Ι.Μ.Βέροιας: Η ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου

Με επίκεντρο τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας, εορτάστηκε το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.
Την παραμονή της εορτής το εσπέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο, ενώ ανήμερα της εορτής προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας και στο τέλος χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Σαρηγιαννίδη Μιχαήλ, ο οποίος διακονεί πολλά έτη στο αναλόγιο και στο ιερό βήμα της ενορίας.

Στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού υπάρχει Παρεκκλήσιο προς τιμήν του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επακούσας ρημάτων τών θεϊ­κών, τόν σταυρόν σου επ’ ώμων αναλαβών, τώ κόσμω εσταύρωσας σε αυτόν».

Κυριακή μετά τήν ύψωση τού τι­μίου καί ζωοποιού Σταυρού η αυ­ριανή Κυριακή, καί η Εκκλησία μας θά μάς υπεν­θυμίσει τόν λόγο τού Κυρίου μας ότι, όποιος θέλει νά τόν ακολου­θήσει, θά πρέπει πρώ­­τα νά σηκώ­σει τόν δικό του σταυρό.

Γιά νά μήν νομίζουμε όμως ότι η προϋπό­θεση αυτή, τήν οποία θέτει ο Χριστός γιά τόν κάθε πιστό, δέν είναι δυνατό νά πραγματοποιηθεί ή δέν ισχύει στήν εποχή μας, η Εκκλη­σία προ­βάλλει σήμερα καί τι­μά έναν άγιο τής εποχής μας, έναν άγιο πού έζησε στίς ημέρες μας, πού έζησε στόν κόσμο καί συνα­να­στράφηκε μέ τούς ανθρώ­πους, έναν άγιο πού είχα­με τήν ευλογία νά τόν γνωρίσου­μεκαί εμείς.

Ο άγιος αυτός είναι ο πρόσφα­τα αναγνωρισθείς από τό Οικου­με­νι­κό μας Πατριαρ­χείο όσιος Αμφι­λό­χιος Μακρής, ο όσιος Αμφι­λό­χιος τής Πάτμου, τόν οποίο τιμά ιδιαι­τέρως η ενορία σας, έχοντας αφι­ε­­ρώ­σει από πέρσυ ένα παρεκ­κλήσιο στή μνή­μη του.

Προβάλλει, λοιπόν, η Εκκλησία μας τόν όσιο Αμφιλόχιο, διότι, όπως ψάλλει ο υμνογράφος, ο όσιος, υπακούοντας στόν λόγο τού Χριστού, «ανέλαβε επ’ ώμων» τόν σταυρόν του καί σταύρωσε τόν εαυτό του γιά τόν κόσμο.

Μέ τό παράδειγμα, δηλαδή, τού οσίου Αμφιλοχίου θέλει η Εκκλη­σία μας νά μάς δι­δάξει ότι ο λό­γος τού Κυρίου μας πού προανέφερα, ότι όποιος θέλει νά τόν ακολου­θή­σει, θά πρέ­πει νά άρει τόν σταυρό του, ισχύει γιά τόν καθένα μας, καί η πραγμά­τωσή του είναι εφι­κτή, εφόσον ο άνθρωπος τό θελή­σει καί τό αποφασίσει.

Σταυροί υπάρχουν πολλοί καί διαφορετικοί στή ζωή μας. Σταυ­ρός μπορεί νά είναι γιά κάποιους οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι πειρα­σμοί ή οι ασθένειες πού συναντά στή ζωή του καί καλείται νά αντι­μετωπίσει μέ ταπείνωση καί υπο­μονή. Μπορεί ακόμη νά είναι η άσκηση, η αφιέρωση τού ανθρώ­που στόν Θεό, η μοναχική ζωή, η ιερω­σύ­νη καί η διακονία τού Θεού καί τών ανθρώπων.

Ο εορταζόμενος όσιος Αμφιλό­χιος σήκωσε πολλούς από αυτούς τούς σταυρούς ζωή του, όχι μόνο γιατί αφιέρωσε τή ζωή του στόν Θεό καί τήν άσκηση, αί­ροντας τόν σταυρό τής μοναχικής ζωής, αλλά καί ως κληρικός καί ηγού­μενος τής Ιεράς Μονής τού αγίου Ιωάν­νου τού Θεολόγου σή­κωσε τόν σταυρό τής ιερωσύνης καί τής πνευματι­κής πατρότητος καί κα­θο­δηγή­σεως τών ψυχών.

Καί ακό­μη, κα­θώς τά χρόνια εκεί­­να η πίε­ση πού ασκείτο από τούς Ιταλούς, υπό τήν κυριαρχία τών οποίων ευρισκόταν η Πάτμος καί όλα τά Δω­δε­κάνησα, πρός τούς ορθοδόξους Έλληνες κατοί­κους τους ήταν μεγάλη, ο όσιος Αμφι­λόχιος σήκωσε καί τόν σταυ­ρό τής εξορίας γιά τό πνευμα­τικό καί ιε­ρα­­ποστολικό έργο πού επιτε­λούσε, θέλοντας νά στηρίξει τούς ανθρώ­πους στήν ορθόδοξη πίστη καί συ­νείδηση σέ όλα τά Δωδεκάνησε, καί τό οποίο ενο­χλού­σε τούς κατακτητές πού ήταν, όπως γνωρίζουμε, παπικοί.

Παράλληλα όμως μέ τούς σταυ­ρούς πού σήκωνε ο όσιος, προσπα­θούσε καί κάτι ακόμη, προσπα­θού­σε νά σταυρώνει τόν εαυτό του, τόν παλαιό εαυτό του, γιά χάρη τού Χριστού.

Προσπαθούσε νά νε­κρώνει όποιες αδυναμίες είχε, ώστε απαλλασσόμενος από τό βά­ρος τους καί καθαρίζοντας τήν ψυ­χή του από αυτές, νά μπορεί νά δέχεται στήν ψυχή του τόν Χριστό καί νά μπορεί ακόμη νά αίρει τούς σταυρούς του μέ μεγαλύτερη ευ­κο­­λία, καθώς δέν είχε κάτι νά τόν κρατά καί νά τόν εμποδίζει νά ση­κώσει τόν σταυρό του.

Καί αυτό είναι κάτι πού διδάσκει καί σέ μάς ο όσιος Αμφιλόχιος μέ τό παρά­δειγ­μά του. Πολλές φορές διερω­τόμεθα, γιατί δέν είμεθα σέ θέση νά σηκώσουμε τόν σταυρό μας, όποιον σταυρό επιτρέψει ο Χρι­στός γιά τόν καθένα μας. Διε­ρωτό­μεθα, γιατί δέν έχουμε ούτε διάθε­ση νά τό επιχειρήσουμε.

Καί ο λόγος δέν είναι άλ­λος από τό γεγονός ότι δέν έχουμε νεκρώσει στήν ψυχή μας τά πάθη, τίς κακίες καί τίς αδυναμίες μας, καί αυτά είναι πού μάς βαρύνουν καί δε­σμεύ­ουν τή θέλησή μας καί γί­νο­νται εμπόδια στήν προσπά­θειά μας καί δέν μάς αφήνουν νά σηκώσου­με τόν σταυρό μας καί νά ακολου­θήσουμε τόν Χριστό.

Έχοντας, λοιπόν, σήμερα ενώ­πι­όν μας τό παράδειγμα τού οσίου Αμφιλοχίου τού εν Πάτμω, τόν οποίο ήρθαμε νά τιμήσουμε, άς εξε­­τάσουμε τόν εαυτό μας καί άς δούμε τί χρειάζεται νά νεκρώ­σου­με στήν ψυχή μας, ποιές είναι οι αδυναμίες καί τά ελαττώματά μας πού μάς εμποδίζουν νά ακολουθή­σουμε τόν Χριστό, όχι στά λόγια αλλά στήν ουσία, σηκώνοντας τόν σταυρό πού εμπιστεύθηκε ο Χριστός στόν καθένα μας, όχι γιά νά μάς επιβαρύνει, αλλά γιά νά μάς σώ­σει.

Καί άς προσπαθήσουμε νά απαλ­λα­γούμε από όλα αυτά, μι­μού­­μενοι τόν όσιο Αμφιλόχιο καί σταυ­ρώνοντας καί εμείς τόν εαυτό μας γιά χάρη τού Χριστού όπως καί εκείνος.

Έτσι, λοιπόν, άν θέλουμε νά τιμήσουμε έναν σύγχρονο άγιό μας, δέν έχουμε παρά νά μιμηθούμε τή ζωή του, γιατί καί εκείνος έζησε μέσα σέ δύσκολες συνθήκες, όπως ζούμε καί εμείς σήμερα, είτε μέ τόν κορωνοϊό, είτε μέ τήν κρίση, είτε μέ τά εθνικά μας θέματα.

Όλα αυτά είναι σταυροί καί είναι προβλήματα πού ο καθένας μας πρέπει νά σηκώσει, έχοντας εμπιστοσύνη στόν Θεό.

 

 

 

 

 

περισσότερα ΑΜΦΙΑ

Αλλά γιά νά σηκώσουμε πραγματικά τόν σταυρό μας, θά πρέπει νά καθάρουμε τήν ψυχή μας από όλα τά πάθη, τίς αδυναμίες, τίς κακίες τίς οποίες έχουμε, γιά νά μπορούμε καί εμείς νά σταθούμε κοντά στούς σύγχρονους αγίους μας, πού μάς δείχνουν τόν δρόμο πρός τήν αγιότητα.

Άς τό σκεφθεί ο καθένας μας καί άς αποφασίσει, αδελφοί μου. Αμήν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αργολίδα: Τίμησαν την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στη Νέα

Κίο

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Από πότε απαγορεύεται η Θεία Κοινωνία; Απολογία Κουμουτσάκου μετά τα “καρφιά” Χαρδιαλιά

Από πότε απαγορεύεται η Θεία Κοινωνία; Απολογία Κουμουτσάκου μετά τα “καρφιά” Χαρδιαλιά

Close