Πρ. Αθανάσιος Μηνάς: «Οφειλομένη απάντηση στην ομάδα της δήθεν εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης»

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ

Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος γνωρίζει νά ψέλνει, δέν μπορεῖ κάτι τό ἐλάχιστο νά μήν τόν ἔχει ἀγγίξει ἀπό τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη την ἁγία. Βεβαίως καί μιλᾶμε γιά τόν κ. Φίλη, τόν Ὑπουργό τῆς Παιδείας. Μέσα λοιπόν ἀπό τά τροπάρια πού διάβασε τοῦ ὑπενθυμίζουμε τά ἑξῆς μεταξύ ἄλλων μηνύματα πού ἀποτελοῦν καί τήν ὀφειλομένη ἀπάντηση πού λέει ὁ τίτλος.

α) «Αἱ ἐντολαί τοῦ Θεοῦ εἶναι τιμιώτερες ἀπ’ὅλους τούς θησαυρούς τοῦ κόσμου καί ὅστις φυλάσσει αὐτάς, ἐντός αὐτοῦ εὑρίσκει τόν Θεόν». (Ὁσίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου)
β) «Ὅπου ἐκλείπουσι τά κακά ἤθη, εὑρίσκονται τά χρηστά (τά καλά). Ἐκεῖ κατοικεῖ ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα». (Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος)
γ) «Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ὡσάν κοινόν ἰατρεῖον. Ἕκαστος δύναται νά εὑρίσκει καί νά ἐκλέγει ἀπό αὐτήν τά φάρμακα ἀνάλογα πρός τό πάθος». (Μέγας Βασίλειος)
δ) Ὁ σατανάς μεταμορφώνεται καί σέ ἄγγελο φωτός. (Κορ.Β΄,κεφ.ια΄,στ.14)
Ἡ ἐν λόγῳ σοῦπερ μοντέρνα καί χωρίς ἀγκυλώσεις ὁμάδα τοῦ νέου προγράμματος τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἔχει ἄραγε φόβο τοῦ μοναδικοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ τῶν ἑκατομμυρίων χιλιάδων ἁγίων Χριστιανῶν μαρτύρων;
Ἄν ναί, τότε ἀντί τῆς πλάνης καί τῆς ἀθεΐας πού εἰσήγαγαν πρόσφατα στά δημοτικά σχολεῖα, τά γυμνάσια καί τά λύκεια τῆς χώρας μας, δηλαδή μηδενιστικές θεωρίες τῶν γκουρούδων καί τῶν γιόγκηδων τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν ἤ τῶν Ἑβραίων τήν ἀντίχριστη πίστη ἤ τοῦ Ἰσλάμ το ἀδιάλλακτο σπαθί,  ἄς πράξουν ὅ,τι διδάσκει διαχρονικά τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσῳ τῶν Ἁγίων μας καί δεῖ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, πού εἶναι καί ὁ προστάτης τῆς ἑλληνορθοδόξου παιδείας μας μετά τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τοιουτοτρόπως, κι’αὐτοί θά ἀνακαλύψουν δι’ἑαυτούς τίς σωματικές καί ψυχικές τους ἀσθένειες, ἀλλά καί τά ἀντίστοιχα φάρμακα γιά τή γιατρειά τους. Ἕτσι καί τή νεότητα καί μάλιστα τά ἀθῶα παιδιά δημοτικοῦ καί γυμνασίου τῆς πατρίδος μας νά διαφυλάξουν ἀπό βορβορώδεις, ψευδέστατες καί ἀνθρωποκτόνες θεωρίες, πού ἐμπεριέχουν ὅλες οἱ ἀνατολικές θρησκεῖες μέ τόν διαλογισμό, τή γιόγκα, τή σαμσάρα, τή νιρβάνα, τή μετεμψύχωση καί ἄλλα βλάσφημα καί ἀνόητα.

Ἐν τούτοις, ἐνδεικτικά παραθέτουμε ὀλίγα ἀπό τή Θεία Ἀποκάλυψη. Ὁ Θεός Πατήρ, διά τοῦ Υἱοῦ Του καί Μεσσίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Πατέρων ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀπεκαλύφθη ὡς Φῶς καί Ἀλήθεια καί Ὁδός ζωῆς αἰωνίου στόν κόσμο, ὥστε νά φανεῖ ἡ ὅντως Ἀλήθεια καί ἡ ἀβυσσαλέα διαφορά πού χωρίζει αὐτήν τήν Ἀλήθεια ἀπό τό σκότος καί τήν ἀπάτη τοῦ κόσμου τούτου.
Τό νέο ἀπατηλό σύστημα ἐκπαιδεύσεως λέει ὅτι βασίζεται στίς ἀρχές τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως: Ἐλευθερία, Ἰσότητα, Ἀγάπη, Δικαιοσύνη. Αἰῶνες ὅμως πολύ πιό πρίν τόν 18ο αἰ., ὁ Χριστός μᾶς τά εἶχε διδάξει καί τά τέσσερα μέ τή ζωή Του, ἔτσι ὅπως ὄντως εἶναι αὐτές οἱ τέσσερις ἀρχές. Δέν περιμέναμε τούς Γάλλους νά μᾶς τά διδάξουν.

·        Ἐλευθερία: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν…» (Ματθ.,κεφ.η΄,στ.34)
·         Ἱσοτιμία: «…οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ». (Γαλ., κεφ.γ΄,στ.28)
·        Ἀγάπη: «…ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκώντων ὑμᾶς» (Ματθ.,κεφ. ε΄, στ.44), «Ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν·» (Ρωμ.,κεφ.ιβ΄,στ.20), «…ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Μᾶρκ.,κεφ.ιβ΄,στ.31), «…ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες» (Λουκ.,κεφ.στ΄,στ.35), «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες..»(Λουκ.,κεφ.στ΄,στ.36)
·        Δικαιοσύνη: «…δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.»(Ἡσαΐας, κεφ.κστ΄,στ.9), «μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.»(Ματθ.,κεφ.ε΄,στ.6)

Ἀλλά ἄς δοῦμε καί τί μᾶς λένε οἱ δύο μεγάλοι Ἅγιοι τῆς ἐποχῆς μας, Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καί Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης γιά τίς ἀνατολικές θρησκεῖες καί τήν γιόγκα, πού στανικά ἰδιαιτέρως σέ αὐτές ἔχουν βαλθεῖ νά μᾶς μυήσουν ὅλως τυχαίως.

“Ἦρθε στό Ἅγιον Ὄρος καί γύριζε στά μοναστήρια ἕνας νέος ἡλικίας 16-17 χρόνων, ὁ Γιωργάκης. Ἀπό ἡλικίας τριῶν ἐτῶν οἱ γονεῖς του τόν ἔβαλαν σε βουδιστικό μοναστήρι στό Θιβέτ. Προχώρησε πολύ στη γιόγκα, ἔγινε τέλειος μάγος, μποροῦσε νά καλεῖ ὅποιον ἤθελε. Εἶχε μαύρη ζώνη καί ἤξερε τέλεια καράτε. Μέ τήν δύναμη τοῦ σατανᾶ ἔκανε ἐπιδείξεις πού προξενοῦσαν ἐντύπωση. Χτυποῦσε μέ τό χέρι του μεγάλες πέτρες καί ἔσπαζαν σάν καρύδια. Μποροῦσε νά διαβάζει κλειστά βιβλία. Ἔσπαζε στήν παλάμη του φουντούκια, ἔπεφταν κάτω τά τσόφλια καί οἱ καρποί ἔμεναν κολλημένοι στό χέρι του…Κάποιοι μοναχοί ἔφεραν τόν Γιωργάκη στόν Γέροντα Παΐσιο γιά νά τόν βοηθήσει. Ρώτησε τόν Γέροντα, τί δυνάμεις εἶχε καί τί μποροῦσε νά κάνει. Ἀπάντησε ὅτι ὁ ἴδιος δέν ἔχει καμιά δύναμη καί ὅτι ὅλη ἡ δύναμη εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ὁ Γιωργάκης θέλοντας νά ἐπιδείξει τήν δύναμή του συγκέντρωσε τό βλέμμα του σέ μία μεγάλη πέτρα πού ἦταν σέ ἀπόσταση καί ἡ πέτρα ἔγινε θρύψαλα. Τότε ὁ Γέροντας σταύρωσε μία μικρή πέτρα καί τοῦ εἶπε νά τήν σπάσει καί αὐτή. Αὐτός συγκεντρώθηκε, ἔκανε τά μαγικά του, ἀλλά δέν κατάφερε νά τήν σπάσει. Τότε ἄρχισε νά τρέμει καί οἱ σατανικές δυνάμεις, πού νόμιζε ὅτι ἔλεγχε, μή μπορώντας νά σπάσουν τήν πέτρα στράφηκαν ἐναντίον του καί τόν ἐκσφενδόνισαν στήν ἀλλη ὄχθη τοῦ ρέματος. Ὁ Γέροντας τόν μάζεψε σέ…ἄθλια κατάσταση.

Ἄλλη φορά, διηγήθηκε ὁ Γέροντας, «ἐνῶ συζητούσαμε, ξαφνικά σηκώθηκε, μοῦ ἔπιασε τά χέρια καί μοῦ τά γύρισε πρός τά πίσω». «Ἄν μπορεῖ ἄς ἔρθει νά σέ ἐλευθερώσει ὁ Χατζηφεντῆς» μοῦ εἶπε. «Τό αἰσθάνθηκα σάν βλασφημία. Κούνησα λίγο τά χέρια μου καί τινάχθηκε πέρα. Μετά σάν ἀντίδραση πήδησε ψηλά καί πῆγε νά μέ χτυπήσει μέ τό πόδι του, ἀλλά τό πόδι του σταμάτησε κοντά στό πρόσωπο μου, σάν νά βρῆκε ἕνα ἀόρατο ἐμπόδιο! Μέ φύλαξε ὁ Θεός. Τή νύχτα τόν κράτησα καί κοιμήθηκε στό κελί μου. Οἱ δαίμονες τόν ἔσυραν μέχρι κάτω στό λάκκο καί τόν ἔδειραν γιά τήν ἀποτυχία του. Τό πρωί σέ κακή κατάσταση, τραυματισμένος, γεμᾶτος ἀγκάθια καί χώματα, ὡμολογοῦσε: «Μέ ἔδειρε ὁ σατανάς, γιατί δέν μπόρεσα νά σέ νικήσω».

Ἔπεισε τόν Γιωργάκη νά τοῦ φέρει τά μαγικά βιβλία καί τά ἔκαψε. Ὁ Γέροντας τόν κράτησε λίγο κοντά του καί τόν βοήθησε…Ὁ Γέροντας χρησιμοποιοῦσε τήν περίπτωση τοῦ Γιωργάκη γιά νά ἀποδείξει πόσο μεγάλη εἶναι ἡ πλάνη αὐτῶν πού νομίζουν ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ἴδιες, ὅλες τόν ἴδιο Θεό πιστεύουν καί ὄτι δέν διαφέρουν οἱ Θιβετιανοί μοναχοί ἀπό τούς Ὀρθοδόξους.” (Ἀπό τό βιβλίο «ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ», τοῦ Ἱερομόναχου ΙΣΑΑΚ)

“… Μία θρησκεία μόνον εἶναι: Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Θρησκεία. Καί τό πνεῦμα αὐτό τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές. Τά ἄλλα πνεύματα, εἶναι πνεύματα πλάνης καί οἱ διδασκαλίες εἶναι μπερδεμένες……Καί ν’ἀκουστεῖ ὅτι εἶμαι κι ἐγώ, ἔχω ἐλεύθερο πνεῦμα καί παραδέχομαι ὅλες τίς θρησκεῖες; Ὄχι, δέν παραδέχομαι. Ὅποιος νά μοῦ πεῖ, καί ἕνας ἄγγελος νά ἔρθει νά μοῦ πεῖ: «ἔτσι εἶναι ὅπως πιστεύει ὁ τάδε», «ὄχι» θά τοῦ πῶ. «Λές ψέμματα, δέν εἶσαι πνεῦμα ἀγαθόν. Εἶσαι πονηρόν πνεῦμα καί λές αὐτό.» Ἔτσι θά τοῦ πῶ ἐγώ τοῦ ἀγγέλου, δέν θά τόν πιστέψω…..Οἱ ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ, ὅπως τίς ἔχει πεῖ, ἀπό τήν ἀρχή, αὐτές εἶναι. Δέν ὑπάρχουνε ἄλλες ἀλήθειες, νέες, ἐπειδή ὁ κόσμος προόδεψε καί ἡ ἐπιστήμη καί οἱ ἄνθρωποι πήγανε στά ἄστρα! Κατάλαβες;…….Ἕνας ἄγγελος νά ἔρθει νά πεῖ: «Τί λές, βρέ γέρο; Δέν εἶναι ἔτσι. Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τοῦ Θεοῦ καί ὅλοι οἱ γκουροῦδες καί οἱ γιόγκιδες καί οἱ φακίροι καί οἱ μάγοι καί οἱ ἐπαοιδοί εἶναι τοῦ Θεοῦ.» «Ναί τοῦ Θεοῦ εἶναι ὡς ἄνθρωποι, ἀλλά τά ἔργα τους εἶναι τοῦ διαβόλου.»” (ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ, Γέροντος Πορφυρίου Ἱερομονάχου, σελ.9,12,28-29, Ἔκδοσις Ἱ.Γ.Ἡ. «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»)

Βλέπετε, λοιπόν, ἐσεῖς κύριοι πού θέλετε νά «φωτίσετε» τά Ἑλληνόπουλα καί μάλιστα στήν πιό ἀθώα καί τρυφερή ἡλικία, ἀπαράμιλλη ὀρθόδοξη διδασκαλία; Μήπως ἔχετε νά μᾶς δείξετε σέ ἕνα τουλάχιστον ἀπό τά Συντάγματα τῶν κρατῶν-μελῶν τοῦ πολιτισμένου κόσμου ἤ οἱουδήποτε ἄλλου ἱσότιμη ἤ ἀνάλογη διδασκαλία;

Σᾶς λέγω ὅτι ἡ σοφιστεία σας πώς κάποιοι ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας κατά καιρούς δέν ἀνταποκρίθηκαν πλήρως στά νοήματα αὐτῆς τῆς ὑπερόχου καί ἐξόχου διδασκαλίας, ἐξ αἰτίας ἀδυναμίας ἤ ἄγνοιας ἤ φόβου, δέν σᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν φοβερή εὐθύνη ὥστε νά προσπαθεῖτε νά καταπιέσετε ἀθῶες ψυχές[1], καί μάλιστα μέσῳ διδασκάλων καί καθηγητῶν στίς τάξεις διδασκαλίας, ὥστε εἰ δυνατόν νά ἀρνηθοῦν τό Φῶς, τή Ζωή, τήν Ἀλήθεια πού ἔλαβαν μέ τό Ὀρθόδοξο Βάπτισμα καί Χρῖσμα.

Καί τοῦτο διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ παρατεινόμενο εἰς τούς αἰώνας, δηλαδή Κεφαλή εἶναι ὁ Χριστός καί μέλη ὅσοι τηροῦν ἤ προσπαθοῦν νά τηρήσουν τίς Ἐντολές Του. Τό λοιπόν, αὐτό τό μῖσος πού ἔχετε ἐναντίον τούτων τῶν τρυφερῶν ψυχῶν τῆς μαθητειώσης νεολαίας μας, καί μάλιστα μέ συνεργούς ὁμοϊδεάτες σας καταπιεστές δασκάλους καί καθηγητές, μόνο ὁ διάβολος θά μποροῦσε νά σᾶς τό ἐμπνεύσει. Αὐτός, ὁ σατανᾶς, εἶναι ἀπ’ἀρχῆς ψεύστης καί ἀνθρωποκτόνος. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ τελευταίου φαίνεται καθαρά ὅτι ὅλοι ἐσεῖς καί τό σύστημά σας γίνεσθε ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως σατανοκίνητοι. Κύριος Ἰησοῦς ὁ μόνος δίκαιος Κριτής οἶδε.

Εὔχομαι ὁ Τριαδικός Θεός, ὁ μόνος ἀληθινός Θεός καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος καί μοναδικός Σωτήρας καί Λυτρωτής, νά σᾶς φωτίσει ὥστε κάποτε νά ἀνανήψετε καί νά κατανοήσετε σέ βάθος τό φοβερό καί φρικτό ἔγκλημα πού προσπαθεῖτε νά διαπράξετε μέσῳ αὐτῆς τῆς δῆθεν ἐκπαιδευτικῆς μεταρρύθμισης ἐνάντια στίς ἀθῶες καί τρυφερές ψυχές τῶν Ἑλληνοπαίδων. Ὅπως, ἐπίσης, εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός νά φωτίζει καί νά ἐνδυναμώνει τούς ἀνά τήν χώρα Συλλόγους Γονέων καί Κηδεμόνων, ὥστε νά σᾶς ἀντιστέκονται ἕως τέλους μέ ὅλα τά νόμιμα ἔνδικα καί ἄλλα μέσα πού διαθέτει ἡ δημοκρατία μας ὡς ἔχοντες αὐτοί σύν τοῖς ἄλλοις τό νόμιμο δικαίωμα καί συμφέρον.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ
Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει, δέν τήν σκιάζει φοβέρα καμμιά. Ἔχει προστάτη τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί ἀκοίμητο πρέσβειρα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί βοηθούς καί φύλακες τούς Ἁγίους Ἀγγέλους καί τούς Ἁγίους πάντες, ἀντλεῖ δέ τήν ἀνίκητον δύναμιν ἀπό τόν Τίμιον Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ, στόν Ὁποῖον ἀνήκει τό Κράτος καί ἡ Δόξα εἰς τούς αἰώνας. Ἀμήν.

[1] «Τό μικρό, δηλαδή τό ἀπονήρευτο παιδί ὅταν βλέπει κάποιον θεατρίνο πού κάνει θεατρικά τεχνάσματα, εὐχαριστεῖται πρός στιγμήν καί τόν ἀκολουθεῖ ἀπό ἀκακία». (Φιλοκαλία, Ἅγιος Ἡσύχιος)

πηγή: http://www.pentapostagma.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στη θρησκεία μας και στη λαϊκή μας παράδοση
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στη θρησκεία μας και στη λαϊκή μας παράδοση

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Προφήτης και Βαπτιστής είναι από τις μεγαλύτερες μορφές που συνδέουν την Παλαιά με την Καινή...

Close