Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, Αντωνίου του Μεγάλου και ΙΒ’ Λουκά

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Εβραίους (ιγ΄ 17 – 21)

Αδελφοί, πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε· αυτοί γαρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών υμών ως λόγον αποδώσοντες· ίνα μετά χαράς τούτο ποιώσι και μη στενάζοντες· αλυσιτελές γαρ υμίν τούτο. Προσεύχεσθε περί ημών· πεποίθαμεν γαρ ότι καλήν συνείδησιν έχομεν, εν πάσι καλώς θέλοντες αναστρέφεσθαι.
Περισσοτέρως δε παρακαλώ τούτο ποιήσαι, ίνα τάχιον αποκατασταθώ υμίν. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών τον ποιμένα των προβάτων τον μέγαν εν αίματι διαθήκης αιωνίου, τον Κύριον ημών Ιησούν, καταρτίσαι υμάς εν παντί έργω αγαθώ εις το ποιήσαι το θέλημα αυτού, ποιων εν υμίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού διά Ιησού Χριστού, ω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Αδελφοί, να υπακούετε και να υποτάσσεσθε εις τους προισταμένους σας, διότι αυτοί αγρυπνούν διά τας ψυχάς σας, σαν άνθρωποι που θα δώσουν λόγον για σας. Ας κάνουν αυτό με χαράν και όχι αναστενάζοντες, πράγμα που δεν θα ήτο προς το συμφέρον σας. Προσεύχεσθε για μας, διότι είμεθα πεπεισμένοι ότι έχομεν αγαθήν συνείδησιν, αφού θέλομεν να συμπεριφερώμεθα καλά σε κάθε περίπτωσιν.
Σας παρακαλώ να το κάνετε αυτό με μεγαλύτερον ζήλον διά να αποδοθώ πάλιν σ’ εσάς το ταχύτερον. Ο δε Θεός της ειρήνης ο οποίος ανέστησε από τους νεκρούς τον μέγαν ποιμένα των προβάτων, τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, με το αίμα αιωνίου διαθήκης, είθε να σας κάνη τελείους εις κάθε καλόν έργον, ώστε να κάνετε το θέλημά του.
Ας ενεργή αυτός μέσα σας το ευάρεστον ενώπιόν του διά του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κατά Λουκάν (ιζ΄ 12-19)

Τω καιρώ εκείνω, εισερχομένου του Ιησού εις τινα κώμην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οι έστησαν πόρρωθεν, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες· Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς.
Και ιδών είπεν αυτοίς· πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς τοις ιερεύσι. και εγένετο εν τω υπάγειν αυτούς εκαθαρίσθησαν. Εις δε εξ αυτών, ιδών ότι ιάθη, υπέστρεψε μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεόν, και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτώ· και αυτός ην Σαμαρείτης.
Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν· ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν; Οι δε εννέα που; Ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τω Θεώ ει μη ο αλλογενής ούτος; Και είπεν αυτώ· αναστάς πορεύου· η πίστις σου σέσωκέ σε.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, καθώς έμπαινε ο Ιησούς σ’ ένα χωριό, τον συνήντησαν δέκα άνδρες λεπροί, οι οποίοι εστάθηκαν λίγο μακρυά, και του φώναξαν, «Ιησού Διδάσκαλε, ελέησέ μας».
Όταν τους είδε, τους είπε, «Πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτόν σας εις τους ιερείς», και ενώ επήγαιναν, εκαθαρίσθησαν. Ένας απ’ αυτούς,όταν είδε ότι εθεραπεύθηκε, επέστρεψε δοξάζων τον Θεόν με δυνατήν φωνήν και έπεσε με το πρόσωπον εις τα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε· και αυτός ήτο Σαμαρείτης.
Τότε είπε ο Ιησούς, «Δεν εκαθαρίσθησαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα που είναι; Κανείς δεν ευρέθηκε να επιστρέψη διά να δοξάση τον Θεόν παρά αυτός ο αλλοεθνής;». Και είπε εις αυτόν, «Σήκω επάνω και πήγαινε· η πίστις σου σε έσωσε».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Εγκύκλιος Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου για το Δεκαπενταύγουστο
Το θαύμα της θεραπείας ως φανέρωση του Θεού

Μέσα από την κοινότητα των πάντων στο χώρο της Εκκλησίας κατανοείται και το «θαύμα».

Close