Μην ξεχνάτε να εκπληρώνετε τα τάματα

Μί­α ι­ε­ρα­τι­κή οι­κο­γέ­νεια σ έ­να χω­ριό τής Τρι­πό­λε­ως, κοντά στό μο­να­στή­ρι τής πά­νω Χρέ­πας, πή­γαι­νε μέ τό κάρ­ρο στό χω­ρά­φι έ­χοντας καί τό μι­κρό κο­ρι­τσά­κι τους μα­ζί.
Στόν δρό­μο έ­πε­σε η μι­κρή α­πό τό κάρ­ρο, χτύ πη­σε καί έ­τρε­χε αί­μα α­πό τά αυ­τιά της.
Οι γο­νείς φο­βού­με­νοι μήν πε­θά­νη έ­τα­ξαν νά τήν α­φι­ε­ρώ­σουν στό Μο­να­στή­ρι τής Πα­να­γί­ας στήν πά­νω Χρέ­πα, νά γί­νη μο­να­χή ό­ταν με­γα­λώ­ση. Η κό­ρη τους έ­γι­νε κα­λά καί ό­ταν λί­γο με­γά­λω­σε, χω­ρίς νά ξέ­ρη τί­πο­τε γι­ά τό τά­μα τών γο­νέ­ων της έ­φυ­γε πρίν α­κό­μη ε­νη­λι­κι­ω­θή καί πή­γε νά μεί­νη στήν πά­νω Χρέ­πα. Οι γο­νείς της τήν α­νε­ζή­τη­σαν, τήν βρή­καν καί τήν έ­φε­ραν στό σπί­τι. Αυ­τή αρ­ρώ­στη­σε. Τό­τε πά­λι α­να­νέ­ω­σαν τό τά­μα τους καί η κό­ρη τους, α­φού έ­γι­νε κα­λά, ξα­να­έ­φυ­γε γι­ά τό Μο­να­στή­ρι.

Παρ όλα αυτά τήν ­πή­ραν πά­λι ξε­χνώντας τό τά­μα τους. Τό­τε πά­λι αρ­ρώ­στη­σε καί πλέ­ον κα­τε­νό­η­σαν ό­τι ο Θε­ός ζη­τά τήν εκ­πλή­ρω­ση τού τά­μα­τος. Πλέ­ον τήν ά­φη­σαν ε­λεύ­θε­ρη νά α­φι­ε­ρω­θή στόν Θε­ό καί νά υ­πη­ρε­τή­ση τήν Πα­να­γί­α στό Μο­να­στή­ρι της.

Πράγ­μα­τι έ­γι­νε μο­να­χή καί Η­γου­μέ­νη αρ­γό­τε­ρα καί πρό­κο­ψε στήν μο­να­χι­κή ζω­ή. Εί­ναι η ευ­λα­βέ­στα­τη καί ο­σί­ας μνή­μης γε­ρόντισ­σα Φι­λο­θέ­η πού εκοι­μή­θη τήν η­μέ­ρα τής αγί­ας Φι­λο­θέ­ης.

Αι­ω­νί­α της η μνή­μη. Τήν ευ­χή της νά έ­χου­με. Α­μήν.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο» και την ενότητα: «Θαυμαστά και διδακτικά περιστατικά», ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2008,

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Μόρφου Νεόφυτος για το ισχυρό τράνταγμα και τον μεγάλο σεισμό

Γιατί άραγε ο Θεός, διαμέσου των προφητών και των Αγίων του, ανακοινώνει στον κόσμο γεγονότα που πρόκειται να συμβούν, που...

Close