Πώς θα τον υποδεχθεί η Εκκλησία της Ελλάδος τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Με την τέλεση Πατριαρχικής, Αρχιεπισκοπικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας, θα πραγματοποιηθεί εκκλησιαστικώς η έναρξη των τελετών για την επέτειο της συμπλήρωσης 30 ετών Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, από την Εκκλησία της Ελλάδος.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η συνοδεία του θα φτάσουν στην Αθήνα το Σάββατο, 20 Νοεμβρίου, οπότε και θα συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.


Την Κυ­ρι­ακή 21 Νο­εμ­βρίου, Ε­ορτή των Ει­σο­δίων της Θε­ο­τό­κου, θα τε­λε­σθεί ο Ορ­θρος και η Θεία Λει­τουρ­γία στον Κα­θε­δρικό και Μη­τρο­πο­λι­τικό Ι­ερό Ναό Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τόκου.

Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Η Α­γι­ω­τάτη Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος, κα­τό­πιν προ­τά­σεως του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκοόπου Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου και α­πο­φά­σεως της Δι­αρ­κούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, προ­σκά­λεσε ε­πι­σή­μως στην πόλη των Α­θη­νών την Αυ­τού Θει­ο­τάτη Πα­να­γι­ότητα, τον Αρ­χι­ε­πί­σκοπο Κων­σταν­τι­νου­ποόλεως, Νέας Ρω­μης και Οι­κου­με­νικό Πα­τρι­άρχη κύ­ριο Βαρ­θο­λο­μαίο, προ­κει­μέ­νου να τι­μη­θεί δε­όν­τως το Τίμιο Πρόσωπο Αυτού επ’ ευκαιρία της συμ­πληρώσεως τρι­α­κον­τα­ε­τούς συ­νε­χούς εν­δο­ξου, θε­ο­φι­λούς και τε­τι­μη­μέ­νης Πα­τρι­αρ­χίας στον Α­πο­στο­λικό, Πα­τρι­αρ­χικό και Οι­κου­με­νικό Θρόνο της Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως.

Η έναρξη των τελετών για την λαμ­πρά αυτήν Ε­πέτειο θα πραγματοποιηθεί εκκλησιαστικώς με την τέλεση Πα­τρι­αρ­χι­κής, Αρ­χι­ε­πι­σκο­πι­κής και Συ­νο­δι­κής Θείας Λει­τουρ­γίας.

Ο Πα­να­γι­ώ­τα­τος Οι­κου­με­νι­κός Πα­τριάρ­χης κυύριος Βαρ­θο­λο­μαίος και η Τι­μία Συ­νο­δεία Αυ­τού θα α­φι­χθούν στην Α­θήνα το Σάβ­βα­το 20 Νο­εμ­βρίου.

Την ίδια η­μέ­ρα θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί ε­πι­σκεψη Αυ­του στον Μα­κα­ρι­ώ­τατο Αρ­χι­ε­πί­σκοπο Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κυύριο Ι­ε­ρώ­νυμο, στην Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών.

Την Κυ­ρι­ακή 21 Νο­εμ­βρίου, Ε­ορτή των Ει­σο­δίων της Θε­ο­το­κου, θα τε­λε­σθεί ο Όρ­θρος και η Θεία Λει­τουρ­γία στον Κα­θε­δρικό και Μη­τρο­πο­λι­τικό Ι­ερό Ναό Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­το­κου.

Κατά το δι­ά­στημα της πα­ρα­μο­νής του Οι­κου­με­νι­κού Πα­τρι­άρ­χου στην Α­θήνα, από 20 έως 25 Νοεμβρίου, έχουν προ­γραμ­μα­τι­σθεί συ­ναν­τή­σεις Αυ­τού με Πο­λι­τει­α­κούς Πα­ρά­γον­τες, κα­θώς ε­πιίσης και Εκ­δη­λώ­σεις εκ μέρους διαφόρων Φο­ρέων προς τι­μήν Αυ­τού.

Κατά την δι­άρ­κεια των εν λόγω Εκ­δη­λώ­σεων θα τη­ρη­θούν ε­πα­κρι­βώς τα εν­δε­δει­γμένα υ­γει­ο­νο­μικά με­τρα προ­στα­σίας κατά της δι­α­σπο­ράς του κο­ρω­νο­ιού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Αφήστε μια απάντηση

Read previous post:
Μόνο ο Ορθόδοξος Αγιασμός διατηρείται χωρίς να χαλάει
Προσευχή όταν πίνουμε Αγιασμό

Λέμε την Προσευχή

Close