Ψήφισμα Ι.Μ. Κυθήρων για Σκοπιανό και Τρεις Ιεράρχες

 

 

Την βαθύτατη λύπη της για την καθιέρωση της εορτής των Προστατών της Παιδείας, Τριών Ιεραρχών ως πολιτική αργία, εξέφρασε η Ι.Μ. Κυθήρων, κατά την διάρκεια της Ιερατικής Συνάξεως που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου.

Επίσης η Ι.Μ. Κυθήρων στο ψήφισμά της εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της για την ξεκάθαρη θέση της Ιεράς Συνόδου για την μη αποδοχή εκ μέρους της Εκκλησίας του όρου «Μακεδονία» ή παραγωγού του ως συστατικό του ονόματος του Κράτους των Σκοπίων.

Διαβάστε παρακάτω το ψήφισμα της Ιερατικής Συνάξεως:

Οἱ ὑποσημειούμενοι Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, προσκληθέντες σήμερα, ἡμέρα Δευτέρα 29 Ἰανουαρίου 2018 καί ὥρα 11 π.μ. στό Ἐπισκοπεῖο Κυθήρων στήν μηνιαία Ἱερατική μας Σύναξη ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Σεραφείμ, στήν ὁποία ἔγινε ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ.Κων/νου Κορναράκη, ἀφορῶσα στήν ποιμαντική διακονία τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, ἀσχοληθήκαμε ἐκ παραλλήλου, ἐκτός ἀπό τήν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση, μέ δύο ἐπίκαιρα καί φλέγοντα θέματα: α) τήν καθιέρωση ὡς ἀργίας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς σχολικῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, μέ ὅσα τοῦτο συνεπάγεται, καί β) τήν ἐνδεδειγμένη ἀντιμετώπιση τοῦ Σκοπιανοῦ ζητήματος ὑπό τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πληρώματος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Γενομένης διεξοδικῆς συζητήσεως γιά ἀμφότερα τά θέματα ἡ Ἱερατική μας Σύναξις ἀποφασίζει:

1. Ἐκφράζει τήν βαθύτατη λύπη της, διότι διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 120/23-1- 2018 ΦΕΚ, ἄρθρ.2, παράγρ. 4β, ὁρίζεται ὡς ἡμέρα πολιτικῆς ἀργίας ἡ μέχρι τοῦδε σχολική ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Προστατῶν τῆς Παιδείας, καθιερωθεῖσα ὡς ἑορτή τῆς Παιδείας ἀπό τό 1842 ὑπό τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἡ καθιέρωσή της ὡς ἡμέρας ἀργίας συνεπάγεται παύση μαθημάτων, στέρηση τοῦ καθωρισμένου σχολικοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί ματαίωση ἑορτίων ἐκδηλώσεων κατά τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς. Κατόπιν τούτων διερωτώμεθα ποιό τό νόημα τῆς ἀργίας αὐτῆς, ὅταν οἱ ἑορταζόμενοι ἅγιοι Οἰκουμενικοί Διδάσκαλοι δέν τιμῶνται μέ τόν σχολικό ἐκκλησιασμό, μέ πανηγυρικό λόγο καί ἑόρτιες ἐκδηλώσεις; Δέν θά ἦταν τιμιώτερο καί συνεπέστερο, ἀφοῦ δέν ἀποδίδεται διά τῶν ὡς ἄνω ἡ προσήκουσα ἱερότητα στήν ἑόρτιο αὐτή ἡμέρα νά λειτουργοῦσαν κανονικά τά

Σχολεῖα; Πρός τί λοιπόν ἡ ἀργία καί ἡ ἀπώλεια τῶν μαθημάτων; Μήπως ὑπό τίς προϋποθέσεις αὐτές ἡ ἀργία καθίσταται «μήτηρ πάσης κακίας;».

Τό ὅτι δέ εἰς τήν παράγρ. 6 τοῦ ἰδίου ἄρθρου ὁρίζεται, ὅτι «κατά τήν παραμονή τῆς θρησκευτικῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, μέ ἀπόφαση τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων –ουσῶν, ἀφιερώνεται ἕνα δίωρο ἀπό τό ὡρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων γιά τήν πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων καί δραστηριοτήτων σχετικῶν μέ τήν προσφορά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά γράμματα», αὐτό οὐδόλως ἀναπληρώνει τά ὅσα ἀπό τή μακροχρόνια παράδοση ἀπεκόμιζε ἡ μαθητιῶσα νεολαία κατά τήν κυριώνυμη ἡμέρα. Πρόκειται γιά μιά ἥσσονος σημασίας θεωρητική ἀπασχόληση τῶν μαθητῶν – τριῶν.

2. Ἀπευθύνει θερμή ἔκκληση, τόσο πρός τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, ὅσο καί τήν Κυβέρνηση τῆς Χώρας μας νά ἐπαναφέρουν μέ νεώτερη νομική ρύθμιση τήν σχολική ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τά μέχρι τοῦδε ἰσχύσαντα καί νά μή προξενήσουν καί μέ τόν τρόπο αὐτό τήν (ἀπευκτέα) ἀποδόμηση καί ἀπορρύθμιση τῆς Παιδείας, ἡ ὁποία πολλαπλῶς πάσχει.

3. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό ἐγειρόμενο καί ἀνακινούμενο ἑκάστοτε Σκοπιανό ζήτημα ἡ Ἱερατική Σύναξις ἐκφράζει τήν ἀπόλυτη ἱκανοποίησή της γιά τήν ἐμμονή τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου στήν «ξεκάθαρη θέση Της» «περί τῆς μή ἀποδοχῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ἤ παραγώγου του, ὡς συστατικοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, πού ἄλλωστε θά εἶχε ἐπιπτώσεις καί στήν ὀνομασία τῆς σχισματικῆς αὐτοαποκαλούμενης ἐκκλησίας τῆς «Μακεδονίας» (Δελτίον Τύπου Δ.Ι.Σ. τῆς 26-1-2018), καί

4. Συνῳδά, τό ἴδιο ἀπαραίτητο εἶναι νά διευκρινίσουμε ὅτι ἐξ ἴσου σημαντικό -ἄν ὄχι σημαντικότερο- μέ τό θέμα τῆς ὀνομασίας εἶναι ἡ ἀπαίτηση ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος, τῆς πλήρους καί ὁριστικῆς ἀπαλείψεως ἀπό τό Σύνταγμα τῆς γείτονος κάθε ἀλυτρωτικοῦ ὑπαινιγμοῦ. Εὐνόητον δέ εἶναι ὅτι αὐτή ἡ ἀπάλειψις θά γίνει ταυτόχρονα μέ τόν καθορισμό τῆς κοινά ἀποδεκτῆς ὀνομασίας (δέν θά ἀφεθεῖ δέ εἰς «εὐθετώτερον» χρόνον). Θά ἀπορριφθεῖ, δηλαδή, κάθε εἴδους «σαλαμοποίηση» τοῦ ὅλου προβλήματος, προκειμένου οἱ Σκοπιανοί νά ἐπιτύχουν τήν εἴσοδό τους στό ΝΑΤΟ καί στήν Ε.Ε.

5. Διακηρύσσει περίτρανα ὅτι ἡ Μακεδονία μας, ἡ χώρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, «εἶναι καί θἆναι Ἑλληνική Ἑλλήνων τό καμάρι» καί θεωρεῖ, ταυτιζομένη μέ τήν θέση τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, «ὅτι κάθε ἔκφραση ὑπερασπίσεως τῶν δικαίων τῆς Μακεδονίας μας εἶναι ἐπαινετή, ἀρκεῖ αὐτή νά εἶναι γνήσια» ἀνιδιοτελής καί πηγαία, καί πάντα στό πνεῦμα μιᾶς νόμιμης καί δημοκρατικῆς ἐκδήλωσης. Ὡς ἐκ τούτου, στό πλαίσιο τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως τῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν μελῶν Της, σέβεται τό δικαίωμα αὐτῶν νά πράττουν κατά συνείδηση, μέ σύνεση καί ὑπευθυνότητα» (Δέλτιο Τύπου Δ.Ι.Σ., ἔνθ’ ἀνωτέρω).

Ἐφ’ ὧ συνετάγη τό παρόν ψήφισμα, τό ὁποῖο βεβαιωθέν ὑπογράφεται ὡς ἕπεται.

Ο ΜHΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ Ι.Μ. ΚΥΘΗΡΩΝ

Πρωτ.Πέτρος Μαριᾶτος – Ἰατρός

Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης

Ἀρχιμ. Υρουμέντιος Δημητρίου

Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος

Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος

Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος

Οἰκονόμ.Γεώργιος Ἀδικημενάκης

Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος

Αἰδ/τος Ἰωάννης Γολεμάτης

Αἰδ/τος Παῦλος Καλλίκας

Αἰδ/τος Νικόλαος Ζουναρέλης

Αἰδ/τος Ἰωάννης Παπανδρόπουλος Ἀρχιμ. Διονύσιος Μάλλιος

Διάκονος Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης

πηγη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
4η Φεβρουαρίου: Το Μεγάλο Σάββατο του Γένους μας

ΓΙΑΤΙ τούτη η ημέρα μου ομοιάζει με το Μεγάλο Σαββάτο της πίστεώς μας;

Close