Χριστούγεννα 2020 στην ιστορική Σμύρνη!

Εντός κλίματος κατανύξεως εωρτάσθη η μεγάλη Δεσποτική Εορτή των Χριστουγέννων εις την ιστορικήν
Σμύρνην, εις τον Ι. Ναόν της Αγίας Φωτεινής, προεξάρχοντος του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος προέστη και των Ιερών Ακολουθιών της παραμονής της εορτής.
Ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος εχοροστάτησεν εις την Ι. Ακολουθίαν των Μεγάλων Βασιλικών Ωρών των
Χριστουγέννων, την πρωίαν της 24ης Δεκεμβρίου, ενώ το απόγευμα της ιδίας, και περί ώραν 6ην, ετέλεσε την Εσπερινήν Θείαν Λειτουργίαν του Μ. Βασιλείου. Την δε κυριώνυμον ημέραν προεξήρχε της Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας, καθ’ ην ανεγνώσθη η Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις, υπό του Πανοσιολ. Μ. Ιεροκήρυκος κ. Παναρέτου, όστις συνελειτούργει αυτώ, μεθ’ ην εψάλη, κατά την τάξιν, ο Πατριαρχικός Πολυχρονισμός.

Κατά την Θείαν Λειτουργίαν ο οικείος Ποιμενάρχης εμνημόνευσε τους ασθενούντας υπό της πανδημίας του
κορωνοιού, υπέρ αποκαταστάσεως της υγιείας των και ταχείας αναρρώσεώς των, και τους ένεκεν αυτής κοιμηθέντας, μετά δε το πέρας της Θείας Λειτουργίας ηυχήθη εις τα μέλη της Κοινότητος τα εικότα επί τη Μητροπόλει των Εορτών.

Χαιρετίσας δ’ αυτούς εορτίως ανέφερεν ότι τα Χριστούγεννα είναι η εορτή της συναντήσεως, της
συναντήσεως του Θεού, διά της Σαρκώσεως του Υιού και Λόγου, προς τον υπ’ Αυτού δημιουργηθέντα -πλην πεπτωκότα ένεκα της παρακοής- άνθρωπον, τονίσας ότι κατά τα φετεινά Χριστούγεννα, τα οποία εορτάζονται υπό τα υγιειονομικά πρωτόκολλα της κοινωνικής αποστασιοποιήσεως, η σημασία
αύτη της εορτής είναι ιδιαιτέρως εμφανής καθώς οι άνθρωποι, λόγω της αλγεινής εμπειρίας της απομονώσεως προς αποφυγήν της διασποράς του κορωνοιού, είμεθα εις θέσιν να κτιμήσωμεν περισσότερον το αγαθόν της κοινωνίας και επικοινωνίας.

Κατέκλεισε δ’ ειπών ότι Κόλασις είναι η στέρησις της Κοινωνίας προς τον Θεόν και τον συνάνθρωπον, καλέσας εαυτούς και αλλήλους να αξιοποιήσωμεν το μέγα δώρον της Θείας Οικονομίας, την δυνατότητα της αιωνίου θέας του Εσφαγμένου Αρνίου εν τω συνδέσμω της ειρήνης και της αγάπης προς αλλήλους. Τέλος, ηυχήθη όπως το Θείον Βρέφος, ο Χριστός, κολοβώση τας ημέρας του πειρασμού της πανδημίας, φωτίση δε τας διανοίας των επιστημόνων να παράσχουν εις την ανθρωπότητα τα κατάλληλα θεραπευτικά
μέσα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Η Ελλάδα ανακάλεσε την πρέσβη μας στην Αυστρία
Γεγονός η επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο

Στα 12 ναυτικά μίλια επεκτείνονται τα χωρικά ύδατα

Close