Κυθήρων Σεραφείμ: Όσοι οραματίζονται την Πανθρησκεία και την Παγκοσμιοποίηση…

Όσοι οραματίζονται τό «όραμα» τής Πανθρησκείας καί τής Παγκοσμιοποίησης, τής μιάς παγκόσμιας Κυβέρνησης. Όσοι εμπλέκονται καί είναι οπαδοί καί φορείς τού πνεύματος καί τών σκοτεινών σχεδίων καί στόχων τού Οικουμενισμού, γι αυτούς η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μας είναι ελλειματική αναφέρει στο μήνυμα του για το Πάσχα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ.
Ο σεβαστός Ιεράρχης δεν παραλείπει να αναφερθεί και στο έτος 2025 και τον από κοινού εορτασμό από Καθολικούς και Ορθοδόξους για το Πάσχα

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ:

Ο Αναστάσιμος χαιρετισμός, τό Χαίρετε, ο οποίος εξήλθε από τά χείλη τού Αναστάντος Κυρίου καί Θεού ημών, μέ αποδέκτας τάς αγίας Μυροφόρους γυναίκας, επλήρωσε αφάτου καί ανεκφράστου πνευματικής χαράς καί ευφροσύνης τάς θεοσεβείς καρδίας τών αγίων αυτών Μαθητριών τού Χριστού.

Ο Ιερός Ευαγγελιστής Απόστολος Ματθαίος σημειώνει : «αι δέ (άγιαι Μυροφόροι) προσελθούσαι εκράτησαν αυτού τούς πόδας (τού Θεανθρώπου Κυρίου μας) καί προσεκύνησαν αυτώ», «… μετά φόβου δέ καί χαράς μεγάλης έδραμον απαγγείλαι τοίς μαθηταίς αυτού», μετά τήν οπτασίαν τού αγγέλου καί τό μήνυμα τής εκ νεκρών Αναστάσεως τού Σωτήρος μας Ιησού Χριστού.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι: «όταν (αι Μυροφόροι γυναίκες)εξήλθον από τού μνημείου (τού Θείου Διδασκάλου) μετά φόβου καί χαράς, τότε ο Ιησούς τάς συνήντησε λέγων· Χαίρετε». Τήν σημασίαν καί τήν αξίαν τού «Χαίρετε» κατανοεί κανείς, όταν λάβη υπ όψιν του τά αισθήματα φόβου, τρόμου καί εκστάσεως, αλλά καί τόν οχετόν τών δακρύων, τά οποία διακατείχαν τάς αγίας Μυροφόρους. Τό «Χαίρετε» τού Αναστάντος θριαμβευτού Κυρίου μας ηλέκτρισε καί ετόνωσε δεόντως τάς πληγείσας υπό τού βαθέος πόνου καί τής βαρείας θλίψεως καρδίας τών διακονουσών Μυροφόρων τόν σαρκί επιφανέντα Σωτήρα Χριστόν. Καί εδώρισε εις αυτάς τήν πνευματικήν καί ανεκλάλητον χαράν, τόν αγλαόν αυτόν καρπόν τού Παναγίου Πνεύματος καί τό θείον δώρημα τής άνωθεν ειρήνης, τής ειρήνης τού Θεού.

«Χαίρετε λαοί καί αγαλλιάσθε». «Χαράς τά πάντα πεπλήρωται, τής Αναστάσεως τήν πείραν ειληφότα», ψάλλει ο ιερός υμνωδός τής Αγίας μας Εκκλησίας.

Εις τό σημείον αυτό θά μού επιτρέψετε, άγιοι Πατέρες καί αγαπητοί μου αδελφοί, νά παραθέσω περισπούδαστα αποσπάσματα δύο Ποιμαντορικών Εγκυκλίων τού νεοφανούς αγίου Επισκόπου Εδέσσης, Πέλλης καί Αλμωπίας Καλλινίκου, τού προσφάτως αγιοκαταταχθέντος εις τό Αγιολόγιον τής Αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, αι οποίαι απελύθησαν πρό πεντηκονταετίας διά τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τής Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης καί Αλμωπίας επί τή Αγία καί Μεγάλη Κυριακή τής λαμπροφόρου Αναστάσεως τού Θείου Λυτρωτού μας καί αποτελούν μνημειώδη πνευματικά ποιμαντικά κείμενα.

«Χαίρετε. Είναι ο πρώτος λόγος, ο οποίος εξήλθεν από τά χείλη τού Αναστάντος θριαμβευτού, τού Αναστάντος Νικητού τού θανάτου, τού Αναστάντος Διδασκάλου. Λόγος καί πράξις συγχρόνως. Αμέσως μετεδόθη η χαρά πρός τάς ανησύχους καί λυπημένας Μυροφόρους. Αμέσως η ειρήνη εισήλθεν εις τάς ταραγμένας καρδίας των. Αμέσως ο Αναστάς Θεάνθρωπος τάς εχαροποίησε.

Χαίρετε επαναλαμβάνει ο Αναστάς Κύριος πρός όλους τούς ανθρώπους πάσης εποχής, τάξεως, ηλικίας, φύλου καί φυλής…

Άς ακούσωμεν λοιπόν τήν χαρμόσυνον αυτήν φωνήν. Άς προσέξωμεν τό χαροποιόν μήνυμα τής Αναστάσεως. Άς τρέξωμεν ως αι Μυροφόροι πρός τόν τάφον τού Ενανθρωπήσαντος Θεού. Είναι πηγή ζώντος ύδατος. Είναι καταρράκτης Θείων Ευλογιών. Άς πλησιάσωμεν τόν Αναστάντα Κύριον. Είναι ο Θεός μας. Είναι ο Αρχηγός τής Πίστεώς μας. Άς συνδεθώμεν μέ τήν Εκκλησίαν μας, τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν μας, τήν Εκκλησίαν τών Πατέρων μας, τήν Κιβωτόν τού Ελληνικού Έθνους. Άς θέσωμεν ως κανόνα καί γνώμονα τής ζωής μας τό Ιερόν Ευαγγέλιον. Άς λάβωμεν τήν Χάριν διά τών Θείων Μυστηρίων τού Χριστού.

Άς συναντήσωμεν τόν Αναστάντα Ιησούν. Θά ακούσωμεν τόν γλυκύτατον λόγον Χαίρετε. Θά ακούσωμεν Χαίρετε κουρασμένοι στρατοκόποι τής ζωής. Χαίρετε πονεμένοι άνθρωποι. Χαίρετε πικραμένοι απόγονοι τού Αδάμ. Χαίρετε πάντες. Νύν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε καί γή καί τά καταχθόνια· εορταζέτω γούν πάσα κτίσις τήν Έγερσιν Χριστού, εν ή εστερέωται» (1971).

«…Νά ζήσωμεν αγίαν ζωήν εν Χριστώ. Νά γίνωμεν νέοι εις τήν καρδίαν μέ πόθους ιερούς καί ανωτέρους. Νέοι εις τόν νούν μέ σκέψεις αγίας. Νέοι εις τάς αποφάσεις καί πρό παντός νέοι εις τάς πράξεις. Αγνοί, ειρηνικοί, εγκρατείς, φιλάδελφοι, δίκαιοι, ελεήμονες, ανεξίκακοι, ευχάριστοι, ταπεινοί, απλοί, άκακοι, φιλαλήθεις, ευθείς, άγιοι, άνθρωποι τού Θεού. Νά συντελεσθή πνευματική ανάστασις, αναγέννησις, αναμόρφωσις, μεταμόρφωσις, νέα Δημιουργία».

Αγαπητοί μου Αδελφοί καί Πατέρες,

Αδελφοί μου Χριστιανοί.

Από τά δύο αυτά ποιμαντορικά αποσπάσματα είδαμε καθαρά πόσον καί εις ποίον βαθμόν ο άγιος εκείνος Μητροπολίτης Εδέσσης Καλλίνικος εβίωνε αληθινά καί μετέδιδε μέ ζωντάνεια καί παλμό τήν πνευματική χαρά, τήν χαρά τού Χριστού, τά ζωοδώρητα θεία μηνύματα.

Τόν Αγιοπνευματικό καί χαρμόσυνο αυτόν χαιρετισμό, τό «Χαίρετε», τόν απηύθυνε ο Αναστάς Κύριος καί Θεός μας σέ πληγωμένες από τήν λύπη καί τόν πόνο ψυχές, στίς άγιες Μυροφόρες Γυναίκες, οι οποίες εβίωσαν από κοντά τά άγια καί άχραντα Πάθη τού Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, τού Θείου Διδασκάλου των, καί συνέπασχαν μέ τήν Αγνήν Θεομήτορα κατά τίς φρικτές ώρες τής Σταυρώσεώς Του καί τού ενταφιασμού Του.

Τό «Χαίρετε» τού Θείου Λυτρωτού μας ήτο τό βάλσαμο τής πονεμένης καρδίας των καί επέφερε τήν πνευματικήν αλλοίωσιν καί χαρίτωσίν των. Ο Αναστάσιμος ύμνος· «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι …» λέγει εις τήν συνέχεια· «…ιδού γάρ ήλθε διά τού Σταυρού χαρά εν όλω τώ κόσμω…», περιγράφων τά ευεργετικά αποτελέσματα τής υπερτάτης Σταυρικής Θυσίας τού Θεανθρώπου Κυρίου μας : τήν λαμπράν νίκην κατά τού διαβόλου καί τών πονηρών πνευμάτων καί τήν κατανίκησιν τού θανάτου, τής αμαρτίας καί τής φθοράς. Ο Σταυρός τού Κυρίου μας ανεδείχθη «όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον».

Εις τό βιβλίον τών Πράξεων τών Αποστόλων διαβάζουμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος καί Ιωάννης, αφού εφυλακίσθησαν διότι εκήρυττον τήν Ανάστασιν τού Σωτήρος Χριστού καί εθεράπευσαν πολλούς ασθενείς, μετά δέ τήν θαυμαστήν αποφυλάκισίν των από τόν άγγελον Κυρίου εδάρησαν ανηλεώς από τούς δημίους, «επορεύοντο χαίροντες από προσώπου τού (Ιουδαϊκού) συνεδρίου ότι υπέρ τού ονόματος αυτού (τού Θεανθρώπου Κυρίου μας) κατηξιώθησαν ατιμασθήναι» (Πραξ. ε, 41).

Ο θείος Απόστολος Παύλος έλεγε· «χαίρω εν τοίς παθήμασί μου» (Κολ. α, 24). Η χαρά του ήτο υπέρμετρη διά τά υπέρ τού γλυκυτάτου Ιησού Χριστού παθήματά του. Ο δέ άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος γράφει εις τήν Καθολική του Επιστολή : «Πάσαν χαράν ηγήσασθε, αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις». Οι τρείς παίδες τών Εβραίων, οι οποίοι μέ διαταγήν τού βασιλέως τής Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορος δέν «ελάτρευσαν τήν κτίσιν παρά τόν Κτίσαντα (Κύριον καί Θεόν)», «αλλά πυρός απειλήν ανδρείως πατήσαντες χαίροντες έψαλλον· Υπερύμνητε, ο τών Πατέρων Κύριος καί Θεός ευλογητός εί». Οι άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες στρατιώται, οι οποίοι εμαρτύρησαν εις τήν παγωμένη λίμνη τής Σεβαστείας, μέ χαράν απεδύθησαν τά ενδύματά των καί έσπευσαν νά εισέλθουν εις τήν λίμνην κράζοντες· «Δριμύς, ο χειμών, γλυκύς ο Παράδεισος». Καί τά εκατομμύρια τών αγίων Μαρτύρων τής πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας καί τών μετέπειτα χριστιανικών αιώνων «αγωνιζόμενοι ως εν αλλοτρίοις σώμασιν» έχαιρον χωρούντες πρός τό μαρτύριον.

Αδελφοί μου,

Ακούοντες «τό φαιδρόν τής Αναστάσεως κήρυγμα» καί τό θερμόν μήνυμα τού Αναστάντος Κυρίου μας «Χαίρετε» ενδεχομένως νά αναλογίζεσθε άν καί κατά πόσον τά ουράνια αυτά σαλπίσματα συγκινούν καί έχουν τήν δύναμιν νά επιδράσουν καταλυτικώς καί νά αναμορφώσουν τήν ανήσυχον εποχήν μας καί τούς τεταραγμένους καιρούς μας, πού πλήττονται από τό άγχος, τήν αγωνία καί αβεβαιότητα διά τό αύριον καί ευρίσκονται υπό τήν δαμόκλειον σπάθην ενός κορωνοϊού , καί δή μεταλλαγμένου.

Όμως, άς μή ξεχνάμε ότι καί τότε πού ακούσθηκε από τά χείλη τού Αναστάντος Κυρίου μας τό «Χαίρετε» δέν ήσαν καλύτερα τά πράγματα. Ο σκληροπυρηνικός Ιουδαϊσμός, η ειδωλολατρία, τό δωδεκάθεο, οι ανατολικές θρησκείες, οι αγωνίες, οι αβεβαιότητες, οι αναταραχές, οι αμφισβητήσεις, τά σκάνδαλα, καί ό,τι άλλο σκοτεινό καί επικίνδυνο διά τό μέλλον τής ανθρωπότητος, αναφαίνονταν στόν ορίζοντα. Τό «Χαίρετε», όμως, τού Θείου Διδασκάλου διέλυσε τά σκότη τής αγνοίας, τής αγνωσίας τού αληθινού Θεού καί τής ειδωλομανίας. Έταμε τήν ιστορία αποφασιστικά καί οριστικά εις τήν πρό Χριστού καί τήν μετά Χριστόν εποχήν, τήν νέαν εν Χριστώ εποχήν τής Θείας Χάριτος (καί όχι εις τήν πρό κορωνοϊού καί τήν μετά κορωνοϊόν εποχήν, τήν οποίαν «ευαγγελίζονται» οι τής νέας εποχής καί τής νέας τάξεως πραγμάτων άνθρωποι).

Όσοι οραματίζονται τό «όραμα» τής Πανθρησκείας καί τής Παγκοσμιοποίησης, τής μιάς παγκόσμιας Κυβέρνησης. Όσοι εμπλέκονται καί είναι οπαδοί καί φορείς τού πνεύματος καί τών σκοτεινών σχεδίων καί στόχων τού Οικουμενισμού.

Όσοι δέν είναι πιστά καί αφοσιωμένα τέκνα τής Μιάς καί Μόνης Αγίας Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας, αλλά θεωρούν καί αποδέχονται τήν κάθε ετερόδοξη ομολογία ως μία από τίς πολλές «εκκλησίες», οι οποίες σάν άλλο μωσαϊκό πρέπει νά «συγκολληθούν» γιά νά αποτελέσουν, κατά τήν πεπλανημένη αντίληψι καί θεωρία τους, τήν Εκκλησία τού Χριστού.

Γιατί γι αυτούς η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μας είναι ελλειματική καί δέν συγκροτεί τήν Μία Αγία Καθολική καί Αποστολική Εκκλησία τού Ιερού Συμβόλου Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Οικτρά καί ζοφερά πλάνη. Γι αυτό καί απροϋπόθετα, χωρίς τήν λύσιν όλων εν γένει τών δογματικών, εκκλησιολογικών καί κανονικών διαφορών, προσβλέπουν εις τό κοινόν εορτασμόν Ορθοδόξων καί Παπικών τό έτος 2025, πού θά εορτασθή η ιστορική επέτειος τών 700 ετών από τής συγκλήσεως τής Α εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου, αποβλέποντες, απροϋποθέτως επαναλαμβάνομεν, εις τό κοινόν ποτήριον καί τήν ένωσιν.

Τό «Χαίρετε» τού Αναστάντος Κυρίου μας, αδελφοί μου, όταν τό αποδεχθούμε καί τό ενστερνισθούμε «εν καθαρά καρδία» εμείς οι Χριστιανοί τού 21ου αιώνος, θά αποκτήσωμε τήν εν Χριστώ Αναστάντι πνευματικήν χαράν, τήν ειρήνην καί τήν αγάπην τού Ζωοδότου Χριστού, καί τήν σταθερή πίστι καί κραταιά ελπίδα εις τό μέγα έλεος, τήν φιλανθρωπία τού Θεού καί τήν κληρονομία τών αιωνίων αγαθών τής Επουρανίου Βασιλείας.

Υπό τίς συνθήκες καί τά απαγορευτικά μέτρα τής επιδημίας τού κορωνοϊού η Τοπική μας Εκκλησία επέλεξε νά γίνη αυτή τή φορά η τελετή τής Αναστάσεως καί η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία μετά τήν 5ην πρωϊνήν τής Μεγάλης Κυριακής τού Πάσχα.

Ευχόμενος, όθεν, πλούσιες τίς Θείες ευλογίες καί τά πνευματικά αγαθά τού Αναστάντος Κυρίου καί Θεού μας, αλλά καί κάθε βιοτική καί υλική δωρεά από τόν Θείο Δωρεοδότη σέ σάς, στίς οικογένειές σας, εις τήν Αγία μας Εκκλησία, τό Έθνος μας καί εις τόν σύμπαντα κόσμον, καί ιδιαιτέρως εις τούς προσφιλείς μας ναυτικούς, διατελώ,

Μετά Πασχαλίων ευχών καί ευλογιών

Ο Μητροπολίτης

Ο Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφείμ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Αλεξανδρείας Θεόδωρος: Η χαρά της Αναστάσεως να διώξει όλα τα σύννεφα της πανδημίας

Με αναστάσιμο και πανηγυρικό χαρακτήρα

Close