Μητρώο On Line Media: Νέο τοπίο στην διαδικτυακή ενημέρωση

Την έναρξη του Μητρώου On Line Media σηματοδότησε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, μαζί με τον γενικό γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσο και την κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη.

Όπως ανακοινώθηκε, η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Μητρώο δε θα είναι υποχρεωτική, όμως πολύ ισχυρό θετικό κίνητρο θα αποτελεί το γεγονός ότι μόνο οι εγγεγραμμένες σε αυτό επιχειρήσεις θα έχουν δικαίωμα στην κρατική διαφήμιση.

Παράλληλα, στόχος της κυβέρνησης είναι και οι διαφημίσεις των τραπεζών να δίνονται μόνο στις εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα δικαιώματα των εργαζομένων και για τον τρόπο μέτρησης της επισκεψιμότητας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταγράφονται στο On Line Media και για πρώτη φορά αποκλείονται blog και προσωπικές ιστοσελίδες, καθώς οι επιχειρήσεις που  διαχειρίζονται τους ιστοτόπους θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ΑΦΜ. Θα πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων, όλοι οι μέτοχοι, ο εκδότης και οι διευθυντές. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν θα ορίζει εκείνη τους φορείς που θα διοχετεύσουν τα χρήματα τους, δεν θα υπάρχουν κριτήρια διανομής των διαφημιστών δαπανών – με βάση το μέγεθος, την επισκεψιμότητα κλπ – αλλά δεν θα επιτρέψει μόνον να λαμβάνουν κρατικό χρήμα επιχειρήσεις που δεν είναι καταγεγραμμένες.

Παράλληλα, για τα εγγεγραμμένα μέλη θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ειδικού software, που λειτουργεί ως παρατηρητήριο και «κόφτης» λογοκλοπής, οπότε οι ιστοσελίδες που λειτουργούν με copy paste, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν κάνοντας λογοκλοπή. Αυτό σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και σε τριάντα λεπτά από τη δημοσίευση θα ενημερώνει την αρχική πηγή.

Ο κ. Παππάς επισήμανε ότι η έναρξη λειτουργίας του καινοτόμου κυβερνητικού εργαλείου emedia εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Κυβέρνησης για τη ρύθμιση του χώρου των ΜΜΕ, μαζί με τη διαδικασία αδειοδότησης των εθνικής εμβέλειας καναλιών που προχωρά, τη δρομολόγηση της αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών, τη διαφάνεια στη χορήγηση κρατικής διαφήμισης και τη σύσταση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.  Στόχος της Κυβέρνησης είναι το Μητρώο να αποτελέσει ένα χρήσιμο μέσο για την ορθολογική, διάφανη και δίκαιη αξιοποίηση της κρατικής διαφήμισης καθώς και για την ενίσχυση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων διαδικτυακής ενημέρωσης.

Ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι η δημιουργία και λειτουργία του Μητρώου σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με οιανδήποτε βούληση παρέμβασης στο περιεχόμενο που διακινείται στο διαδίκτυο και πως όλοι, εφόσον πληρούν τη νομιμότητα έχουν το δικαίωμα καταχώρισης σε αυτό. Η εγγραφή των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στο on-line Μητρώο δεν είναι υποχρεωτική. Υπάρχουν όμως ισχυρά θετικά κίνητρα για τη χρήση του Μητρώου.

Κατ’ αρχάς το Παρατηρητήριο για τη Λογοκλοπή, ένα λογισμικό το οποίο θα επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο στους εγγεγραμμένους να διαπιστώνουν εάν το περιεχόμενό τους αναδημοσιεύεται χωρίς άδεια από άλλες ιστοσελίδες. Κατά δεύτερον, η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς, με τους περιορισμούς, φυσικά, των πνευματικών δικαιωμάτων. Και τέλος η δυνατότητα να γίνονται αποδέκτες της κρατικής διαφήμισης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης στο Μητρώο, δόθηκε διάστημα τριών (3) μηνών.

Ο υπουργός κατέληξε πως το Μητρώο δεν αποτελεί πανάκεια για όλα τα ελλείμματα και τις χρόνιες  δομικές αδυναμίες στο χώρο λειτουργίας των ΜΜΕ στην Ελλάδα, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της διαφάνειας. Τέλος, ευχαρίστησε τον  Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσο και τα στελέχη της ΓΓΕΕ που εργάστηκαν για μήνες προς αυτόν τον σκοπό.

Ο κ. Κρέτσος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε την αξιοποίηση του Μητρώου ως χρήσιμου εργαλείου για τη διάθεση της κρατικής διαφήμισης, σε αντίθεση με μέχρι σήμερα πρακτικές αδιαφάνειας και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, ως μία αναγκαία ρύθμιση ενός χαώδους, μέχρι σήμερα, μιντιακού τοπίου δεκαετιών. Πρόσθεσε πως το Μητρώο θα συμβάλει στην ανάδειξη και εξυγίανση των εργασιακών σχέσεων στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, γνωρίζοντας πόσο πλήττεται ο χώρος σε επίπεδο προσωπικού και σχέσεων εργασίας και αμοιβής.

Για την εγγραφή θα χρειάζεται η νομική μορφή της επιχείρησης, σε που ΔΟΥ υπάγεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος, καταγραφή των μετόχων. Θα καταγράφεται, επίσης,  ο εκδότης ή οι εκδότες, ο διευθυντής  και συνολικά ο αριθμός των εργαζομένων , χωρίς ονομαστική καταγραφή . Τέλος, θα υπάρχει μια περίοδος τριών μηνών στην οποία θα πρέπει να γίνει η καταχώρηση.

Αναλυτικά:

1. Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης εγγράφονται στο Μητρώο μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία γνωστοποιούνται προς καταχώριση τα εξής στοιχεία:

α) i) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, το όνομα και επώνυμο του ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Μέσου Ενημέρωσης, η διεύθυνσή του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του και η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. ii) |Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, η έδρα αυτής, η νομική μορφή της, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και το όνομα του νομίμου εκπροσώπου της. β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον από την κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα μέχρι φυσικού προσώπου των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), όπως εκάστοτε ισχύει, για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Η υποχρέωση υποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι.

γ) Το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του εκδότη και του διευθυντή της Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.

δ) Ο αριθμός των εργαζομένων δημοσιογράφων και η μορφή της εργασιακής σχέσης τους με την επιχείρηση.

2. Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων εντός δυο μηνών από τη συντέλεσή της.

Προνόμια

Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης:

α) Έχουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα υπό την επιφύλαξη του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα, καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανάθεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.

ΠΗΓΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Γέροντας Εφράιμ ο Φιλοθεΐτης: Η αμαρτία
Ποιον αγαπά ο Θεός;

Η αγάπη δεν φαίνεται από το τι δίνεις αλλά από το πώς το δίνεις. Αγάπη δεν είναι το άπλωμα του...

Close