Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο Κυριακή 3-1-2016, Πρό των Φώτων

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο Κυριακή 3-1-2016-Πρό των Φώτων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Τιμόθεον Β΄ (δ΄ 5-8)
Τέκνον Τιμόθεε, νήφε εν πάσι, κακοπάθησον, έργον ποίησον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον. Εγώ γαρ ήδη σπένδομαι, και ο καιρός της εμής αναλύσεως εφέστηκε.
Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα· λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμοί, αλλά και πάσι τοις ηγαπηκόσι την επιφάνειαν αυτού.
Απόδοση στη νεοελληνική:
Τέκνον Τιμόθεε, να είσαι σώφρων εις όλα, κακοπάθησε, κάμε έργον ευαγγελισμού, την υπηρεσίαν σου κάνε εις την εντέλειαν. Εγώ είμαι έτοιμος να χύσω το αίμά μου σαν σπονδήν και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφθασε.
Τον αγώνα τον καλόν αγωνίσθηκα, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν ετήρησα και τώρα πλέον μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίον θα μου δώση ο Κύριος κατ’ εκείνην την Ημέραν, ο δίκαιος κριτής, όχι μόνον δε εις εμέ αλλά και εις όλους που θα έχουν αγαπήσει την εμφάνισίν του.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κατά Μάρκον (α΄ 1 – 8)
Αρχή του ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιού του Θεού.
Ως γέγραπται εν τοις προφήταις, ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου· φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού, εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Καί εξεπορεύετο προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και οι Ιεροσολυμίται, και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταμώ υπ᾿ αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών.
Ην δε ο Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού, και εσθίων ακρίδας και μέλι άγριον. Καί εκήρυσσε λέγων· έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου, ου ουκ ειμί ικανός κύψας λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού.
Εγώ μεν εβάπτισα υμάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει υμάς εν Πνεύματι Αγίω.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Η αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού του υιού του Θεού έγινε σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένον εις τους προφήτας: Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου πριν από σε, ο οποίος θα πρετοιμάση τον δρόμον σου εμπρός σου. Φωνή ένός που φωνάζει εις την έρημον· ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, καμετε ίσιους τους δρόμους του. Εμφανίσθηκε ο Ιωάννης, ο οποίος εβάπτιζεν εις την έρημον και εκήρυττε βάπτισμα μετανοίας προς συγχώρησιν των αμαρτιών. Καί ερχότανε προς αυτόν ολόκληρη η χώρα της Ιουδαίας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και εβαπτίζοντο όλοι από αυτόν εις τον Ιορδάνην ποταμόν, αφού εξωμολογούντο τας αμαρτίας των.

Ο Ιωάννης εφορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου και δερμάτινην ζώνην γύρω από την μέσην του και έτρωγε ακρίδες και άγριο μέλι. Εκήρυττε και έλεγε, «Έρχεται ύστερα από εμέ εκείνος, ο οποίος είναι ισχυρότερος από εμέ και του οποίου δεν είμαι ικανός να σκύψω και να λύσω τα λουριά από τα υποδήματά του.

Εγώ σας εβάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας βαπτίση με Άγιον Πνεύμα».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Ταξιδιωτικοί Προορισμοί: Το Χωριό Καστράκι στα Μετέωρα, ΕΙΚΟΝΕΣ
Ταξιδιωτικοί Προορισμοί: Το Χωριό Καστράκι στα Μετέωρα, ΕΙΚΟΝΕΣ

Πολύ κοντά στην Καλαμπάκα στο δρόμο για τα Μετέωρα βρίσκεται το γραφικό χωριό Καστράκι

Close