Πατριάρχης Κύριλλος: «Τυγχάνομεν μάρτυρες της καταστροφής του καθιερωμένου τρόπου ζωής των ανθρώπων »

“Τυγχάνομεν μάρτυρες της καταστροφής του καθιερωμένου τρόπου ζωής των ανθρώπων εις την Μέσην Ανατολήν και την Βόρειον Αφρικήν, όπου εκατομμύρια χριστιανοί καθώς και οπαδοί λοιπών θρησκειών αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τας εστίας αυτών, προκειμένου να αναζητήσουν εν ασφαλές καταφύγιον.” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πατρ. Μόσχας Κύριλλος στο μήνυμά του στην ΚΓ’ ετήσιας Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας. Αναλυτικά:

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος απέστειλε μήνυμα προς τους μετέχοντας της ΚΓ’ ετησίου Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας.

Προς τους μετέχοντας και τους προσκεκλημένους της ΚΓ’ Ετησίας Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας

(Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουλίου 2016)

Αξιοσέβαστοι μετέχοντες και προσκεκλημένοι της Συνελεύσεως,

Είναι χαρά μου να απευθύνω χαιρετισμόν προς όλους τους συνελθόντας προς την συμμετοχήν εις την ΚΓ’ Ετησίαν Συνέλευσιν της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας με κεντρικόν θέμα «Θεμελιώδεις παγκόσμιες αλλαγές – Ορθόδοξη άποψη».

Η ατονία της πίστεως, η απώλεια της ικανότητος συμμορφώσεως των επιθυμιών και των πράξεων των ανθρώπων προς τα διαχρονικά ηθικά ιδεώδη αποτελεί σήμερον μιάν εκ των κυριωτέρων απειλών διά το μέλλον της ανθρωπότητος. Ως εκ τούτου, η αύξησις ηδονισμού, ο απεριόριστος καταναλωτισμός, το πόθος διά τον εμπλουτισμόν και την πολιτικήν επιρροήν με κάθε εφικτόν μέσον.

Τυγχάνομεν μάρτυρες της καταστροφής του καθιερωμένου τρόπου ζωής των ανθρώπων εις την Μέσην Ανατολήν και την Βόρειον Αφρικήν, όπου εκατομμύρια χριστιανοί καθώς και οπαδοί λοιπών θρησκειών αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τας εστίας αυτών, προκειμένου να αναζητήσουν εν ασφαλές καταφύγιον. Η Ευρωπαική Ηπειρος ήλθεν αντιμέτωπος με το μεταναστευτικόν πρόβλημα, το οποίον ώξυνε τας διεθνικάς αντιθέσεις.

Εις την διαμορφωθείσαν κατάστασιν οι Ορθόδοξοι βουλευταί καθώς και πάντες οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέται οφείλομεν να έχομεν υπ’όψιν την προσωπικήν μας μεγάλην ευθύνην και να επιδεικνύωμεν σύνεσιν εις τας κοινάς προσπαθείας επί τω σκοπώ της δημιουργίας, εντός της κοινωνίας, προϋποθέσεων διά την πνευματικήν και την ηθικήν ανάπτυξιν του προσώπου, την προστασίαν του ιερού δώρου της ζωής από τας επιβουλάς και την υπεράσπισιν του δικαιώματος των ανθρώπων εις την ειρηνικήν συνύπαρξιν.

Σας εύχομαι εν καρποφόρον έργον και επικαλούμαι την ευλογίαν του Θεού.

† ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

Κύριλλος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ποιο είναι το διατροφικό προφίλ του Έλληνα
Ποιο είναι το διατροφικό προφίλ του Έλληνα

Μια αναδυόμενη τάση των Ελλήνων για μεγαλύτερη προσοχή στη διατροφή τους καταγράφει μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ),...

Close