18 Οκτωβρίου, του Ευαγγελιστού Λουκά, Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Εορτής του Ευαγγελιστού Λουκά.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Κολοσσαείς (δ΄ 5-11, 14-18)

Αδελφοί, εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, τον καιρόν εξαγοραζόμενοι. Ο λόγος υμών πάντοτε εν χάριτι, άλατι ηρτυμένος, ειδέναι πως δεί υμάς ενί εκάστω αποκρίνεσθαι.
Τα κατ’ εμέ πάντα γνωρίσει υμίν Τυχικός ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, ον έπεμψα προς υμάς εις αυτό τούτο, ίνα γνω τα περί υμών και παρακαλέση τας καρδίας υμών, συν Ονησίμω τω πιστώ και αγαπητώ αδελφώ, ος εστιν εξ υμών· πάντα υμίν γνωριούσι τα ώδε.

Ασπάζεται υμάς Αρίσταρχος ο συναιχμάλωτός μου, και Μάρκος ο ανεψιός Βαρνάβα, περί ου ελάβετε εντολάς· εάν έλθη προς υμάς, δέξασθε αυτόν, και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, οι όντες εκ περιτομής, ούτοι μόνοι συνεργοί εις την βασιλείαν του Θεού, οίτινες εγενήθησάν μοι παρηγορία.
Ασπάζεται υμάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός και Δημάς. Ασπάσασθε τους εν Λαοδικεία αδελφούς και Νυμφάν και την κατ’ οίκον αυτού εκκλησίαν· και όταν αναγνωσθή παρ’ υμίν η επιστολή, ποιήσατε ίνα και εν τη Λαοδικέων εκκλησία αναγνωσθή, και την εκ Λαοδικείας ίνα και υμείς αναγνώτε. Καί είπατε Αρχίππω· βλέπε την διακονίαν ην παρέλαβες εν Κυρίω, ίνα αυτήν πληροίς.
Ο ασπασμός τη εμή χειρί Παύλου. Μνημονεύετέ μου των δεσμών. Η χάρις μεθ’ υμών· αμήν.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Αδελφοί, συμπεριφέρεσθε προς τους έξω με σοφίαν, επωφελούμενοι του χρόνου που έχετε. Ο λόγος σας να είναι πάντοτε με χάριν, αρτυμένος με αλάτι, και να ξέρετε πως πρέπει να απαντάτε εις τον καθένα.
Όλα τα σχετικά με εμέ θα σας τα γνωρίση ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, τον οποίον έστειλα σ’ εσάς δι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπόν, διά να μάθη νέα σας και να σας ενθαρρύνη. Θα είναι μαζί του ο Ονήσιμος, ο πιστός και αγαπητός αδελφός, ο οποίος είναι συμπατριώτης σας. Αυτοί θα σας πληροφορήσουν πως έχουν τα πράγματα εδώ.
Σας χαιρετά ο Αρίσταρχος, ο οποίος είναι μαζί μου εις την φυλακήν, και ο Μάρκος ο ανηψιός του Βαρνάβα – διά τον οποίον ελάβατε ήδη εντολάς, εάν έλθη σ’ εσάς, να τον δεχθήτε – και ο Ιησούς, ο καλούμενος Ιούστος. Αυτοί είναι οι μόνοι από τους Ιουδαίους Χριστιανούς, που έγιναν συνεργάται μου, διά την βασιλείαν του Θεού, και μου εστάθηκαν παρηγοριά.
Σας χαιρετά ο Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός, και ο Δημάς. Χαιρετήστε τους αδελφούς που βρίσκονται εις την Λαοδικείαν, και τον Νυμφάν και την εκκλησίαν του σπιτιού του. Όταν διαβάσετε την επιστολήν, φροντίστε να διαβασθή και εις την εκκλησίαν των Λαοδικέων και να διαβάσετε και σείς την επιστολήν από την Λαοδικείαν. Να πήτε εις τον Άρχιππον: «Πρόσεχε την υπηρεσίαν που παρέλαβες εν Κυρίω, διά να την εκπληρώνης».
Ο χαιρετισμός γράφεται με το χέρι εμού του Παύλου. Να θυμάσθε ότι είμαι φυλακισμένος. Η χάρις να είναι μαζί σας. Αμήν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κατά Λουκάν (ι΄ 16-21)Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού μαθηταίς· Ο ακούων υμών εμού ακούει, και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί· ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστείλαντά με.
Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς λέγοντες· Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν τω ονόματί σου.
Είπε δε αυτοίς· εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδωμι υμίν την εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν υμάς ου μη αδικήση. Πλην εν τούτω μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα υμίν υποτάσσεται· χαίρετε δε ότι τα ονόματα υμών εγράφη εν τοις ουρανοίς.
Εν αυτή τη ώρα ηγαλλιάσατο τω πνεύματι ο Ιησούς και είπεν· εξομολογούμαί σοι, πάτερ, κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά νηπίοις· ναί, ο πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου.
Απόδοση στη νεοελληνική:
Είπεν ο Κύριος στους μαθητές του:
Όποιος σας ακούει, ακούει εμέ, και όποιος σας απορρίπτει, απορρίπτει εμέ. Εκείνος δε που απορρίπτει εμέ, απορρίπτει εκείνον που με έστειλε».
Οι εβδομήντα επέστρεψαν με χαράν και είπαν, «Κύριε, ακόμη και τα διαμόνια μας υποτάσσονται εις το όνομά σου».
Αυτός τους είπε: «Έβλεπα τον Σατανάν να πέφτη σαν αστραπή από τον ουρανόν. Σας δίνω την εξουσίαν να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και επάνω σ’ όλην την δύναμιν του εχθρού και τίποτε δεν θα σας βλάψη. Καί όμως, μη χαίρετε διά το ότι σας υποτάσσονται τα πνεύματα, αλλά να χαίρετε, διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα εις τους ουρανούς».
Εκείνην την ώραν αισθάνθηκε ο Ιησούς μέσα του αγαλλίασιν και είπε, «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από σοφούς και ευφυείς και τα εφανέρωσες σε νήπια. Ναί, Πατέρα, διότι αυτό ήτο το θέλεημά σου.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
Α.Ντούγκιν για πυρηνικό πόλεμο με ΝΑΤΟ: «Η Παναγιά των Βλαχερνών προστάτιδα μας – Υπεραγία Θεοτόκε, Παναγία μας, σώσε μας», Βίντεο
Α.Ντούγκιν για πυρηνικό πόλεμο με ΝΑΤΟ: «Η Παναγιά των Βλαχερνών προστάτιδα μας – Υπεραγία Θεοτόκε, Παναγία μας, σώσε μας», Βίντεο

O γνωστός ιστορικός, φιλόσοφος και σύμβουλος του Β.Πούτιν,, Αλεξάντερ Ντούγκιν , επικαλείται την Παναγιά των Βλαχερνών και το παράδειγμα της...

Close