Ευαγγέλιο της Κυριακής (Της Απόκρεω)

 

 

Τότε αποκριθήσεται αυτοίς λέγων· αμήν λέγω υμίν, εφ᾿όσον ουκ εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων, ουδέεμοί εποιήσατε.

Ματθ. κε΄ 31 – 46

Είπεν ο Κύριος· όταν έλθη ο υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ᾿ αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού, και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς απ᾿αλλήλων ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων, και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δέ ερίφια εξ ευωνύμων.

Τότε ερεί ο βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού· δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επείνασα γαρ, και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και εποτίσατέ με, ξένος ήμην, και συνηγάγετέ με, γυμνός, και περιεβάλετέ με, ησθένησα, και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με.

Τότε αποκριθήσονται αυτώ οι δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, η διψώντα και εποτίσαμεν; Πότε δε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν, η γυμνόν και περιεβάλομεν; Πότε δε σε είδομεν ασθενή η εν φυλακή, και ήλθομεν προς σε;

Καί αποκριθείς ο βασιλεύς ερεί αυτοίς· αμήν λέγω υμίν, εφ᾿όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε.

Τότε ερεί και τοις εξ ευωνύμων· πορεύεσθε απ᾿εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού. Επείνασα γαρ, και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και ουκ εποτίσατέ με, ξένος ήμην, και ου συνηγάγετέ με, γυμνός, και ου περιεβάλετέ με, ασθενής καίεν φυλακή, και ουκ επεσκέψασθέ με.

Τότε αποκριθήσονται αυτώ και αυτοί λέγοντες· κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα η διψώντα η ξένον η γυμνόν ήασθενήήεν φυλακή, και ου διηκονήσαμέν σοι;

Τότε αποκριθήσεται αυτοίς λέγων· αμήν λέγω υμίν, εφ᾿όσον ουκ εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων, ουδέεμοίεποιήσατε.

Καί απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.

 

Απόδοση σε απλή γλώσσα:

Είπε ο Κύριος:

«Όταν θα έλθη ο Υιός του ανθρώπου με όλην του την δόξαν και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του και θα μαζευθούν ενώπιόν του όλα τα έθνη και θα χωρίση τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθετήση τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του.

Τότε θα πη ο βασιλεύς εις εκείνους, που θα είναι προς τα δεξιά, «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλείαν, η οποία είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρόν της δημιουργίας του κόσμου. Διότι επείνασα και μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και μ’ εποτίσατε, ξενος ήμουνα και μ’ επήρατε εις το σπίτι, γυμνός ήμουνα και μ’ ενδύσατε, αρρώστησα και μ’ επισκεφθήκατε, εις την φυλακήν ήμουνα και ήλθατε σ’ εμέ».

Τότε θα του αποκριθούν οι δίκαιοι και θα πούν, «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σ’ εθρέψαμε η να διψάς και σ’ εποτίσαμε; Πότε δε σε είδαμε ξένον και σ’ επήραμε εις το σπίτι η γυμνόν και σ’ ενδύσαμε; Πότε σε είδαμε άρρωστον η φυλακισμένον και ήλθαμε σ’εσέ;».

Ο βασιλεύς θα απαντήση και θα τους πη, «Αλήθεια σας λέγω, ο,τι εκάνατε εις ένα από τούτους τους ασήμαντους αδεφλούς μου, σ’ εμέ το εκάνατε».

Τότε θα πη σ’ εκείνους, που θα είναι προς τα αριστερά, «Φύγετε απ’ εμέ, καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά, που έχει ετοιμασθή διά τον διάβολον και τους αγγέλους του, διότι επείνασα και δεν μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και δεν μ’ εποτίσατε, ξένος ήμουνα και δεν μ’ επήρατε εις το σπίτι, γυμνός ήμουνα και δεν μ’ ενδύσατε, ασθενής ήμουνα και φυλακισμένος και δεν μ’ επισκεφθήκατε».

Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα πούν, «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς η να διψάς και να είσαι ξένος η γυμνός η ασθενής η φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε;»

Τότε θα αποκριθή εις αυτούς και θα πη, «Αλήθεια σας λέγω, ο,τι δεν εκάνατε εις ένα από τους ασήμαντους τούτους, ούτε εις εμέ εκάνατε».

Καί αυτοί θα μεταβούν εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Read previous post:
1o Ψηφιακό Αρχονταρίκι με τον Εδέσσης Ιωήλ

Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021, στις 19.00 – 21.00,

Close