Μητροπολίτης π. Αυγουστίνος Καντιώτος:Τα προφητικά του λόγια για την Πατρίδα και την Ευρώπη

 Μητροπολίτης  π. Αυγουστίνος Καντιώτος:Τα προφητικά του λόγια για την Πατρίδα και την Ευρώπη

Ζοῦμε ἀγαπητοί μου σὲ ἐποχὴ ἀνήσυχη καὶ ταραγμένη. Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὁ κόσμος διψᾷ γιὰ μιὰ βαθειά ἀλλαγὴ καὶ δὲν γνωρίζει ποῦ θὰ βρῇ τὴν ἀναγκαία αὐτὴ ἀλλαγὴ ποὺ θὰ ἀπαλαγῆ ἀπὸ τὴν ἀδικία καὶ ἀθλιότητα. Εἰς αὐτὴ τὴν ἐποχή κυκλoφοροῦν συνθήματα μυστηριώδη, ποὺ ἐπιδροῦν στὸν ψυχικὸ κόσμο τοῦ ἀνθρώπου ὡς κάποιο χάπι ὑπνωτικοῦ… Ετσι εὐρισκόμεθα μπροστὰ σ᾽ἕνα περίεργο φαινόμενο, τὸ ὅποῖο παρασύρει τὸν κόσμο καὶ ἔχει τὰ γνωρίσματα τοῦ μύθου.

Ἡ ἀνθρωπότης πλήρωσε ἀκριβὰ τοὺς μύθους ποὺ κάποιοι ἐπιτήδειοι ἔπλασαν καὶ κυκλοφοροῦν. Γι᾽αὐτὸ χρειάζεται ὁ χριστιανός, ποὺ γνωρίζει τὴν Ἀλήθεια, νὰ προσέχῃ καὶ νὰ μὴ παρασύρεται ἀπὸ τοὺς μύθους τοῦ αἰῶνος (ἴδε Β´Τιμ. 4,4). Ἡ δὲ Ἐκκλησία ὁφείλει νὰ παρακολουθῇ τὰ παγκόσμια ρεύματα, νὰ ἐξετάζει καὶ νὰ ἐρευνᾶ, καὶ ὅπου ἀνακαλύπτει μύθους, ἱκανοὺς νὰ ἀπατήσουν τὸν λαό, μὲ ἐλεγκτικὸ κήρυγμα νὰ διαλύῃ τὸ ψεῦδος. Καὶ ὅπως ἕνα μπαλλόνι ποὺ βρίσκεται στὸν ἀέρα ἄν τὸ τρυπήσῃς μὲ μιὰ βελόνα, ἀμέσως σκάει, διαλύεται καὶ πέφτει, ἔτσι καὶ οἱ μύθοι, ἐντυπωσιακά μπαλλόνια διαλύονται ἄν ἀσκηθῆ ἐναντίον των ὁ ἔλεγχος τῆς ἀλήθειας.

Ἕνας τέτοιος μύθος εἶνε -ἄς μὴ ταραχθῃ κανείς- καὶ ἡ Ε.Ο.Κ., ποὺ λέγουν ὅτι θὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ε.Ο.Κ. εἶπαν ἐπίσημα χείλη, εἶνε ἡ μεγάλη ἱδέα, ἡ ὁποία πρέπει νὰ συγκινῇ καὶ νὰ κατευθύνῃ τὴν μικρὴ μας Πατρίδα. Ἡ ΕΟΚ ὁ παράδεισος τῆς Ἐδέμ! Ἂν ἤμουν ζωγράφος θὰ ζωγράφιζα ἕναν παράδεισο μὲ τὴν ἐπιγραφή «Ε.Ο..Κ.» Παράδεισος κλεισμένος ἐπὶ τοῦ παρόντος γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς πόρτες της θὰ ζωγράφιζα νὰ κάθεται ὁ πρωθυπουργός, οἱ ὑπουργοί οἱ βουλευτές, οἱ δημοσιογράφοι καὶ κόσμος, ὡς ἄλλοι ζητιάνοι νὰ κτυποῦν τῆς πόρτες τῆς ΕΟΚ συνεχῶς καὶ ἐπιμόνος καὶ νὰ λένε -ΕΟΚ ἀνοιξέ τὶς πόρτες σου καὶ δέξαι καὶ ἐμᾶς. Κοντά σου θὰ βροῦμε τὴ χαρά μας. Θὰ γίνουμε πλούσιοι καὶ εὐτυχεῖς!

Οἱ ἀρμόδιοι ποὺ στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὴν ΕΟΚ καὶ ἔγιναν διαπρύσιοι κήρυκες τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὰ γενικὰ καὶ ἀόριστα, δὲν ξέρουν τί κρύβει στὸ βάθος και τὸ πλάτος της ἡ ΕΟΚ. Διότι ἄν ἔβλεπαν πιο βαθειά καὶ ἀνέλυαν τὰ πράγματα ὁ μῦθος τῆς ΕΟΚ θὰ ἔσκαζε καὶ ἡ σκληρὴ πραγματικότητα θὰ φαίνονταν καὶ ὁ λαός θὰ ἔπαιρνε θέσι ἐναντίον της. Ἀλλὰ ἡ ἄγνοια, ὅπως εἶπαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας εἶνε «μήτερ συμφορῶν» Ὁ Χριστός ἐκήρυξε καὶ εἶπε «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθεια, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»(Ἰωαν. 8, 32). Ἡ ἀλήθεια ὄχι μόνο στὸν θρησκευτικὸ καὶ ἡθικὸ τομέα, ἀλλὰ καὶ στὸν κοινωνικὸ καὶ σὲ κάθε ἄλλο τομέα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ δραστηριότητος εἶνε ἀναγκαία.

Ἡ ΕΟΚ λόγω τῆς ἄγνοιας μοιάζει -γιὰ νὰ φέρουμε μία ἄλλη εικόνα-μὲ σάκκο, ποὺ ἐξωτερικῶς φαίνεται κατασκευασμένος μὲ ἐκλεκτὸ μετάξι καὶ φέρει ἐπιγραφές, ποὺ μιλοῦν γιὰ τὸ πολύτιμο περιεχόμενό τους καὶ προσελκύουν πολλούς. Ἀλλ᾽ ἂν ἀνοίξης τὸ σακκί δὲν θὰ βρῇς ἐκείνα ποὺ φαντάζεσαι. Ὄχι διαμάντια ἀλλὰ χαλίκια θὰ βρῇς καὶ ἀκόμα χειρότερα θὰ βρῇς ἄλλα πράγματα ποὺ προκαλοῦν ἀηδία καὶ ἐμετό.

ΕΟΚ! Σάκκος κλεισμένος! Τί περιέχει; Ὅσοι δὲν εἶνε εὐκολόπιστοι, ἀλλὰ δύσπιστοι καὶ ἔχουν πικρὴ πείρα τοῦ παρελθόντος, αὐτοὶ διερωτῶνται -Τί εἶνε ἡ ΕΟΚ; Ζητοῦν ἀπαντήσεις σε πολλὰ ἐρωτήματα, γιὰ νὰ ἀποφασίσουν καὶ νὰ καταλήξουν σὲ ὡρισμένα συμπεράσματα.

Ἡ δυσπιτία τους αὐτὴ ἐνισχύεται ἀπὸ τὶς γνῶμες καὶ κρίσεις τῶν ἀνθρώπων, ποὺ λόγῳ τῆς ιδιότητάς τους εἰς τὰ οικονομικά θέματα ἐξέφρασαν ἀνησυχίες ὡς πρὸς τὴν ὠφελημότητα καὶ ἀναγκαιότητα τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ.

Ἕνας ἐξ αὐτῶν, ποὺ ὑπῆρξε καὶ πρωθυπουργὸς τῆς δημοκρατικῆς μας Πατρίδος, τὸ εἶπε ξεκάθαρα, ὅτι ἡ συμμετοχή τῆς Ἑλλάδος στὴν Ε.Ο.Κ. εἶνε συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος σ᾽ἕναν σκληρότατο ἀγῶνα μεταξύ ζωῆς καὶ θανάτου καὶ δὲν ἐξεδήλωσε καμία αἰσιοδοξία ἐὰν στὸν ἀγῶνα αυτὸ κερδίση ἡ ζωὴ ή ὁ θάνατος.

Ἄλλος δε ἀρχηγός κόμματος, εἶπε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ρίχνεται εἰς τὸν λάκκο τῶν λεόντων. Ἕνας τρίτος, ποὺ ξέρει πολὺ καλὰ τὰ οικονομικά, εἶπε, ὅτι βαδίζουμε κυριολεκτηκὰ στὰ τυφλά. Δὲν ὑπάρχει καμία μελέτη, ποὺ νὰ μᾶς ἐνημερώνει ποιὲς βιομηχανίες θᾶ ἐξαφανιστοῦν, μὲ τὴν σύνδεση καὶ ποιὲς θὰ ἐπιβιώσουν.

πηγη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, Ευαγγελιστού Λουκά
Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο,Κυριακή 5-7, (Ε’ Ματθαίου)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Γαλάτας (ε΄ 22 – στ΄ 2) Ἀδελφοί, o καρπὸς τοῦ Πνεύματός

Close