Το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα (Λουκ. ε´ 1-11)

 

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα
(Β´ Κορ. (στ΄ 16 – ζ΄1)
Αδελφοί, τις συγκατάθεσις ναώ Θεού μετά ειδώλων; Υμείς γαρ ναός Θεού εστε ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενοικήσω εν αυτοίς και εμπεριπατήσω, και έσομαι αυτών Θεός, και αυτοί έσονταί μοι λαός. Διό εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε, καγώ εισδέξομαι υμάς, και έσομαι υμίν εις πατέρα, και υμείς έσεσθέ μοι εις υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Ταύτας ούν έχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσωμεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Αδελφοί, μπορεί να υπάρχη συμφωνία μεταξύ του ναού του Θεού και των ειδώλων; Διότι σείς είσθε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπεν ο Θεός, Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μεταξύ τους και θα είμαι ο Θεός τους και αυτοί θα είναι ο λαός μου. Διά τούτο φύγετε από μέσα απ’ αυτούς και χωρισθήτε, λέγει ο Κύριος, μη εγγίζετε ακάθαρτον και εγώ θα σας δεχθώ, και θα είμαι Πατέρας σας και σείς θα είσθε υιοί μου και θυγατέρες, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτωρ.
Επειδή λοιπόν έχομεν αυτάς τας υποσχέσεις, αγαπητοί, ας καθαρίσωμεν τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμόν σαρκός και πνεύματος, τελειοποιούμενοι εις την αγιωσύνην με φόβον Θεού.
Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
(Λουκ. ε´ 1-11)

Τω καιρώ εκείνω, εστώς ο ᾿Ιησούς παρά την λίμνην Γεννησαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην· οι δε αλιείς αποβάντες απ᾿ αυτών απέπλυναν τα δίκτυα. ᾿Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ην του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγείν ολίγον· και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. ῾Ως δε επαύσατο λαλών, είπε προς τον Σίμωνα· ᾿Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα υμών εις άγραν. Καί αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτώ· ᾿Επιστάτα, δι᾿ όλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν· επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Καί τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ιχθύων πολύ· διερρήγνυτο δε το δίκτυον αυτών. Καί κατένευσαν τοις μετόχοις τοις εν τω ετέρω πλοίω του ελθόντας συλλαβέσθαι αυτοίς· και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεσθαι αυτά. ᾿Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοις γόνασιν ᾿Ιησού λέγων· ῎Εξελθε απ᾿ εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ειμι, Κύριε· θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντας τους συν αυτώ επί τη άγρα των ιχθύων η συνέλαβον, ομοίως δε και ᾿Ιάκωβον και ᾿Ιωάννην, υιούς Ζεβεδαίου, οι ήσαν κοινωνοί τω Σίμωνι. Καί είπε προς τον Σίμωνα ο ᾿Ιησούς· Μη φοβού· από του νυν ανθρώπους έση ζωγρών. Καί καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ.

Απόδοση:
Εκείνο τον καιρό, καθώς στεκόταν ο ᾿Ιησούς στην όχθη της λίμνης Γεννησαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί απ’ αυτά και έπλεναν τα δίχτυα. ᾿Εκείνος ανέβηκε σ’ ένα από τα ψαροκάικα, σ’ αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και απ’ αυτό δίδασκε τα πλήθη. ῞Οταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στον Σίμωνα· «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». ῾Ο Σίμων του αποκρίθηκε· «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτε· επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν κι έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους, που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν.᾿Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. ῞Οταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του ᾿Ιησού και του είπε· «Βγες από το καίκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον ᾿Ιάκωβο και τον ᾿Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. ῾Ο ᾿Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα· «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». ῞Υστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
http://www.ecclesia.gr/greek/synaxaire/synaxari.asp?minas=8&id=342
Συναξάρι 27-9,Ευλογημένη μέρα

  27 Σεπτεμβρίου

Close