Η Ιερά Σύνοδος έστειλε επιστολή στους Ευρωπαίους εταίρους

Η Ιερά Σύνοδος έστειλε επιστολή στους Ευρωπαίους εταίρους

Επιστολή έστειλε η Ιερά Σύνοδος στους Ντόναλντ Τουσκ, Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, Γερούν Ντάισελμπλουμ και Πιερ Μοσκοβισί απευθύνοντας έκκληση να κάνουν άλλη μια προσπάθεια για να βρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, με υ­ψη­λό αί­σθη­μα ευ­θύ­νης έ­ναν­τι του δει­νο­πα­θούν­τος ελ­λη­νι­κού λα­ού αλ­λά και α­νη­συ­χί­ας γι­α το μέλ­λον της χώ­ρας μας, α­πηύ­θυ­νε έκ­κλη­ση προς τους:

α. Ε­ξο­χώ­τα­τον κ. D­o­n­a­ld T­u­sk, Πρό­ε­δρον του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Συμ­βου­λί­ου και τα Μέ­λη του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, τους Εξο­χω­τά­τους Προ­έ­δρους και Πρω­θυ­πουρ­γούς των Κρα­τών Με­λών της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­νώ­σε­ως,
β. Ε­ξο­χώ­τα­τον κ. J­e­an-C­l­a­u­de J­u­n­c­k­er, Πρό­ε­δρον της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής,
γ. Ε­ξο­χώ­τα­τον κ. J­e­r­o­en D­i­j­s­s­e­l­b­l­o­em, Πρό­ε­δρον της Ευ­ρω­ο­μά­δος και τα μέ­λη αυ­τής και
δ. Ε­ξο­χώ­τα­τον κ. P­i­e­r­re M­o­s­c­o­v­i­ci, Ε­πί­τρο­πον της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής αρ­μό­δι­ον δι­α οι­κο­νο­μι­κά και δη­μο­σι­ο­νο­μι­κά θέ­μα­τα, δι­α της ο­ποί­ας τους κα­λεί να ε­πι­δεί­ξουν γι­α α­κό­μη μί­α φο­ρά αυ­το­συγ­κρά­τη­ση, κα­τα­νό­η­ση και αλ­λη­λεγ­γύ­η, ώ­στε να βρε­θεί α­μοι­βαί­ως α­πο­δε­κτή λύ­ση στο ελ­λη­νι­κό οι­κο­νο­μι­κό πρό­βλη­μα.

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, το­νί­ζε­ται στην ε­πι­στο­λή, εί­ναι πε­πει­σμέ­νη ό­τι α­ξί­ζει να γί­νει α­κό­μη μί­α προ­σπά­θει­α, ώ­στε να βρε­θεί λύ­ση, σύμ­φω­νη με το ε­νω­σι­α­κό κε­κτη­μέ­νο, η ο­ποί­α πα­ράλ­λη­λα θα εί­ναι α­να­πτυ­ξι­α­κή γι­α την ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α, λαμ­βά­νον­τας ι­δι­αί­τε­ρη πρό­νοι­α και μέ­τρα γι­α την βελ­τί­ω­ση του βι­ο­τι­κού ε­πι­πέ­δου του ελ­λη­νι­κού λα­ού, που έ­χει τα­λαι­πω­ρη­θεί α­φάν­τα­στα την τε­λευ­ταί­α πεν­τα­ε­τί­α.

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος εί­ναι βε­βαί­α ό­τι με τη φώ­τι­ση του Κυ­ρί­ου η­μών Ι­η­σού Χρι­στού εί­ναι δυ­να­τόν να ευ­ρε­θεί η κα­τάλ­λη­λη, κοι­νώς α­πο­δε­κτή λύ­ση. Προς τού­το κα­λεί τους Η­γέ­τες της Ευ­ρώ­πης να ερ­γα­στούν ό­λοι τους και να συμ­βά­λουν προς την κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή.

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Οι ξηροί καρποί μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου από έμφραγμα
Οι ξηροί καρποί μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου από έμφραγμα

Τα φιστίκια και γενικότερα οι ξηροί καρποί προστατεύουν την καρδιαγγειακή υγεία και μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου από έμφραγμα ή από...

Close