Τι είναι η Προφητεία

Δυστυχώς υπάρχουν Ορθόδοξα ιστολόγια τα οποία συνεχώς δημοσιεύουν διάφορες ”προφητείες” γερόντων (το τραγικό είναι ότι δημοσιεύουν και ”προφητείες” κοσμικών-λαϊκών γερόντων και γεροντισσών!!!). Το λυπηρό είναι ότι εις το τέλος οι ”προφητείες” αυτές αστοχούν, με συνέπεια και τα ιστολόγια αυτά να εκθέτονται αλλά και οι γέροντες αυτοί να φαίνονται ως λανθασμένοι! Το πρόβλημα κυρίως εστιάζεται εις την μη διάκριση τών ανθρώπων που δημοσιεύουν αυτές τις ”προφητείες”. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι εν Χριστώ αδελφοί ότι μια προφητεία (εάν είναι αληθής) δεν ερμηνεύεται, ούτε δια της λογικής μπορεί να εννοηθεί, αλλά ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ εις τον πρέποντα χρόνο και όταν επιτρέψει ο Κύριος.

Επίσης πρέπει να καταλάβουν οι αδελφοί (όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει εις το παρελθόν), ότι οι σύγχρονοι αυτοί «προφήτες» με ή χωρίς εισαγωγικά, δεν σημαίνει επειδή προφητεύουν ή κάνουν θαύματα ότι είναι και άγιοι! Ακόμα και τα θαύματα θέλουν διάκριση και προσοχή! Τραγικό παράδειγμα είναι το τελευταίο ”θαύμα” εις την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στα Χανιά Αυλωναρίου (βλ. http://www.newsnow.gr/article/501387/lythike-to-mystirio-me-tin-morfi-stin-ekklisia-tou-Agiou-dimitriou.html )

Ίσως να φταίει η περιέργεια του ανθρώπου δια να μάθει τα μέλλοντα! δια τούτο και πολλοί αρέσκονται εις τις προφητείες, θαύματα και την Αντιχριστολογία.

Τι μας λέγουν οι άγιοί μας;

“Δεν πρέπει να δοκιμάζουμε την αγιότητα ενός ανθρώπου από τα σημεία και τις προφητείες του, αλλά από την πολιτεία του. Διότι σημεία επετέλεσαν και οι αμαρτωλοί, αλλά και αιρετικοί και άπιστοι, για κάποια ανάγκη ή οικονομία”. “Το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί και μέσω αναξίων και βεβήλων”. “Όταν λοιπόν δης ότι έγινε κάποιο σημείο μέσω αιρετικών και απίστων, για κάποιο λόγο που γνωρίζει ο Θεός, μη θαμπωθής και να μη σαλευθής εκ της Ορθοδόξου πίστεως διότι πολλές φορές και η πίστι του προσερχομένου είναι αυτή που έκαμε το σημείο και όχι η αξία του ποιήσαντος”. “Δια τούτο μη νομίσης μεγάλο πράγμα εάν δης κάποιον ανάξιον ή κακόπιστον να κάμη σημείον”. “Δια τούτο λοιπόν δεν πρέπει τον καθένα που κάνει σημεία, να τον παραδέχεσθε ως άγιον, αλλά να τον δοκιμάζετε”. (P.G. 98, σ. 517-524)

“Πολλοί γαρ εκ των εμπαθών… εθαυματούργησαν”, μας λέγει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος (Λόγος ΛΑ΄, να΄). Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει “Σοφός γαρ ων και ευμήχανος ο Δεσπότης, και δι΄ αναξίων πολλάκις συγχωρεί προλέγεσθαι θαυμαστά και μεγάλα πράγματα” “πολλοί γουν και άλλοι τα μέλλοντα είπον, ανάξιοι όντες, ως ο Ναβουχοδονόσορ, ο Φαραώ, ο Βαλαάμ”. (Ε.Π.Ε. τ.2, σ. 626 και τ.14, σ. 252). Και ο Ιούδας σημεία εποίησεν, πλήν ο Χριστός είπε το “καλόν ην αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος”.

Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέγει “Πας ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος η, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύή, λύκος σοι φαινέσθω εν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος”

Ο Κύριος είπε “εγερθήσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς”. Η Αποκάλυψις μάς λέγει ότι ο ψευδοπροφήτης, “ποιεί σημεία μεγάλα, και πυρ ίνα εκ του ουρανού καταβαίνη εις την γην ενώπιον των ανθρώπων και πλανά τους κατοικούντας επί τής γης δια τα σημεία ά εδόθη αυτώ ποιήσαι”. Οι Αποστολικές Διαταγές μάς λένε “Ούτε πας ο προφητεύων όσιος ούτε πας ο δαίμονας ελαύνων άγιος. Και γαρ ο του Βεώρ ο μάντις προεφήτευσεν, δυσσεβής ων, και Καϊάφας ο ψευδώνυμος αρχιερεύς. Πολλά και ο διάβολος προλέγει και οι αμφ’ αυτόν δαίμονες και ου παρά τούτο μετέστιν (υπάρχει) αυτοίς ευσεβείας σπινθήρ” (P.G. Ι. σ. 1068).

Ρώτησαν κάποτε τον Μέγα Αθανάσιο “πώς και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία;” Ο Μέγας πατήρ απάντησε ως εξής: “Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: “Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;” και ερεί αυτοίς: “Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρείτε απ’ εμού, εργάται της ανομίας”. Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντός εστιν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ’ η προς αυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου. Γέγραπται γαρ “Η πίστις σου σέσωκέ σε”. Πλήν δει και τούτο γινώσκειν, ότι πολλάκις τινές κακόπιστοι καμάτους πολλούς δι’ ασκήσεως τω Θεώ προσήγαγον, και την αντιμισθίαν αυτών έλαβον εν τω νυν αιώνι εκ Θεού, το τών ιαμάτων και προρρήσεων χάρισμα, ίνα εν τω αιώνι τω μέλλοντι ακούσωσιν “Απελάβετε τα αγαθά υμών και τους καμάτους υμών, νυν δε λοιπόν ουδέν υμίν κεχρεώστηται” (P.G. 28, 665).

Διδάσκει επίσης ο Χρυσορρήμων και αληθής Πατήρ της Εκκλησίας: «διότι ακριβώς και μέσω του Βαλαάμ ενήργησεν ο Θεός και στον Φαραώ απεκάλυψε τα μέλλοντα και στον Ναβουχοδονόσορα, ακόμη και ο Καϊάφας προφήτευσε χωρίς να γνωρίζει εκείνα τα οποία έλεγε και μερικοί άλλοι έβγαλαν δαιμόνια δίχως να είναι μαζί Του. Επειδή αυτά δεν έγιναν γι’ αυτούς που τα έκαναν αλλά για άλλους, πολλές φορές δε και μέσω αναξίων έγιναν αυτά.» (P.G. 61, 69).

Ας μη λησμονούμε τέλος το Ευαγγελικόν “πολλοί ερούσίν μοι εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε Κύριε, ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν, και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν; και τότε ομολογήσω αυτοίς ότι Ουδέποτε έγνων υμάς”, δηλαδή κατά τον ιερόν Θεοφύλακτον, και όταν έκαμνον τα θαύματά των δεν ήσαν αρεστοί εις τον Θεόν (P.G. 123, σ. 16).

Ο Ορθόδοξος ταπεινός Χριστιανός δεν έχει ανάγκη ούτε τις προφητείες ούτε και τα θαύματα, διότι ζει την κάθε στιγμή με την παρουσία του Θεού εις τον εσωτερικό του κόσμο!

Ας αφήσουμε λοιπόν τους ”προφήτες” και τις ”προφητείες” αυτών και ας ασχοληθούμε με την σωτηρία της ψυχής μας, διότι όσο μετανοεί ο άνθρωπος τόσο καθυστερεί και η ”αποστασία”.

Ας ταπεινωθούμε! Σήμερα εμείς δεν έχουμε αυτήν την διάκριση που προαναφέραμε.

Όταν έλθει ο κατάλληλος χρόνος δια να εκπληρωθεί μια προφητεία, τότε ο Κύριος θα την αποκαλύψει όπως πρέπει εις τους ”ταπεινούς τη καρδία”.

Αυτό να το θυμούνται πολύ καλά οι εν Χριστώ αδελφοί μας!

 

Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ο φύλακας άγγελος βοήθησε την εξομολόγηση
Το πετραχήλι μου….

Θυμάμαι την πρώτη φορά που μου εξομολογήθηκαν διάφορα άτομα, ειδικά θέματα της ψυχής τους.

Close