Σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι Δ΄Χαιρετισμοί στην Θεοτόκο

Σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι Δ΄Χαιρετισμοί στην Θεοτόκο. Διαβήκαμε την Μεσο-Πεντηκοστή. Απόψε σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες θα ψαλλούν με συγκίνηση και θεία κατάνυξη οι Δ΄Χαιρετισμοί προς την Θεομήτωρ και την Μητέρα όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών.

Η Πύλη της σωτηρίας μας , όπως αναφερθήκαμε στο προηγούμενο αφιέρωμα μας στους Γ΄Χαιρετισμούς….και όπως αποκαλείται στους Δ΄Χαιρετισμούς σήμερα. Μα τι να πρωτο-υμνήσουμε στο Πρόσωπο Της;

 

 

Η Παναγίας μας, που πάντα και παντού ως στοργική μητέρα μας ακούει, και μεσιτεύει στον Υιό Της, Κύριο και Θεό μας, να συμπράξει για την σωτηρία της ψυχής μας. Ο Ακάθιστος Ύμνος άξια συμπεριλαμβάνει τόσα προσωνύμια προς την Χάριν Της.Την αποκαλεί μεταξύ όλων:Στήλη Παρθενίας και Στήλη Σωτηρίας. Αρχηγό νοητής αναπλάσεως και χορηγό θεικής αγαθότητος. Οσμή Εκείνη είναι από του Χριστού η ευωδία, μα και της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος,και της Αιώνιας  Βασιλείας το απόρθητον τείχος.

 

Η Θεοτόκος Παρθένος που μόνο μέσω Αυτής ο Θεός ως πολύτιμη, δωρεά σωτηρίας τον Υιό Του, την Αλήθεια του Κόσμου όλου, στο ανθρώπινο γένος  επανέφερε. Δρόμο Παραδείσου, ώστε, κάθε άνθρωπος με ταπείνωση και πλήρη μετάνοια, να αξιωθεί να  ξαναπερπατήσει.

Ας είμαστε λοιπόν, όλοι και όλες για την Χάρι Της στον Οίκο του Κυρίου μας, για να την τιμήσουμε,όπως Της πρέπει.

Δ’ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου Ακάθιστος Ύμνος – Δ’ Στάσις

Τείχος ει των παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, και πάντων των εις σε προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Άχραντε, οικήσας εν τη μήτρα σου, και πάντας σοι προσφωνείν διδάξας· Χαίρε, η στήλη της παρθενίας, χαίρε, η πύλη της σωτήριας. Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε, χορηγέ θεικής αγαθότητος. Χαίρε, συ γαρ ανεγέννησας τους συλληφθέντας αισχρώς, χαίρε, συ γαρ ενουθέτησας τους συληθέντας τον νούν. Χαίρε, η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε, η τον σπορέα της αγνείας τεκούσα. Χαίρε, παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε, πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε, καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε, ψυχών νυμφοστόλε αγίων.

 

 

 

 

 

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Ύμνος άπας ηττάται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τω πλήθει των πολλών οικτιρμών σου· ισαρίθμους γαρ τη ψάμμω ωδάς, αν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ων δέδωκας ημίν τοις σοι βοώσιν· Αλληλούια. Φωτοδόχον λαμπάδα, τοις εν σκότει φανείσαν, ορώμεν την αγίαν Παρθένον· το γαρ άυλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεικήν άπαντας, αυγή τον νούν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα· Χαίρε, ακτίς νοητού ηλίου, χαίρε, βολίς του αδύτου φέγγους. Χαίρε, αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε, ως βροντή τους εχθρούς καταπλήττουσα.

 

 

 

 

 

 

Χαίρε, ότι τον πολύφωτον ανατέλλεις φωτισμόν, Χαίρε, ότι τον πολύρρυτον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε, της κολυμβήθρας ζωγραφούσα τον τύπον, χαίρε, της αμαρτίας αναιρούσα τον ρύπον. Χαίρε, λουτήρ έκπλυνων συνείδησιν, χαίρε, κρατήρ κιρνών αγαλλίασιν. Χαίρε, οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε, ζωή μυστικής ευωχίας. Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούναι θελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλύτης ανθρώπων, επεδήμησε δι’εαυτού, προς τους αποδήμους της αυτού Χάριτος· και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παρά πάντων ούτως· Αλληλούια.

 

 

 

 

Ψάλλοντές σου τον τόκον, ανυμνούμέν σε πάντες, ως έμψυχον ναόν, Θεοτόκε. Εν τη ση γαρ οίκήσας γαστρί, ο συνέχων πάντα τη χειρί Κύριος, ηγίασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάν σοι πάντας· Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε, Αγία αγίων μείζων. Χαίρε, κιβωτέ χρυσωθείσα τω Πνεύματι, χαίρε, θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε, καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε, της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε, της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε, δι’ ης εγείρονται τρόπαια, χαίρε, δι’ ης εχθροί καταπίπτουσι.

 

 

 

 

 

Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία. Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε Μήτερ, η τεκούσα τον πάντων αγίων, αγιώτατον Λόγον· δεξαμένη γαρ την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως, τους σοι βοώντας· Αλληλούια.

Γιώτα Παμπάλου, Greekpress.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Συναξάρι 13 Απριλίου, Άγιος Μαρτίνος, Επίσκοπος Ρώμης
Συναξάρι 13 Απριλίου, Άγιος Μαρτίνος, Επίσκοπος Ρώμης

Ο Άγιος Μαρτίνος, Επίσκοπος Ρώμης, γεννήθηκε στην κεντρική Ιταλία, στο Τόδι της Ομβρικής.

Close