Η ένδοξος Κοίμησης της Θεοτόκου ( π. Αυγουστίνου Καντιώτου)

Η ένδοξος Κοίμησης της Θεοτόκου ( π. Αυγουστίνου Καντιώτου)

Κοίμησις τῆς Θεοτόκου 15 Αὐγούστου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Η ΕΝΔΟΞΟΣ ΚΟΙΜΗΣΙΣ
«Τῇ ἐνδόξῳ κοιμήσει σου οὐρανοὶ ἐπαγάλλονται καὶ ἀγγέλων γέγηθε τὰ στρατεύματα· πᾶσα ἡ γῆ δὲ εὐφραίνεται…»
(στιχηρὸν τῶν αἴνων τῆς Κοιμήσεως)

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥH ΠΑΝΑΓΙΑ ἦταν ἕνα φτωχὸ κορίτσι τῆς Ναζαρὲτ ἀπὸ ἄσημους γονεῖς. Δὲν εἶχε τίποτε ποὺ νὰ προμηνύῃ δόξα. Ἡ γέννησί της πέρασε ἀπαρατήρητη. Ταπεινὴ ἡ εἴσοδός της στὸν κόσμο, ταπεινὴ καὶ ἡ ζωή της.
Ἀλλ᾿ ἐνῷ ἡ εἴσοδος ἦταν ταπεινή, ἡ ἔξοδός της ἦταν ἔνδοξη. Καὶ δικαίως. Διότι πέρασε ὅλη τὴ ζωή της μὲ ἁγνότητα, τα πείνωσι καὶ ἄκρα ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θε οῦ. Ποιᾶς ἄλλης γυναίκας ἡ ἀποστολὴ συγκρίνεται μὲ τὴ δική της; Ὅλες γέννησαν θνητούς· αὐτὴ ἀξιώθηκε νὰ γίνῃ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὅ πως κήρυττε καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, «γυναῖκες στὸν κόσμον ἦσαν χίλιες χιλιάδες, ἀλλὰ καμμία δὲν εὑρέθη νὰ πληρώσῃ τὴν πλευρὰν τοῦ Ἀδάμ, παρὰ ἡ Δέσποινα Θεοτόκος».
Ὅταν ἡ Παναγία παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν Υἱὸ καὶ Θεό της, συγκλονίστηκε γῆ καὶ οὐρανός. Ἡ κηδεία τοῦ ἱεροῦ σκηνώματός της εἶχε μεγαλοπρέπεια μοναδική. Ἀπόστολοι ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς μεταφέρθηκαν στὴ Γεθσημανῆ πάνω σὲ σύννεφα. Μυροφόρες γυναῖκες καὶ πιστὸς λαὸς ἀκολουθοῦσαν. Ἀσεβὲς τόλμημα ἀπίστου Ἰουδαίου, ποὺ ἐπιχείρησε νὰ βεβηλώσῃ τὸ ἱερὸ σκήνωμα, ἐπατάχθη…
Ἡ γῆ μὲ τὰ ἐκλεκτότερα τέκνα της ἐκήδευε τὴν Βασιλομήτορα. Ἀλλὰ τί ἦταν οἱ τιμὲς τῆς γῆς ἐμπρὸς στὶς τιμὲς τοῦ οὐρανοῦ; Καθὼς ἀνέβαινε πρὸς τὰ ἄνω βασίλεια τῆς ἔγινε ἐξαιρετικὴ ὑποδοχή. Ταξιαρχίες ἀγγέλων ἔσκυβαν καὶ τὴν προσκυνοῦσαν. Ὁ Υἱὸς ὑπεδέχθη τὴν Μητέρα. Καὶ ἐκείνη στάθηκε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μένῃ στὰ δεξιά του πρεσβεύουσα ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν.
Tαπεινὴ εἴσοδος· ἔνδοξος, πανένδοξος ἔξοδος. Εἶνε αὐτὰ φαντασία; εἶνε αὐτὰ μῦθος; Ὄχι, χίλιες φορὲς ὄχι. Τὰ βεβαιώνει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ποὺ ὥρισε σήμερα νὰ ἑορτάζεται ἡ Κοίμησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα ψάλλονται ὡραιότατοι ὕμνοι, μὲ τοὺς ὁποίους ἐξαίρεται τὸ μεγαλεῖο τῆς Παναγίας καὶ ἰδίως τὸ γεγονὸς τῆς τελευτῆς, τῆς κοιμήσεώς της.

* * *
Πολλά, ἀγαπητοί μου, εἶνε τὰ διδ άγματα ἀ πὸ τὴν ἑορτὴ αὐτή. Ἐμεῖς θὰ περιορισθοῦ με σὲ ἕνα καὶ μόνο, στὸ δίδαγμα, ποὺ ἐγκλείει ἡ λέξις μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας χαρακτηρίζει τὸ γεγονὸς τῆς τελευτῆς τῆς Παρθένου. Ἡ τελευτή της ὀνομάζεται ὄχι θάνατος ἀλλὰ κοίμησις. Γιατί; Προσέξτε, παρακαλῶ.

Στὴ γλῶσσα τῆς ἁγίας Γραφῆς θάνατος δὲν σημαίνει ἐξαφάνισι τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Ὄχι. Κατὰ τὸν θάνατο γίνεται χωρισμός. Χωρίζεται ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα. Ἡ ψυχὴ φεύγοντας πορεύεται πρὸς τὰ ἄνω, πρὸς τὸν οὐράνιο κόσμο τῶν πνευμάτων. Ἡ πορεία αὐτὴ εἶνε ὄχι φανταστικὴ ἀλλὰ πραγματική, τὴν ὁποία βεβαιώνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Τί συναντᾷ τότε ἡ ψυχή, ἀπὸ πό σα τελωνεῖα περνάει, σὲ τί ἔλεγχο τὴν ὑποβάλλουν, δὲν γνωρίζουμε λεπτομερῶς. Λόγοι ἁγίων ἀνδρῶν, ποὺ εἶδαν ψυχὲς τεθνεώτων νὰ πορεύωνται πρὸς τοὺς χλοεροὺς λειμῶ νας τοῦ παραδείσου ἢ πρὸς τοὺς σκοτεινοὺς τόπους τῆς κο λάσεως, ῥίχνουν κάποιο φῶς· ἀλλὰ τὸ φῶς αὐτὸ εἶνε ἀμυδρό, ἀνίκανο νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν περιέργεια τῶν ἀν θρώπων. Στὸν ἄνθρωπο διὰ τῆς Γραφῆς ἔχει ἀποκαλυφθῆ, ὅτι ἡ ψυχὴ φεύγοντας ἀπὸ τὸ σῶμα δὲν πεθαίνει, ὅπως διδ άσκουν οἱ ὑλισταὶ καὶ μαζὶ μ᾿ αὐτοὺς οἱ χιλιασταί, ἀλλὰ ζῇ, συνεχίζει τὴ ζωή της (βλ. Λουκ. 12,20· 16,23-26· 23,42-43). Αὐτὸ εἶνε γεγο νὸς καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀμφιβάλλῃ ὁ Χριστιανός.
Ἀλλ᾿ ἐνῷ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τερματίζει τὸ ἐδῶ στάδιο τῆς ζωῆς ἀνεβαίνει ὡς πνεῦμα στὸν ἄλλο κόσμο, τὸ σῶμα ὡς ὑλικὸ πα ραδίδεται στὴ φθορά, σὲ προσωρινὴ φθορά. Διότι ἀπὸ τὸ φθαρτὸ σῶμα κατὰ τὴν κοινὴ ἀνάστασι θὰ προέλθῃ νέο σῶμα ἄφθαρτο, τὸ ὁποῖο θὰ ἑνωθῇ μὲ τὴν ψυχὴ καὶ θὰ ζήσῃ μαζί της εἰς αἰῶνας αἰώνων.
Nαί! Τὸ σῶμα θ᾿ ἀναστηθῇ. Ἐν ἀναμονῇ δὲ τῆς ἀναστάσεως ὁ θάνατος στὴ Γραφὴ ὀνομάζεται κοίμησις. Ὁ προφήτης Δαυῒδ «ἐκοιμήθη» (Πράξ.13,36). Ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος «ἐκοιμήθη» (Πράξ. 7,60). Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ὁμιλεῖ γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔφυγαν γιὰ τὴν ἄλλη ζωή, δὲν λέει «ἀπ έθανον», ἀλλὰ τοὺς ὀνομάζει «κεκοιμημένους». «Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κε κοι μημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα» (Α΄ Θεσ. 4,13). Ὁ ἴδιος ὁ Kύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τὸ θά νατο τὸν ὀνομάζει ὕπνο. Ὅταν μπῆκε στὸ σπίτι τοῦ Ἰαείρου καὶ εἶδε νὰ κλαῖνε γιὰ τὴ νεκρὰ κόρη, εἶ πε· «Μὴ κλαίετε· οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει» (Λουκ. 8,52· Μᾶρκ. 5,39). Καὶ γιὰ τὸ Λάζαρο εἶπε «κεκοίμηται» (Ἰωάν. 11,11-15). Καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν ἀνέστησε· μὲ τόση δὲ εὐκολία μὲ ὅση ξυπνάει κανεὶς κάποιον ποὺ κοιμᾶται.
Kοίμησις! Ἡ λέξι αὐτὴ τῆς Γρα φῆς θὰ ἔφτανε γιὰ νὰ διδάξῃ, νὰ παρηγορήσῃ καὶ νὰ ἐμ ψυχώσῃ τοὺς Χριστιανούς, ἐκείνους τοὐ λά χιστον ποὺ συρρέουν στοὺς ναοὺς νὰ ἑορτάσουν καὶ πανηγυρίσουν τὴν «ἔνδοξον», «πάνσεπτον» καὶ «ἀθάνατον κοίμησιν» τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀκοῦτε, ἑορτασταί; Ἡ Πανα γία δὲν πέθανε, ἀλλὰ ἐκοιμήθη! Τὸ ἱερό της σκήνωμα κηδ εύθηκε, τοποθετήθηκε στὸν τάφο, ἀλλ᾿ ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία γι᾿ αὐτὴν «τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς μητέρα πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον». Ἡ Πα ναγία μὲ ὅλη τὴν ἀπαστράπτουσα αἴγλη τῶν ἀρετῶν, «ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποι κιλμένη» (Ψαλμ. 44,10) μετ έστη πρὸς τοὺς οὐρανούς. «Τίς», ἀναφωνοῦ σαν οἱ ἄγγελοι, «τίς αὕτη ἡ ἐκκύπτουσα ὡσεὶ ὄρθρος, καλὴ ὡς σελήνη, ἐκλεκτὴ ὡς ὁ ἥλιος, θάμβος ὡς τε ταγμέναι;» (Ἆσμ. 6,10). Ἡ Παναγία ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς δόξης ἀκούγεται νὰ λέῃ πρὸς ὅλους τοὺς Χριστιανούς, ποὺ δ οκιμάζονται ἐδῶ·
Πιστὰ παιδιὰ τοῦ οὐρανίου Πατρός, ἔχετε θάρρος. Τί φοβεῖσθε; Τὸν θάνατο; Ἀλλὰ ὁ θάνατος εἶνε ἡ πύλη γιὰ τὴ νέα ζωή. Ἐδῶ ἐπάνω ποὺ βρίσκομαι ὑπάρχει μία ζωή, ποὺ κανείς στὴ γῆ δὲν μπορεῖ οὔτε κἂν νὰ φαντα σθῇ. Ἡ ζωὴ αὐτὴ προορίζεται γιὰ ὅσους θὰ ζή σουν μὲ πίστι καὶ ἀρετή. Δὲν ὑπάρχει ἐδῶ μεροληψία. Ὁ Υἱός μου εἶνε δίκαιος Κριτής. Ὅταν ἦταν κάτω στὴ γῆ, καὶ ἀπὸ τοὺς ἀκροατάς του ἀκούστηκε μιὰ φωνὴ ποὺ μὲ μακάριζε, διότι ἠξιώθηκα νὰ γίνω μητέρα του, ἐκεῖνος εἶπε, ὅτι στὸν κύκλο τῆς μακαριότητος δὲν θὰ εἶ μαι μόνο ἐγὼ ποὺ τὸν γέννησα, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὅσοι ἀκοῦνε καὶ ἐφαρμόζουν τὸ λόγο του. Διότι ὁ Χριστὸς γεννᾶται πνευματικῶς σὲ κά θε ψυχὴ ποὺ τὸν πιστεύει καὶ τὸν λατρεύει ὡς μοναδ ικὸ Σωτῆρα. «Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀ κούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. 11,28).
Στὴ δόξα λοιπὸν τοῦ οὐρανοῦ προσκαλού μεθα ὅλοι.

* * *
Ἔνδοξος, ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία, ὑπῆρ ξε ἡ κοίμησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἔνδοξος ὑπῆρξε καὶ ἡ κοίμησις ὅλων τῶν δικαίων, ποὺ ἐξετέλεσαν πιστῶς τὴν ἀποστολή τους. Ὁ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς φεύγοντας ἀπ᾿ τὸν κόσμο τοῦτο μπορεῖ νὰ πῇ τὸ ψαλμικό· «Ἐν εἰ ρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι καὶ ὑπνώσω, ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ᾿ ἐλπίδι κατῴκισάς με» (Ψαλμ. 4,9). Τὸ ἀντίθετο συμβαίνει μ᾿ ἐκείνους ποὺ δὲν ἀγάπησαν τὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον, δὲν ἐξετέλεσαν τὰ ἱερά τους καθήκοντα, δὲν ἐξεπλήρωσαν τὴν ἀποστολή τους, ἀλλὰ νικήθηκαν ἀπὸ τὶς κακίες καὶ τὰ πά θη, σπατάλησαν τὰ θεῖα δῶρα, ἀποδ είχθηκαν ἀνάξιοι τῆς ἱερᾶς κλήσεως, ἐπρόδωσαν τὴν πί στι. Ἡ κοίμησί τους ἦταν ὄχι φωτεινὴ ἀλλὰ σκοτεινή· ὄχι ἔνδοξη, ἀλλὰ ἄτιμη. Ὄχι φωτεινοὶ ἄγγελοι ἀλλὰ σκοτεινοὶ δαίμονες ἦταν οἱ συνοδοί τους κατὰ τὴν ἔξοδο τῆς ψυχῆς τους γιὰ τὸν ἄλλο κόσμο. Διότι θρῆνος καὶ κοπετὸς ἀκούγεται κατὰ τὴν ἔξοδο ψυχῆς ἀμετανοήτου ἁμαρτωλοῦ. Ποιός δὲν κλαίει;
Χριστιανοί! Ἔνδοξη κοίμησι εἶχε ἡ Παναγία. Ἀλλ᾿ ἔνδοξη κοίμησι πρέπει νὰ ἔχουμε κ᾿ ἐμεῖς. Ἔνδοξη διὰ πίστεως καὶ ἀρετῆς. Ἕνα φύλλο δάφνης ἀπὸ τὴ δόξα ἐκείνη νὰ λάβουμε! Εἴθε ὁ Κύριος, διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ποὺ μετέστη στοὺς οὐρανούς, νὰ μᾶς δώσῃ τέτοιο τέλος. Εἴθε στὸν καθένα ἀπὸ μᾶς νὰ ἐκπληρωθῇ ἡ εὐχὴ τῆς Ἐκκλησίας· «Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα».

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
15-8-1962 Ι.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀκαδημίας Πλάτωνος – Ἀθηνῶν

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Σχετικά με τα cookies

Τί είναι το cookie;
Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.
Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).
Τύποι cookies
Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω
• Cookies επίσκεψης (session cookies)
Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
• Μόνιμα cookies (persistent cookies)
Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
• Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
• Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.
Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε
Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .
Cookies της Google Analytics
Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.
Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)
Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.
Cookies από κοινωνικά δίκτυα
Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Advertising

Analytics

Other