Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάσθηκαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τα Χριστούγεννα

Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάσθηκαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τα Χριστούγεννα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν του Πατριαρχείου:

Ούτω, την Παρασκευήν, 24ην μηνός Δεκεμβρίου 2016/ 6ην Ιανουαρίου 2017, μετά την εν τω Πατριαρχείω εθιμοτυπικήν επίσκεψιν της Ιεροσολυμιτικής Αστυνομίας εις το Πατριαρχείον, η Αγιοταφιτική Συνοδεία υπό τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων, των κωδώνων κρουομένων, τη προπορεύσει των Ορθοδόξων Προσκόπων κατηυθύνθη διά την πύλην του Δαυίδ. Ενταύθα, τα μέλη της συνοδείας επεβιβάσθησαν οχημάτων και τη προπορεύσει Αστυνομικής συνοδείας μετέβησαν εις την μεταξύ Ιεροσολύμων και Βηθλεέμ Ιεράν Μονήν του Προφήτου Ηλιού.

Ενταύθα προϋπήντησαν τον Μακαριώτατον οι Δήμαρχοι των πόλεων Βηθλεέμ, Χωρίου των Ποιμένων και Μπετζάλλας και οι συνεργάται αυτών και η Ισραηλινή Στρατιωτική Διοίκησις της περιοχής Κφαρ Ετζιόν.Ηκολούθησε η προσκύνησις εις τον Ιερόν Ναόν και το κέρασμα.

Ευθύς αμέσως, των Ισραηλινών ιππέων προπορευομένων, η Πατριαρχική Συνοδεία εσυνέχισε διά το σύνορον του τάφου της Ραχήλ. Διελθούσα τούτο, εσυνέχισε τη προπορεύσει των Παλαιστινίων μοτοσυκλετιστών και εν βραδεί αυτοκινητικώ ρυθμώ, λόγω της προπορεύσεως των Προσκόπων, του πλήθους των κατοίκων της Βηθλεέμ ανεξαρτήτως θρησκεύματος δεξιά και αριστερά της οδού, ζητούντος την ευλογίαν του Μακαριωτάτου, έφθασεν εις την πλατείαν της Βηθλεέμ.

Ενταύθα ο Μακαριώτατος εγένετο δεκτός υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, των Αγιοταφιτών Ιερομονάχων ενδεδυμένων, και των εγγάμων Πρεσβυτέρων του Πατριαρχείου των ομόρων κωμών της Βηθλεέμ, της Δημάρχου της Βηθλεέμ, του Νομάρχου, των Αστυνομικών Αρχών και των Προσκόπων, του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και του λοιπού Προξενικού προσωπικού, και της καθηγητρίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Αντωνίας Μοροπούλου, και αθρόου λαού.

Από της πλατείας της Βηθλεέμ, άμα τη Πατριαρχική υποδοχή, εγένετο η είσοδος διά της αυλής εις την Βασιλικήν.

Άμα τη εισόδω, του Έλληνος Προξένου ισταμένου δεξιά και της Δημάρχου της πόλεως Βηθλεέμ αριστερά, η συνοδεία κατηυθύνθη εις τον χώρον έμπροσθεν του εικονοστασίου, εκείθεν δε στραφείσα δεξιά προς το παρεκκλήσιον του Αγίου Νικολάου, κατήλθεν εις το θεοδέγμον Σπήλαιον.

Ενταύθα εν τη ψαλμωδία ελληνιστί υπό του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και του κ. Αλβανού και της χορωδίας αραβιστί έλαβε χώραν η κάθοδος και η Προσκύνησις εις το Θεοδέγμον Σπήλαιον, ακολούθως δε διά της βορείου πύλης η άνοδος εις το παρεκκλήσιον, ω χρώνται οι Αρμένιοι και η στάσις εις το Καθολικόν έμπροσθεν του Αγίου Εικονοστασίου.

Ενταύθα ανεγνώσθησαν αι Μεγάλαι Ώραι των Χριστουγέννων μετά των θυμιαμάτων αυτών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, αι οποίαι και κατέληξαν διά του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου κατά το καθεστώς την 3.30 μ.μ. ώραν.

Ακολούθως διά της πύλης του Βαπτιστηρίου εγένετο η άνοδος εις το ηγουμενείον, ένθα παρετέθη νηστήσιμος τράπεζα.

Το εσπέρας περί την 7.00 μ.μ. ώραν η Α.Θ.Μ. παρέθεσε δεξίωσιν προς τιμήν του Προέδρου του Παλαιστινιακού κράτους Μαχμούντ Αμπάς Αμπού Μάζεν και άλλων Παλαιστινίων Κυβερνητικών εξ Ιορδανίας, και του Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων κ. Μπίσερ Χασάουνε.

B´. ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ.

Την 10.30’ μ.μ. της Παρασκευής, 24ης Δεκεμβρίου/ 6ης Ιανουαρίου 2017, ήρξατο η εορτή των Χριστουγέννων διά της ακολουθίας του Όρθρου. Προς τούτο εγένετο επίσημος είσοδος των Ορθοδόξων εις την Βασιλικήν από της νοτίου πύλης του Βαπτιστηρίου, προεξάρχοντος του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, ο οποίος άμα τη εισόδω ανέγνωσε τον Προοιμιακόν ψαλμόν, εν ω οι ψάλται Πρωτοψάλτης Αρχιμανδρίτης Αριστόβουλος δεξιά ελληνιστί και η χορωδία της Βασιλικής της Γεννήσεως υπό τον κ. Σαμούρ Λώρενς αριστερά αραβιστί έψαλλον τα τροπάρια του Όρθρου.

Περί την 11.30 μ.μ. ώραν αφίχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και έψαλε τας Καταβασίας «Χριστός Γεννάται δοξάσατε», «έλαβε καιρόν» και εισήλθεν εις το Ιερόν Βήμα, ένθα έλαβε χώραν ο αδελφικός Αρχιερατικός ασπασμός και οι ιερείς ομοίως «έλαβον καιρόν».

Τούτων τελεσθέντων περί την 12.00´ μεσονύκτιον ώραν, ο Μακαριώτατος εξήλθεν απο της πύλης του Ιερού και έχων δεξιάν Αυτού τον Πρόεδρον του Παλαιστινιακού κράτους εξοχώτατον κ. Μαχμούτ Αμπάς Αμπού Μάζεν και τον Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος κ. Χρήστον Σοφιανόπουλον αριστερά, των Αρχιερέων και των Ιερέων ενδεδυμένων και των Κυβερνητικών και Προξενικών εκπροσώπων και αθρόου Ορθοδόξου λαού συμμετέχοντος εν προσευχή κατήλθεν εις το Θεοδέγμον Σπήλαιον, εν ω εψάλλετο το «Δεύτε ίδωμεν πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός».

Ενταύθα των Αναβαθμών ψαλέντων, ανεγνώσθη η Ευαγγελική Περικοπή της του Χριστού κατά σάρκα Γεννήσεως εκ του κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου ελληνιστί και αραβιστί, «τω καιρώ εκείνω εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου». Μετά το Ευαγγέλιον ανεγνώσθη το Μήνυμα των Χριστουγέννων του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφιλου υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως ελληνιστί και αραβιστί υπό του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ήσσα Μούσλεχ, υπευθύνου Τύπου του Πατριαρχείου εις τα αραβικά Μ.Μ.Ε., ο δε Μακαριώτατος εις το Μήνυμα Αυτού, επ᾽ ευκαιρία της παρουσίας του Εξοχωτάτου Προέδρου του Παλαιστινιακού Κράτους, ιδιαιτέρως υπεγράμμισε τα κάτωθι: “τω δε Προέδρω του Παλαιστινιακού Κράτους Εξοχωτάτω κ. Μαχμούδ Αμπάς – Αμπού Μάζεν, ευχόμεθα υγιείαν, δύναμιν, ευστάθειαν και ευόδωσιν όλων των υπέρ του Παλαιστινιακού λαού ενεργειών Αυτού, ευχαριστούμεν δε Αυτώ διά την τιμήν της παρουσίας Αυτού εις την ημετέραν εορτήν και δι᾽ όσα προνοεί και κήδεται υπέρ του ημετέρου Πατριαρχείου και όλων των Χριστιανών της Αγίας Γη”.

Ηκολούθησε η προσκύνησις εις τον αστέρα και την φάτνην και η άνοδος από της βορείου πύλης του Σπηλαίου και εν συνεχεία η λιτανεία τρις διά των κλιτών της Βασιλικής της Γεννήσεως, των ψαλτών ψαλλόντων και κατέληξεν εις το μέσον της Βασιλικής, ένθα ανεπέμφθη δέησις.

Ηκολούθησεν ο Όρθρος, του Μακαριωτάτου ψάλλοντος την Θ´ Ωδήν, οι Αίνοι, η Δοξολογία και η θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου και συλλειτουργούντων των Αγιοταφιτών Αρχιερέων Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου Γέροντος Αρχιγραμματέως, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Πέλλης κ. Φιλουμένου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ και Ιερέων Αγιοταφιτών και άλλων Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων εν μέσω πλήθους αθρόου πιστού λαού αινούντος και δοξολογούντος τον Θεόν. Της θείας Λειτουργίας εις το Θεοδέγμον Σπήλαιον προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος.

Η Θεία Λειτουργία έληξεν εις τας 3.30π.μ. της ημέρας των Χριστουγέννων, 25ης Δεκεμβρίου 2016/ 7ης Ιανουαρίου 2017.

Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας ο ηγούμενος και ανακαινιστής της Μονής Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος περέθεσε πλουσίαν τράπεζαν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Πέταξε την υπερηφάνεια σου έξω από την πόρτα του σπιτιού σου
Πέταξε την υπερηφάνεια σου έξω από την πόρτα του σπιτιού σου

Προσπαθήστε να παλέψετε με το ευέξαπτο του χαρακτήρα σας.

Close