι και ποικίλαις δυνάμεσι παρά Θεού εδοξάσθης, δεδοξασμένε και θαυματουργέ Πάτερ˙ συ και νυν επάκουσον της δεήσεως ημών και δος τω πάσχοντι και νοσούντι ικέτη σου την κατ’ άμφω υγείαν, ειρήνην ουρανόθεν και βίον σεμνόν, πορευομένω εν ταίς τρίβοις του Θείου θελήματος, πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού˙ ίνα διά σού τυχών του Θείου ελέους, δοξάζη το πανάγιον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της μιάς Θεότητος και βασιλείας εις τους αιώνας.

Αμήν.

Greekpress

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Χρυσάφι τα ελληνικά σπίτια στην Τουρκία

Κατακόρυφη άξια έχουν πάρει τα παλιά πλινθόκτιστα ελληνικά σπίτια, κυρίως στην ευρύτερη περιφέρεια της Σμύρνης

Close